Dansk provin­s­dram hit­ter i ud­lan­det

Uden­land­ske tv- sta­tio­ner har in­ve­ste­ret stort i TV2s kom­men­de kri­mi­sats­ning ’ Norskov’, der fo­re­går i Fre­de­riks­havn

BT - - NYHEDER - Kri­sti­an Lind­berg krl@ ber­ling­s­ke. dk Ka­tri­ne Vogel­sang, fik­tions­chef hos TV2

DANSK TV- SE­RIE

Uden­land­ske tv- sta­tio­ner har for al­vor få­et øj­ne­ne op for dan­ske tv- se­ri­er og in­ve­ste­rer nu i se­ri­er, der fo­re­går i den dan­ske provins. Man­dag del­ta­ger ma­nuskript­for­fat­ter Dunja Gry Jensen i et fæl­les­n­or­disk frem­stød for nor­di­ske tv- se­ri­er ved MIPTV, en in­ter­na­tio­nal tv­festi­val i Can­nes. Her skal hun for­tæl­le om TV2s kom­men­de po­li­ti­dra­ma ’ Norskov’, der i øje­blik­ket bli­ver op­ta­get i Fre­de­riks­havn.

» Det har væ­ret dej­ligt at op­le­ve den sto­re in­ter­es­se, der er for en se­rie, som fo­re­går i en lil­le by i Dan­mark. Det il­lu­stre­rer for mig, at der nog­le gan­ge er læn­ge­re fra Fre­de­riks­havn til Kø­ben­havn, end der er fra Fre­de­riks­havn til London el­ler Pa­ris, « si­ger Dunja Gry Jensen.

Fo­kus på det me­get lo­ka­le

Al­le­re­de sid­ste som­mer blev Dunja Gry Jensen bedt om at hol­de ’ salgsta­le’ for den kom­men­de tv- se­rie sang, der an­slår, at de uden­land­ske pen­ge ud­gør om­kring en tred­je­del af se­ri­ens bud­get.

At sæt­te fo­kus på det me­get lo­ka­le har i nog­le år væ­ret en nor­disk tv- spe­ci­a­li­tet, hvor kri­mi­se­ri­er som den nor­ske ’ Varg Ve­um’, der fo­re­går i Ber­gen, ’ Maria Wern’ på Got­land og den æl­dre dan­ske ’ Stris­ser på Sam­sø’ har fan­get tv­se­er­nes op­mærk­som­hed. Bri­tisk tv er så­gar hop­pet med på vog­nen og har ind­spil­let en­gelsk­spro­ge­de ’ nor­dic noir’- se­ri­er som ’ For­ti­tu­de’ og ’ Wal­lan­der’ hen­holds­vis på Sval­bard og i Lund.

» Vi kan ty­de­ligt mær­ke, at der er stor til­lid i ud­lan­det til den tvdra­ma­tik, vi pro­du­ce­rer i Nor­den, og det be­ty­der, at in­ve­sto­rer­ne ik­ke blan­der sig i ind­hol­det. I den hen­se­en­de står vi på ryg­gen af de se­ri­er, der er ble­vet la­vet i DR, « si­ger Ka­tri­ne Vogel­sang, der for fi­re år si­den rej­ste til TV2 ef­ter fle­re år i DRs fik­tions­af­de­ling.

En uni­ver­sel for­tæl­ling

’ Norskov’ hand­ler om en po­li­ti­mand ( spil­let af Thomas Le­vin), der ef­ter at ha­ve ar­bej­det an­dre ste­der i lan­det ven­der til­ba­ge til sin fø­de­by, Norskov ( Som Fre­de­riks­havn hed­der i se­ri­en). Man til­stræ­ber, at se­ri­ens mil­jø og ka­rak­te­rer­nes sprog er så lo­kalt som mu­ligt.

» Den dan­ske provins, der kan vir­ke al­min­de­lig og or­di­nær for dan­ske­re, vir­ker ori­gi­nal og an­der­le­des for ud­lan­det. Men sam­ti­dig skal vi ik­ke glem­me, at hi­sto­ri­en om man­den, der ven­der til­ba­ge til fø­de­by­en, er en uni­ver­sel for­tæl­ling. Af­folk­nin­gen af lan­d­om­rå­der­ne, fol­ke­van­drin­gen mod de sto­re by­er og de små by­ers kamp for at be­va­re de­res iden­ti­tet fin­des i lan­de over he­le ver­den, « si­ger Ka­tri­ne Vogel­sang.

I ame­ri­kan­ske se­ri­er er hand­lin­gen of­te pla­ce­ret i et slags ’ al­le­ste­der’- by­mil­jø, el­ler i fik­ti­ve provins­by­er. I Dan­mark har der omvendt læn­ge væ­ret en til­bø­je­lig­hed til at pla­ce­re film og og tv- se­ri­ers hand­ling i me­get spe­ci­fik­ke lo­ka­li­te­ter. Det­te var blandt an­det en kong­stan­ke hos Film­sko­lens to­ne­an­gi­ven­de læ­rer i ma­nuskriptskriv­ning, Mo­gens Rukov, som og­så ’ Norskov’s ma­nuskript­for­fat­ter, Dunja Gry Jensen, er in­spi­re­ret af.

» Man skal un­der­sø­ge et sted grun­digt og kig­ge på, hvil­ke hi­sto­ri­er der kan ud­sprin­ge af net­op det­te sted. Det pa­ra­doksa­le ved at ud­nyt­te et lo­ka­l­om­rå­des ’ ekso­ti­ske’ ken­de­tegn, er, at man kan la­ve fik­tion, der ’ rej­ser godt’, for­di det væk­ker nys­ger­rig­he­den, « si­ger Dunja Gry Jensen.

En mar­kant mod­sæt­ning til det­te kon­cept er DRs ak­tu­el­le krimiserie ’ Mord uden græn­ser’, der fo­re­går i di­ver­se eu­ro­pæ­i­ske stor­by­er, uden at det na­tio­na­le sær­præg er sær­ligt ty­de­ligt. I ’ Norskov’ er hand­lin­gen sty­ret uden om lan­dets ho­ved­stad, og for kø­ben­hav­ne­ren Dunja Gry Jensen var det en aha- op­le­vel­se at op­ta­ge sce­ner i Fre­de­riks­havn, hvor lo­kal­be­folk­nin­gen har stil­let hu­se og ma­te­ri­el til rå­dig­hed med stor be­red­vil­lig­hed.

» Det er sgu me­get sjovt, at man til dag­lig går rundt og tror, at Kø­ben­havn er ver­dens nav­le og så få op­le­vel­sen af, at i Fre­de­riks­havn, der ori­en­te­rer man sig nær­mest me­re mod Oslo, Göte­borg og London. I se­ri­ens hand­ling bli­ver det og­så ita­le­sat af Norsko­vs borg­me­ster, der ik­ke bry­der sig om ’ kjøwen­hav­ner­nes’ ta­le om ud­kants­dan­mark. «

» Ud­kants­dan­mark er et ord, der bru­ges af folk, der ik­ke har op­da­get, at Jor­den er rund. Ver­dens cen­trum kan med an­dre ord li­ge så godt lig­ge i Fre­de­riks­havn, « si­ger Dunja Gry Jensen.

’ Norskov’ er pro­du­ce­ret af SF Film og får pre­mi­e­re på TV2 til ef­ter­å­ret. I øje­blik­ket for­be­re­der TV2s fik­tions­af­de­ling end­nu en se­rie med om­drej­nings­punkt i provin­sen, men hvor det bli­ver, er ind­til vi­de­re TV2s hem­me­lig­hed.

SØN­DAG 12. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.