SÅ FAR­VEL TIL SF

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 12. APRIL 2015

Hun be­teg­ner selv be­slut­nin­gen om at gå i re­ge­ring med SF og De Ra­di­ka­le som en af de me­re skel­sæt­ten­de af slagsen.

Godt nok kun­ne hun sam­men med Vil­ly Søvn­dal, Mar­gret­he Ves­ta­ger og Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen møn­stre et fler­tal. Men Ves­ta­ger meld­te straks ef­ter val­get ud, at hun vil­le se ti­den an og la­de for­hand­lin­ger­ne af­gø­re, om hun vil­le i re­ge­ring.

Med den trumf på hån­den kun­ne Ves­ta­ger hæl­de sto­re de­le af Thor­ning og Søvn­dals fæl­les pro­jekt » Fair For­an­dring « og » Fair Løs­ning « af bræt­tet. Des­u­den hav­de Ves­ta­ger året for­in­den ind­gå­et en af­ta­le med de bor­ger- li­ge om dag­pen­ge, som hun be­stemt ik­ke hav­de tænkt sig at bry­de.

» Det var en stor be­slut­ning at gå i re­ge­ring, til trods for at der var fle­re ting, vi ik­ke hav­de fler­tal for. Vi var nødt til at ac­cep­te­re den dag­pen­gere­form, som den tid­li­ge­re re­ge­ring og Dansk Fol­ke­par­ti hav­de la­vet, for­di fler­tal­let for den var in­takt ef­ter val­get. Vi måt­te be­slut­te, om vi vil­le sam­le an­sva­ret op el­ler la­de væ­re. Det har jeg ik­ke fortr­udt på no­get tids­punkt, « si­ger Thor­ning.

Hår­de­re me­di­e­tryk

Hvad skal man kun­ne som so­ci­al­de­mo­kra­tisk par­ti­for­mand i en mo­der­ne tidsal­der?

» Sam­men­lig­ner man med Stau­ning og Krag, er der et helt an­det me­di­e­tryk i dag end den­gang. Da Krag var for­mand, var der én tv- sta­tion og én ra­dio­sta­tion. Det he­le kør­te i et lidt me­re adsta­digt tem­po. Skul­le man til Jyl­land, tog man to­get og fær­gen. Man fik må­ske en lil­le én og en lur i to­get. In­gen rin­ge­de. Man var først til­gæn­ge­lig, når man nå­e­de frem. Må­ske skul­le man hen på kro­en for at fin­de en te­le­fon. Det var an­dre ti­der. I dag sid­der man med sin smartp­ho­ne he­le ti­den og er på. Det er no­get helt an­det, men jeg kan godt li­de det, « si­ger Thor­ning.

Hun sav­ner hel­ler ik­ke de ti­der, da po­li­tik blev be­dre­vet i røg­fyld­te lo­ka­ler til ud på de små ti­mer. Thor­ning fo­re­træk­ker at få tin­ge­ne fra hån­den i dag­ti­mer­ne, selv om hun ik­ke helt kan und­gå se­ne af­ten­mø­der.

» Det må jeg ac­cep­te­re, selv om jeg helst vil i seng. Jeg le­ver et me­get re­gel­mæs­sigt liv og pas­ser mi­ne sen­ge­ti­der. «

Har du væ­ret ude for at bli­ve kørt træt?

» Mar­gret­he Ves­ta­ger var bed­re til ik­ke at gå i seng, end jeg var. Men jeg kan godt kla­re en hel nats for­hand­lin­ger, « si­ger Hel­le Thor­ning- Sch­midt og slår fast med et smil, at hun al­drig har væ­ret bil­ligt til salg i en sen nat­te­ti­me.

» Nej, det er jeg helt sik­ker på, at jeg ik­ke har « .

12. april 2005:

Hel­le Thor­ning- Sch­midt væl­ges som for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne med 53 pro­cent af stem­mer­ne over mod­kan­di­da­ten, tid­li­ge­re ju­stits­mi­ni­ster Frank Jensen.

13. novem­ber 2007:

17. novem­ber 2009:

23. ju­ni 2010:

16. sep­tem­ber 2010:

Skat fri­fin­der Step­hen Kin­no­ck.

Kun en uge før fol­ke­tings­val­get brin­ger BT den ni si­der lan­ge skat­te­af­gø­rel­se. Læka­gen fø­rer ef­ter val­get til en un­der­sø­gel­ses­kom­mis­sion, som af­slut­ter sit ar­bej­de i novem­ber 2014.

8. sep­tem­ber 2011:

3. ok­to­ber 2011:

Thor­ning væl­ges som stats­mi­ni­ster, men So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne får kun 24,8 pro­cent af stem­mer­ne og går der­med et man­dat til­ba­ge. Val­get bli­ver det dår­lig­ste for par­ti­et si­den 1903.

31. au­gust 2014:

» Jeg må in­drøm­me, at jeg hav­de tænkt den tan­ke, om SF kun­ne hol­de i et re­ge­rings­sam­ar­bej­de, « si­ger stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S).

Fo­to: Si­mon Læs­søe

Thor­ning ta­ber fol­ke­tings­val­get til stats­mi­ni­ster Anders Fogh Ras­mus­sen ( V). So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne får det dår­lig­ste val­gre­sul­tat si­den 1906 og går to man­da­ter til­ba­ge.

Og­så ved kom­mu­nalval­get to år se­ne­re får So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne en hi­sto­risk lav væl­ger­til­slut­ning. Par­ti­et går til­ba­ge fra 34,4 til 30,7 pro­cent, men er sta­dig lan­dets stør­ste kom­mu­nal­par­ti.

Fle­re skat­te­eks­per­ter sår i BT tvivl om æg­te­man­den Step­hen Kin­no­cks skat­te­be­ta­ling i Dan­mark. Thor­ning af­vi­ser an­kla­ger­ne.

Mar­gret­he Ves­ta­ger ( R) bli­ver ud­nævnt til ny dansk EUkom­mis­sær. Ryg­ter­ne har el­lers i må­neds­vis svir­ret om en mu­lig top­post til Thor­ningS­ch­midt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.