Del­fi­ner­nes myste­rie

Det er sta­dig en af na­tu­rens sto­re gå­der, hvor­for sto­re hav­pat­te­dyr svøm­mer på land

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk

DEL­FIN- STRANDING

En flok på 156 del­fi­ner stran­de­de op til we­e­ken­den mel­lem de to ja­pan­ske by­er, Ho­ka­ta og Kas­hi­ma. Stran­din­gen skab­te pa­nik i Ja­pan, hvor de lo­ka­le fryg­te­de, at en ts­u­na­mi var på vej.

Før ts­u­na­mi­en i 2011, der ko­ste­de 19.000 men­ne­sker li­vet, stran­de­de 50 del­fi­ner på en lig­nen­de må­de. Te­o­ri­en er, at de sto­re hav­pat­te­dyr mær­ker rystel­ser­ne i un­der­grun­den, der spo­le­rer dy­re­nes na­tur­li­ge ‘ gps’.

» Der er ik­ke no­get vi­den­ska­be­ligt bag, det er me­re en slags dom­me­dags­pro­fe­ti, der har bredt sig, « for­kla­rer hav­bi­o­log Ru­ne Kri­sti­an­sen fra Kat­te­gat­cen­tret i Grenå.

De 156 stran­de­de del­fi­ner i Ja­pan ud­lø­ste en stør­re red­nings­ak­tion, hvor man for­søg­te at få de stran­de­de dyr til­ba­ge i van­det. Det lyk­ke­des i en­kel­te til­fæl­de, men de fle­ste med­lem­mer af flok­ken af electra- del­fi­ner måt­te la­de li­vet på land­jor­den. Ja­pan­ske eks­per­ter un­der­sø­ger nu de stran­de­de del­fi­ner for at bli­ve klo­ge­re på, hvor­for de svøm­me­de mod land.

» Det er en af na­tu­rens sto­re gå­der. Fak­tisk ved man ik­ke rig­tig, hvor­for de mas­se­stran­der på den må­de. Det sker for al­le, li­ge fra de kæm­pe­sto­re ka­ske­lot­ter og til små del­fi­ner som i det­te til­fæl­de, « si­ger Ru­ne Kri­sti­an­sen, der for­kla­rer, at eks­per­ter­ne for­sker i fle­re for­skel­li­ge te­o­ri­er.

» Det kan væ­re en syg­dom, der på- vir­ker san­ser­ne, som f. eks pa­ra­sit­ter. Det kan og­så væ­re foru­re­ning, der ud­lø­ser det. Re­elt ved man det ik­ke. Der­for er det spæn­den­de, hvad de ja­pan­ske eks­per­ter fin­der frem til i det­te til­fæl­de. «

Kan mær­ke jord­s­kælv

Han for­kla­rer, at te­o­ri­en om del­fi­ner som ka­ta­stro­fe­vars­le­re hæn­ger sam­me med, at hav­pat­te­dy­re­ne bru­ger ek­ko­lod og Jor­dens mag­net­felt til at ori­en­te­re sig. På den må­de me­ner man, at de er i stand til at mær­ke un­der­søi­ske jord­s­kælv, der se­ne­re vi­ser sig som øde­læg­gen­de ts­u­na­mi­bøl­ger på over­fla­den.

Det en­der sjæl­dent lyk­ke­ligt, når men­ne­sker for­sø­ger at red­de de stran­de­de hav­dyr.

» Tit ser man, at de svøm­mer til- ba­ge mod stran­den igen. Det kan væ­re me­get de­mo­ti­ve­ren­de for de hund­re­der af men­ne­sker, der prø­ver at red­de dem. Om det er, for­di dy­re­ne tror, at de skal den vej, el­ler de vil til­ba­ge til flok­ken, der lig­ger op­pe på stran­den, det ved man fak­tisk ik­ke, « ly­der det fra Kat­te­gat­cen­trets hav­bi­o­log.

Ru­ne Kri­sti­an­sen for­kla­rer, at den dan­ske ‘ del­fin- sæ­son’ nær­mer sig. I de hjem­li­ge far­van­de bol­trer den så­kaldt ‘ al­min­de­li­ge del­fin’ sig. Ar­ten lig­ner den vel­kend­te film­stjer­ne ’ Flip­per’, ba­re lidt min­dre og ik­ke helt grå. Om som­me­ren ser man fle­re til­fæl­de, hvor lyst­sej­le­re får føl­ge af en min­dre flok af de dan­ske del­fi­ner. Del­fi­ner­ne er træk­dyr, en form for no­ma­der, der i den kol­de vin­ter­pe­ri­o­de svøm­mer læn­ge­re syd­på.

156 del­fi­ner er stran­det i Ja­pan, og lo­ka­le fryg­ter, at det er et tegn på en kom­men­de na­tur­ka­ta­stro­fe.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.