SOM­MER FOR EN DAG

Årets hidtil var­me­ste dag fik 72- åri­ge Ka­ren Ma­rie Nielsen og an­dre ko­lo­ni­ha­ve­e­je­re til at sli­de i ha­ver­ne

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk

SOM­MER­VEJR

Et løf­te om 20 gra­der og årets hidtil var­me­ste dag lok­ke­de for al­vor de sol­hungren­de dan­ske­re uden­for i går. Be­bo­er­ne i Ha­ve­for­e­nin­gen Carl Ni­el­sens Min­de i Gladsaxe vest for Kø­ben­havn var in­gen und­ta­gel­se.

Her var der kø på de smal­le ve­je for at kom­me frem med trai­ler­ne og en kon­stant sum­men af plæ­ne­klip­pe­re. Ef­ter en ræk­ke af lu­ne da­ge og en hid­ti­dig var­me­re­kord på 17,7 gra­der i ons­dags, lo­ve­de TV2 og DMIs me­te­o­r­o­lo­ger nem­lig en kortva­rig var­mebøl­ge, som sær­ligt dan­sker­ne i den nor­døst­li­ge del af lan­det fik glæ­de af.

Det be­nyt­te­de 72- åri­ge Ka­ren Ma­rie Nielsen sig af i går og trak sin plæ­ne­klip­per over sin 400 m2 sto­re grund, hvor hen­des sor­te ko­lo­ni­ha­ve­hus står.

» Man bli­ver så glad af at gå rundt her­u­de og ord­ne ha­ven. Det er den bed­ste mor­gen­gym­na­stik! Når man som jeg er ale­ne, er der en del at se til med så­dan et hus, men det hol­der mig i gang, « for­tæl­ler Ka­ren Ma­rie Nielsen.

Hun har og­så hørt vej­r­ud­sig­ten og ved, at vej­ret al­le­re­de slår om i dag. En kold­front får tem­pe­ra­tu­ren til at krav­le ned på 10- 12 styk­ker og gi­ver blæst og regn til især jy­der­ne. Men kar­to­f­ler­ne er sat i køk­ken­ha­ven, så vej­ret skal helst ar­te sig fra nu af.

Hun sæt­ter selv kar­to­f­ler, rød­be­der og gu­le­rød­der, og mens hen­des mand end­nu var i li­ve, stod hun og­så for at ma­le det 47 m2 sto­re træhus, men i dag har hun in­gen til at hol­de sti­gen læn­ge­re. Lidt hjælp er hun nødt til at få, som hun si­ger.

De køb­te det sor­te hus med de rø­de skod­der i 1998, men da hav­de det al­le­re­de stå­et 10 år på ma­trik­len.

Vil­le uden­for

» Vi hav­de hver­ken altan el­ler ha­ve i vo­res lej­lig­hed i Gladsaxe, og jeg vil­le så ger­ne ha­ve et sted, hvor vi kun­ne kom­me uden­for. Bør­ne­ne har nydt det me­get, og i dag har bør­ne­bør­ne­ne ta­get over. Vi har holdt vo­res run­de fød­sels­da­ge her i ha­ven og har så man­ge min­der her­fra, så jeg kan slet ik­ke næn­ne at skil­le mig af med det, « si­ger Ka­ren Ma­rie Nielsen.

Egent­lig er det lidt be­svær­ligt og no­get pri­mi­tivt for ti­den, for der la­ves klo­a­ke­ring, og der­for er der in­gen vand i øje­blik­ket. Nor­malt sluk­kes der for van­det 23. ok­to­ber for ik­ke at få frost i rø­rer­ne, og så rin­der ko­lo­ni­ha­ve­å­ret ud, men der er sta­dig lys i nog­le af vin­du­er­ne om vin­te­r­en, selv­om det er lidt ’ tys tys’, for­di det ik­ke er til­ladt at bo der året rundt.

En­gang var der næ­sten 600 ha­ver i fore­nin­gen, men mo­tor­vej­en på den ene si­de, og de be­skyt­te­de bo­li­ger på den an­den, har ef­ter­hån­den skræn­ket om­rå­det ind til 522. Men der er sta­dig plads til en køb­mands­for­ret­ning, le­ge­plads, fæl­les fe­ster og lop­pe­mar­ked, hvor man kan ’ byt­te sit eget ra­gel­se ud med an­dres’.

» Det er så dej­ligt, når der kom­mer liv her­u­de om for­å­ret. Så går vi ’ på slad­der’ hos hin­an­den, veks­ler nyhe­der el­ler ba­re sid­der i so­len. For­hå­bent­lig kan jeg bli­ve her­u­de til novem­ber, men nu må vi se, hvad vej­ret si­ger. «

Ka­ren Ma­rie Nielsen, 72 år, i sin ko­lo­ni­ha­ve i Gladsaxe, Ha­ve­for­e­nin­gen Carl Ni­el­sens Min­de. Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.