’’

BT - - NYHEDER -

Den dan­ske provins, der kan vir­ke al­min­de­lig og or­di­nær for dan­ske­re, vir­ker ori­gi­nal og an­der­le­des for ud­lan­det

på et kø­ben­havnsk træf for uden­land­ske tv- ind­kø­be­re. Her blev hun over­ra­sket over, at man i lan­de som Frank­rig, Hol­land, Bel­gi­en og Au­stra­li­en vil­le hø­re om den­ne me­get lo­ka­le hi­sto­rie, der ude­luk­ken­de er op­ta­get i den nord­jy­ske hav­ne­by. Og in­ter­es­sen er me­get me­re end hø­flig. De uden­land­ske tv- sta­tio­ner har nem­lig for­hånd­s­købt se­ri­en, og uden de­res in­ve­ste­ring var se­ri­en ik­ke ble­vet til no­get.

» Det er en af­gø­ren­de for­ud­sæt­ning for at kun­ne la­ve vo­re sto­re se­ri­er, at uden­land­ske tv- sta­tio­ner er med til at fi­nan­si­e­re dem, « si­ger TV2s fik­tions­chef, Ka­tri­ne Vogel-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.