’’

BT - - NYHEDER - Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S)

Helt fra star­ten hav­de SF pro­ble­mer

og vid­ste og­så godt, hvad det in­de­bar. Men det var og­så ty­de­ligt at mær­ke, at det var før­ste gang, SF var i re­ge­ring, og at der var ting, som de­res bag­land ik­ke kun­ne se sig selv i. Det var me­get ty­de­ligt helt fra be­gyn­del­sen, at SF skul­le væn­ne sig til at sid­de i re­ge­ring « .

Pro­ble­mer kom hur­tigt

Hvor­når mær­ker du før­ste gang, at SF får pro­ble­mer?

» Helt fra det før­ste, « si­ger Thor­ning og for­kla­rer, at pro­ble­mer­ne hur­tigt vi­ste sig, da tre­klø­ve­ret be­stå­en­de af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, SF og De Ra­di­ka­le ef­ter val­get be­gynd­te at for­hand­le om et re­ge­rings­grund­lag på Ho­tel Crown Pla­za i Øre­stad på Ama­ger. Den ra­di­ka­le le­der Mar­gret­he Ves­ta­ger sat­te sig hårdt på for­hand­lin­ger­ne. SFer­ne måt­te op­gi­ve at red­de ef­ter­løn­nen og rul­le for­kor­tel­sen af dag­pen­ge­pe­ri­o­den til­ba­ge, for­di De Ra­di­ka­le var med i po­li­ti­ske af­ta­ler om beg­ge de­le.

Ud røg og­så rø­de drøm­me om en ny mil­li­o­nær­skat, to­læ­rer­ord­ning på de små klas­se­trin i fol­ke­sko­len og loft over elev­tal­let i klas­ser­ne.

» Men der har og­så væ­ret an­dre ting, som SFer­ne var gla­de for. SF fortje­ner og­så at få æren for nog­le af de ting, vi gjor­de sam­men. SF var med til at sæn­ke skat­ten for en­li­ge for­sør­ge­re og med til at hæ­ve æl­dre­check­en for de fat­ti­ge pen­sio­ni­ster. Se­ne­re var de med til at gen­nem­fø­re re­for­men af fol­ke­sko­len. Alt sam­men no­get, der har bragt Dan­mark et bed­re sted hen, « si­ger Thor­ning.

Dra­ma­tisk brud

Hvor­dan op­le­ve­de du brud­det med SF?

» Det var me­get dra­ma­tisk og ske­te nær­mest over en nat. Jeg må in­drøm­me, at jeg hav­de tænkt den tan­ke, om SF kun­ne hol­de i et re­ge­rings­sam­ar­bej­de. Men så ske­te det me­get, me­get hur­tigt « .

Den di­rek­te år­sag var be­slut­nin­gen om at sæl­ge en be­ty­de­lig stats­lig ak­tiepost i ener­gi­sel­ska­bet Dong til den kon­tro­ver­si­el­le ame­ri­kan­ske pen­ge­tank Gold­man Sa­chs. Den tid­li­ge­re S- stats­mi­ni­ster Poul Nyrup Ras­mus­sen ka­ste­de sig ind i en hid­sig de­bat om sal­get. Han men­te, at re­ge­rin­gen solg­te alt for bil­ligt ud af kronj­u­vel­er­ne, og fo­re­slog, at man ud­s­kød sal­get et år el­ler to.

Se­ne­st er det kom­met frem, at nu­tids­vær­di­en af Dongs ak­tier tre må­ne­der ef­ter sal­get nær­mest steg lodret, da ener­gi­sel­ska­bet fik mu­lig­hed for at op­fø­re tre havvind­møl­le­par­ker med støt­te fra Stor­bri­tan­ni­en. Men det æn­drer alt­så ik­ke no­get.

I dag fast­hol­der Thor­ning, at det sta­dig var en god be­slut­ning at sæl­ge ak­tiepo­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.