’’

BT - - NYHEDER - Martin D. Munk, mo­bi­li­tets­for­sker ved Aal­borg Uni­ver­si­tet

For­ud- sæt­ning- en for at få en ud­dan­nel­se er, at man kan li­de at væ­re der. Hvis det er en sur pligt at væ­re i sko­len, er det ik­ke et sær­ligt godt ud­gangs­punkt

sæt­te sig ned med kom­mu­nen og se på, hvor­dan man kan for­bed­re de tal. Hvis vi un­der­præ­ste­rer på det i 17 kom­mu­ner at væ­re om­kring fem ud af 10. For Dan­marks Læ­rer­for­e­ning er det en klar kon­se­kvens

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.