Ker

BT - - NYHEDER -

astro­nau­top­ga­ver i hi­sto­ri­en. He­le fem lang­va­ri­ge og ud­mat­ten­de rumvan­drin­ger med de­li­ka­te tek­ni­ske op­ga­ver skul­le der til, før alt sad, som det skul­le på den skin­nen­de forsk­nings­sa­tel­lit derop­pe.

En­de­lig kun­ne Na­sa og ame­ri­ka­ner­nes eu­ro­pæ­i­ske sam­ar­bejds­part­ner ESA be­gyn­de at over­be­vi­se ver­den om, at de eft er­hån­den over 50 mia. kr., man gen­nem ti­den hav- de of­ret på me­gapro­jek­tet, var for­nuft igt gi­vet ud.

For den bre­de off ent­lig­hed har Hubb­les sto­re be­drift væ­ret, at det har for­sy­net os med ene­stå­en­de ind­sigt i uni­ver­sets uen­de­li­ge rig­dom og skøn­hed. Et iko­nisk bil­le­de som de så­kald­te ’ Ska­bel­ses­søj­ler’ – in­ter­stel­lart gas og støv i Ør­netå­gen ca. 7.000 lysår bor­te – er be­for­dren­de for fan­ta­si­en i en grad, som in­gen sci­en­ce fi ction- for­fat­ter kan gø­re eft er.

Afl øser skal 1,5 mio. km væk

Men Hubb­le har og­så væ­ret øjen­vid­ne til ka­ta­stro­fer i vo­res eget na­bo­lag, nem­lig da de spl­in­tre­de kæm­pe­stum­per af ko­me­ten Sho­e­ma­ker- Levy 9 i 1994 med ha­stig­he­der på over 200.000 km/ t ham­re­de ned i over­fl aden på kæm­pe­pla­ne­ten Jupi­ter.

En­de­lig har Hubb­le for­sy­net os med tu­sind­vis af op­da­gel­ser, her­un­der cen­tra­le bi­drag til vo­res vi­den om uni­ver­sets al­der og ud­vi­del­ses­ha­stig­hed.

Alt har imid­ler­tid en en­de. In­den for de næ­ste fem år ven­tes elek­tro­nik­ken i rum­te­leskopet at svig­te. Men går alt vel, vil dens kraft ful­de afl øser i rum­met stå klar fra 2018: Ja­mes Webb- rum­te­leskopet.

Og­så det har væ­ret ramt af mas­si­ve tids- og bud­ge­tover­skri­del­ser. Men når det med sit 6,5 me­ter lan­ge spejl en­de­lig er pla­ce­ret på sin frem­ti­di­ge hjem­me­ba­ne 1,5 mio. km fra Jor­den, ven­ter der end­nu vil­de­re og skar­pe­re bil­le­der af de ube­gri­be­li­ge ver­de­ner der­u­de.

Man kan næ­sten ik­ke ven­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.