Sko­lebørn har det d

I en ny ana­ly­se fra tæn­ket­an­ken Ce­vea gi­ver tre ud af 10 børn i vis­se kom­mu­ner ud­tryk for, at de ik­ke er gla­de for at gå i sko­le. Det er for­trins­vis i Vest- og Sydsjæl­land, at ele­ver­ne tri­ves dår­ligt

BT - - NYHEDER - Anders Holm­gaard ajoh@ ber­ling­s­ke. dk

TRIV­SEL

In­sti­tu­tio­ner luk­ker, og ud­dan­nel­ses­løs­he­den er den hø­je­ste i Dan­mark. Kom­mu­ner­ne i Re­gion Sjæl­land er ef­ter­hån­den kendt som Dan­marks pro­blem­barn, når det gæl­der ud­dan­nel­se. Og nu kom­mer det og­så til ud­tryk i fol­ke­sko­len. En ana­ly­se fra cen­trum- ven­stre- tæn­ket­an­ken Ce­vea, ba­se­ret på svar fra 70.000 sko­lebørn i 4.- 10. klas­se, vi­ser, at fle­re sjæl­land­ske kom­mu­ner ram­mer bun­den, når det hand­ler om sko­lebørns triv­sel.

12 ud af de 17 kom­mu­ner i Re­gion Sjæl­land lig­ger dår­ligst el­ler næstdår­ligst i den ge­ne­rel­le triv­sels­sta­ti­stik, og i fem kom­mu­ner i sam­me om­rå­de er tre ud af 10 sko­lebørn ik­ke gla­de for at gå i sko­le. Det står i kon­trast til man­ge nord­s­jæl­land­ske og jy­ske kom­mu­ner.

» Tal­le­ne ta­ler de­res ty­de­li­ge sprog. Der er ste­der, hvor man ik­ke gør det godt nok i og med, at der er tre ud af 10, der ik­ke er gla­de for at gå i sko­le. Det er alt for man­ge, « si­ger mo­bi­li­tets­for­sker ved Aal­borg Uni­ver­si­tet Martin D. Munk, der me­ner, at dår­lig triv­sel i fol­ke­sko­len smit­ter af på vilj­en til at ud­dan­ne sig se­ne­re i li­vet.

» For­ud­sæt­nin­gen for at få en ud­dan­nel­se er, at man kan li­de at væ­re der. Hvis det er en sur pligt at væ­re i sko­len, er det ik­ke et sær­ligt godt ud­gangs­punkt. Der­for er det godt at sat­se vildt og vold­somt al­le­re­de i fol­ke­sko­len. Ik­ke kun med pen­ge, men med æn­drin­ger, der do­ku­men­ter­bart er go­de, « si­ger han.

Ef­ter­spørgsel på en løs­ning

For­man­den for Dan­ske Sko­le­e­le­ver, Miran­da Wernay Dagsson, kal­der på me­re po­li­tisk an­svars­ta­gen i de be­la­ste­de kom­mu­ner. Iføl­ge hen­de er det ’ skræm­men­de’ at se, at tre ud af 10 ik­ke er gla­de for at gå i sko­le.

» Det kan be­ty­de, at 30 pro­cent mø­der op og ta­ger sko­len som en pligt, og så er man ik­ke klar til at ud­vik­le sig og bi­dra­ge po­si­tivt til fæl­les­ska­bet. Og sam­ti­dig kan det træk­ke re­sten ned, « si­ger hun.

Skole­le­der­for­e­nin­gens for­mand, Claus Hjort­dal, er enig i, at der skal fin­des en løs­ning. Han me­ner, at der skal en lo­kal dis­kus­sion til, hvis sko­le­trivs­len skal bli­ve bed­re.

» Hvis man i en kom­mu­ne kan se, at man har tre ud af 10 børn, som ik­ke er gla­de i sko­len, så bør sko­len om­rå­de, er det no­get, vi skal gø­re no­get ved, « si­ger han.

Halv­de­len mang­ler voks­ne

Mens det ge­ne­rel­le bil­le­de af sko­le­trivs­len samt mang­len på sko­leg­læ­de ty­de­ligt slår ud på Sjæl­land, er et af ana­ly­sens an­dre kri­te­ri­er for­delt i kom­mu­ner over he­le lan­det. An­de­len af børn, der mang­ler en vok­sen at ta­le med i sko­len, vi­ser sig nem­lig

SØN­DAG 12. APRIL 2015 af pres­set fra den nye fol­ke­sko­lere­form.

» Det kom­mer ik­ke bag på mig, at læ­rer­ne ik­ke har mu­lig­hed for at løf­te al­le op­ga­ver­ne i sko­len. Ud­over at man har ned­lagt man­ge læ­rer­stil­lin­ger, har man gi­vet ele­ver­ne en be­ty­de­ligt læn­ge­re sko­le­dag uden at til­fø­re res­sour­cer, « si­ger for­mand Anders Bon­do Christensen.

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster Christine An­tor­i­ni ( S) an­er­ken­der, at der er om­rå­der i lan­det, som har stør­re pro­ble­mer end an­dre. Hun me­ner dog, at man med sko­lere­for­men og­så øge­de mu­lig­he­den for bed­re sko­le­triv­sel.

» Vi har i fol­ke­sko­lere­for­men et mål om, at ele­ver­nes triv­sel skal øges, og vi føl­ger ud­vik­lin­gen lø­ben­de med triv­sels­må­lin­ger. De skal væ­re et red­skab for kom­mu­ner og sko­ler til at sæt­te ind for at for­bed­re trivs­len. Det vil og­så kun­ne hjæl­pe de om­tal­te kom­mu­ner, « skri­ver hun i en mail til Ber­ling­s­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.