Hubb­les mester­værk

Først var det ramt af pi­n­ag­ti­ge skandaler. Si­den har vi med rum­te­leskopet Hubb­le kun­net rej­se lysår bort til fjer­ne og fan­ta­sti­ske ver­de­ner. Vi fejrer 25 års ju­bilæ­et for en astro­no­misk kæm­pe

BT - - NYHEDER - Lars Hen­rik Aagaard lha@ ber­ling­s­ke. dk

25 FAN­TA­STI­SKE ÅR

Den ind­led­te sit liv som en skan­da­le. For­fulgt af vit­tig­he­der og po­li­tisk ho­ved­rysten.

Men i dag, 25 år se­ne­re, vil­le næp­pe no­gen væ­re rum­te­leskopet Hubb­le for­u­den. For det 13 me­ter lan­ge vi- den­ska­be­li­ge in­stru­ment, der svæ­ver rundt ca. 550 km over vo­res ho­ve­d­er, har med ti­den gi­vet os ind­blik i fjer­ne ver­de­ner så fa­bel­ag­ti­ge, at end ik­ke de stør­ste dig­te­re kan yde dem sprog­lig ret­fær­dig­hed.

Umid­del­bart så alt glim­ren­de ud, ef­ter at rum­fær­gen Di­scove­ry med sin ro­bo­tarm hav­de løf­tet Hubb­le ud i rum­met 25. april 1990 og pla­ce­ret det i et lavt kredsløb om Jor­den.

På grund af tek­ni­ske van­ske­lig­he­der, bå­de med sel­ve rum­te­leskopet og rum­fær­ger­ne, var op­sen­del­sen ble­vet ud­sat i syv år. Men nu var astro­no­mer­nes ul­ti­ma­ti­ve le­ge­tøj en­de­lig på sin ret­te plads: I mør­ket i det prak­tisk ta­get tom­me rum højt over Jor­den og med sit 2,4 me­ter lan­ge spejl ret­tet mod uni­ver­sets myste­ri­er.

Få uger se­ne­re bred­te en dyb skuf- fel­se sig blandt de an­svar­li­ge Na­sa­tek­ni­ke­re. Bil­le­der­ne af ga­lak­ser, stjer­netå­ger og re­ster af su­per­nova­er var sim­pelt­hen uskar­pe. En mi­krosko­pisk, men ik­ke de­sto min­dre dybt pi­n­ag­tig fejl i slib­nin­gen af spej­let hav­de gjort Hubb­le nær­sy­net.

Fik bril­ler på

I Nasas God­dard Spa­ce Flight Cen- ter vred man i de føl­gen­de må­ne­der hjer­ner­ne for at fin­de en løs­ning. Sva­ret kom til at hed­de Costar – et avan­ce­ret hjæl­pe­in­stru­ment, nær­mest et par bril­ler, der bur­de kun­ne hjæl­pe rum­te­leskopet ud af si­ne syns­van­ske­lig­he­der.

2. de­cem­ber 1993 op­send­te Na­sa rum­fær­gen En­dea­vour med det for­mål at mon­te­re Costar på Hubb­le. Det blev en af de mest kræ­ven­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.