Fem drev til dat Buff alo Mi­niSta­tion Sa­fe

En ek­stern hard­disk kan hur­tigt til­slut­tes til com­pu­te­ren, så man kan fl yt­te de da­ta over på den, som man ik­ke skal bru­ge i nær frem­tid. Den er og­så glim­ren­de til ba­ck­up

BT - - FORBRUG - Car­sten Sø­ren­sen Alt om Da­ta

TEST AF DREV

Det er vel for me­get at si­ge, at po­rtab­le hard­di­ske li­ge­frem er rø­ver­køb. Men be­trag­ter man de fem del­ta­gen­de drev, ses det al­li­ge­vel, at man for et re­la­tivt be­ske­dent be­løb kan få en stor hard­disk, man kan ta­ge med sig, når man for­la­der hjem­met.

Det vir­ker og­så til, at mer­pri­sen for at kø­be en ek­stern/ po­rta­bel hard­disk er ble­vet min­dre i for­hold til i ’ gam­le’ da­ge. For­stå­et i for­hold til hvor man­ge pen­ge man skal be­ta­le ek­stra for ka­bi­net­tet, in­ter­faces, med­føl­gen­de til­be­hør, soft wa­re med me­re i for­hold til det ’ re­ne’ drev.

Man kan få po­rtab­le drev i for­skel­li­ge stør­rel­ser, de star­ter i dag ty­pisk ved 500 GB og går så el­lers op­eft er, i hvert fald hvis vi ta­ler om po­rtab­le drev ba­se­ret på den klas­si­ske hard­disk med be­væ­ge­li­ge de­le, som vi gør her i te­sten.

Man­ge fordele

Po­rtab­le drev ba­se­ret på ssd har en lang ræk­ke fordele, de fyl­der langt min­dre, ve­jer nær­mest in- gen­ting, ud­vik­ler ik­ke var­me, og er uføl­som­me over­for stød.

Har man brug for me­get plads på sin po­rtab­le hard­disk, bli­ver man dog nær­mest fl ået, vis man øn­sker det­te og væl­ger et po­rta­belt drev med en ssd i ste­det for en hard­disk.

Ud­gangs­punk­tet for te­sten her har nem­lig fra be­gyn­del­sen væ­ret, at vi vil­le kig­ge på po­rtab­le hard­di­ske af en vis stør­rel­se. Vi fast­sat­te en øn­sket mini­mum­stør­rel­se på 2 TB ud fra øn­sket om, at dre­ve­ne skul­le ha­ve en så stor ka­pa­ci­tet, at næ­sten uan­set hvad man vil­le kun­ne fi nde på at aven­de dre­ve­ne til, vil­le der væ­re plads nok.

Grun­det om­stæn­dig­he­der ude af vo­res kon­trol kun­ne det desvær­re ik­ke fuld­stæn­digt la­de sig gø­re, idet hard­di­sken fra Ver­batim kun kun­ne skaff es med 1 TB ka­pa­ci­tet in­den­for tids­fri­sten. Det er sta­dig et stort drev, så den kom med i te­sten vel vi­den­de, at der in­gen ga­ran­ti er for, at dre­vet ydel­ses­mæs­sigt vil op­fø­re sig som den til­sva­ren­de mo­del med 2 TB hard­disk.

En an­den sag er den ind­byg­ge­de pris­for­skel, den­ne vil po­ten­ti­elt kun­ne skævvri­de fast­sæt­tel­sen af pris­be­døm­mel­sen. Der­for be­døm­mer vi i den­ne test pri­sen ud fra, hvor man­ge kro­ner 1 TB lag­rings­ka­pa­ci­tet ko­ster, det fj er­ner pris­for­de­len hos det lil­le drev.

Over­kom­me­li­ge i pris

De del­ta­gen­de hard­di­ske lig­ger pris­mæs­sigt mel­lem godt og vel 800 kro­ner og op til godt og vel 1.200 kro­ner. Et af ho­ved­kra­ve­ne var, at dre­ve­ne skul­le væ­re ud­sty­ret med USB 3.0- po­rt. Hvis der skul­le væ­re et an­det in­ter­face, vil­le det væ­re okay, men ik­ke på­kræ­vet. Nu end­te det og­så med fem drev ude­luk­ken­de med USB 3.0.

Vi valg­te i den­ne test ik­ke at in­klu­de­re po­rtab­le hard­di­ske med Thund­er­bolt- in­ter­face, der gan­ske vist rå­der over en te­o­re­tisk over­før­sels­ha­stig­hed på 10 Gbit/ s for Thund­er­bolt og 20 Mbit/ s for Thund­er­bolt 2 mod de 5 Gbit/ s som USB 3.0 til­by­der.

Det skyl­des to ting, for det før­ste har Thund­er­bolt in­ter­facet end­nu ik­ke en vold­som ud­bre­del­se uden­for Ap­ple- mil­jø­et. Spe­ci­elt når det kom­mer til Win­dows- ba­se­re­de bær­ba­re, hvor en po­rta­bel hard­disk jo gi­ver rig­tig god me­ning.

For det an­det er pris­skil­tet på en po­rta­bel hard­disk med Thund­er­bolt- in­ter­face en hel del stør­re end på en til­sva­ren­de po­rta­bel hard­disk med sam­me ka­pa­ci­tet.

SØN­DAG 12. APRIL 2015 Buff alo Mi­niSta­tion Sa­fe er en po­rta­bel hard­disk på 2 TB, der er for­ma­te­ret med NTFS, hvil­ket be­ty der, at man ik­ke skal be­kym­re sig om mak­si­ma­le fi lstør­rel­ser, til gen­gæld skal dre­vet for­ma­te­res om, før der kan skri­ves til dre­vet fra Mac OS X. Der føl­ger en hel del soft wa­re med til det­te po­rtab­le drev, det vil si­ge, at det er in­klu­de­ret i pak­ken. Man skal nem­lig be­nyt­te et down­lo­ad­link på dre­vet, der fø­rer til Buff alos down­lo­adsi­de for ma­nu­a­ler og pro­gram­mer til Mi­niSta­tion Sa­fe.

Her kan man fi nde ba­ck­up­pro­gram, pro­gram­mer til pas­sword- be­skyt­tel­se, kryp­te­ring med 256- bit AES, for­ma­te­rings­pro­gram, strøms­par­ring samt et pro­gram der vil gø­re fi lover­førs­ler hur­ti­ge­re.

Det er en sam­ling gan­ske ud­mær­ke­de pro­gram­mer, om­end de har må­ske ik­ke det mest vel­po­le­re­de look. Er man Mac- bru­ger, må man selv sør­ge for værk­tø­jer­ne.

Dre­vet gør ik­ke så me­get væ­sen ud af sig, ka­bi­net­tet er ud­ført i sort mat pla­stik. Ens­ar­tet­he­den bry­des kun af en lil­le in­di­ka­tor LED, og det an­vend­te USB 3.0 mi­cro ty­pe B- in­ter­face.

Ka­bi­net­tet vir­ker so­lidt og vel­byg­get, hvad man ik­ke kan se er, at der i sel­ve ka­bi­net­tet er ind­byg­get stød­dæmp­ning.

Det i form af stø­dab­sor­be­ren­de pu­der og stø­dadsor­be­ren­de gum­mi- bånd langs kan­ter­ne. Ka­bi­net­tet et det næst­tyk­ke­ste i te­sten, men det vir­ker dog ik­ke stort og uhånd­ter­ligt, sik­kert på grund af dets re­la­tivt be­sked­ne læng­de.

Pris­mæs­sigt er det te­stens dy­re­ste drev pr. TB, det er må­ske dre­vets lil­le svag­hed trods de go­de tak­ter.

Mi­niSta­tion Sa­fe er ik­ke spe­ci­elt hur­tig i for­hold til kon­kur­ren­ter­ne. Den er ge­ne­relt lidt lang­som­me­re end de nær­me­ste drev, uden at det er al­ver­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.