Tek­nik er grat Josephine

Med su­per­lø­ber­nes hem­me­li­ge vå­ben bar­be­rer du nemt to mi­nut­ter af din 10 ki­lo­me­ter- tid

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk

PRO­JEKT POWER­MAN

Hvis man vil lø­be stærkt, så kræ­ver det først og frem­mest re­gel­mæs­sig træ­ning. Der fin­des dog al­li­ge­vel en gen­vej, der kan hjæl­pe dig til me­re fart i sko­e­ne, uden at du be­hø­ver at sy­re­ba­de på kon­di­sti­er­ne før so­l­op­gang.

Su­per­lø­ber­nes hem­me­li­ge vå­ben hed­der lø­be­tek­nik. God lø­be­tek­nik og - stil. For­mel- 1- hol­de­ne bru­ger lang tid på at skrue i bi­ler­ne for at fin­de den hur­tig­ste op­sæt­ning. På sam­me må­de kan mo­tio­ni­ster få stor glæ­de af at fin­tu­ne lø­be­sti­len.

Kort sagt er din lø­be­stil det be­væ­gel­ses­møn­ster, som krop­pen bru­ger til at om­dan­ne ener­gi til en frem­ad­gå­en­de be­væ­gel­se. Det sto­re spørgs­mål er, hvor me­get af den ener­gi der flyt­ter dig fremad, og hvor me­get der fi­ser op i den blå luft.

» Du kan hen­te rig­tig me- get ved at ar­bej­de med din skridt­fre­kvens og må­den, du lan­der på, « si­ger Tom Knudsen, idræts­fy­si­o­log og Ma­rat­hon Sports lø­be­eks­pert.

Or­de­ne er ret­tet mod Jo­se­fi­ne Bo­el Ras­mus­sen, 25 år og del­ta­ger i BT’s Pro­jekt Power­man. Men de kun­ne gæl­de for al­le, der i ny og næ snø­rer kon­disko­e­ne og lø­ber en tur.

Ret ryg­gen

Om knap en må­ned – den 10. maj – står pro­jek­tets tre del­ta­ge­re over for de­res livs ud­for­dring, når de skal gen­nem­fø­re Power­man Den­mark. Det er dan­marks­mester­ska­ber­ne i du­at­lon, hvor man skif­te­vis lø­ber, cyk­ler og lø­ber.

BT har fulgt dem si­den nytår, og nu er tu­ren kom­met til en ana­ly­se af lø­be­sti­len. Den fo­re­går hos spe­ci­al­for­ret­nin­gen Ma­rat­hon Sport i Kø­ben­havn, hvor Tom Knudsen til­by­der en ‘ dy­na­misk lø­be­stils­a­na­ly­se’. På det­te op­slag kan du se, hvad ana­ly­sen af­slø­re­de, og hvad del­ta­ger­ne skal ar­bej­de på.

Man kan dog kom­me rig­tig langt ved sim­pelt­hen ba­re at ‘ ret­te sig op, mens man lø­ber’, si­ger Claus He­ch­mann, eli­te­træ­ner i Spar­ta og in­de­ha­ver af test­cen­tret He­ch­mann Sport.

» For lø­be­re på be­gyn­der­ni­veau kan der væ­re op til fem pro­cents for­bed­ring at hen­te, hvis man for­bed­rer sin lø­be­stil, « si­ger Claus He­ch­mann.

Det sva­rer til tre mi­nut­ter, hvis man lø­ber 10 ki­lo­me­ter på en ti­me. Hvis man ret­ter sig op, bli­ver lø­be­tek­nik­ken au­to­ma­tisk me­get bed­re.

Hold ka­den­cen

» Man­ge fal­der sam­men, når de lø­ber. Det bli­ver me­get in­ef­fek­tivt. Når man ret­ter sig op, så lan­der fo­den af sig selv un­der krop­pen, og hof­ten bli­ver skudt frem, « si­ger Claus He­ch­mann.

Der er dog én ting, der skal på plads, før det vir­ker. Krop­pens ker­nemusku­la­tur – ma­ve, ryg, bal­der og lår – skal væ­re stærk nok. Det træ­ner man ved klas­si­ske ma­ve- ry­gø­vel­ser som f. eks. ‘ plan­ken’.

» Hvis krop­pens kor­set ik­ke har styr­ken til at hol­de sti­len, så fal­der man sam­men ef­ter et styk­ke tid, og så nyt­ter det ik­ke no­get. «

Claus He­ch­mann an­be­fa­ler og­så at ar­bej­de med ka­den­cen. Fler­tal­let af mo­tio­ni­ster lø­ber med en la­ve­re ka­den­ce end de 170- 180 skridt i mi­nut­tet, der bli­ver an­set som det op­ti­ma­le.

SØN­DAG 12. APRIL 2015

Josephine Bo­el Ras­mus­sen og René Nielsen op­mun­trer Christine Jør­gen­sen un­der en lø­be­test. Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.