Så­dan skal du træ­ne i for­å­ret

BT - - NYHEDER - Ch­eftræ­ner på BTs Pro­jekt Power­man Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Det er nu, du skal slå til, hvis du vil ram­me top­for­men til som­mer, ly­der rå­det fra Tanja Hul­ten­gren Lars­son, ch­eft ræ­ner på BTs Pro­jekt Power­man. Hvis du har træ­net re­gel­mæs­sigt igen­nem vin­te­r­en, sva­rer det til, at du har støbt fun­da­men­tet. Nu kan du så be­gyn­de at byg­ge mu­re­ne op. Det gør du ved grad­vist at væn­ne krop­pen til det tem­po, du vil cyk­le el­ler lø­be i til dit stæv­ne. Hvis du f. eks. drøm­mer om at kø­re cy­kel­lø­bet Sjæl­sø Rundt med 30 km/ t, skal du smi­de in­ter­val­ler med den fart ind i træ­nin­gen. De skal grad­vist bli­ve læn­ge­re. Det er sam­me prin­cip, hvis du træ­ner til en halv- el­ler fuld ma­ra­ton se­ne­re på som­me­ren. Find din må­l­ha­stig­hed og byg lang­somt krop­pen op til at hol­de til be­last­nin­gen. Vej­ret er ble­vet bed­re, da­gen er ble­vet ly­se­re og læn­ge­re. Det er nu, der er mu­lig­hed for at træ­ne før el­ler eft er ar­bej­de. Det er og­så nu, der skal ki­lo­me­ter i ban­ken, hvis du vil ram­me top­for­men på cyk­len se­ne­re på året. Du må dog ik­ke skrue alt for hur­tigt op, for så sti­ger ri­si­ko­en for ska­der. Pas på du ik­ke bli­ver for ivrig. Du er ik­ke la­vet af gra­nit, for­di so­len plud­se­lig skin­ner og fug­le­ne syn­ger. Husk di­ne hvi­le- pau­ser. De tre del­ta­ge­re i BTs Pro­jekt Power­man skal i il­den om un­der en må­ned. De­res træ­ning er der­for i den sid­ste fa­se. De lø­ber og cyk­ler med den fart, de skal un­der ræ­set, og vi ar­bej­der på at fi npud­se de sid­ste de­tal­jer. F. eks. skal de igen­nem en slags ge­ne­ral­prø­ve før den helt sto­re dag, nem­lig Is­lev Du­at­hlon søn­dag i Glo­strup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.