Ta på far­ten Fre­ecom Tough Dri­ve 3.0

BT - - MERE NÆSTE SIDE -

SØN­DAG 12. APRIL 2015 Ydel­se: Funk­tio­na­li­tet: 5 af 6 Pris: Sam­let:

3,5 af 6

5 af 6

***** *

En po­rta­bel hard­disk til det hår­de liv, det kun­ne væ­re skuds­må­let for Fre­ecom Tough Dri­ve 3.0. Hard­di­sken er nem­lig ind­kaps­let i et si­li­ko­ne- lig­nen­de ma­te­ri­a­le, der er med til at gø­re den­ne po­rtab­le hard­disk spe­ci­elt hård­før. Fak­tisk er dre­vet IP54- cer­ti­fi eret, hvil­ket be­ty­der, at den er ga­ran­te­ret støv­tæt og vand­af­vi­sen­de. Ud­over det­te er det gum­mi­lig­nen­de ma­te­ri­a­le me­get be­ha­ge­ligt at rø­re ved. Sam­men med den af­run­de­de bag­kant får det sim­pelt­hen dre­vet til at lig­ge godt i hån­den.

Det er hel­ler ik­ke et over­må­de stort drev, og tyk­kel­sen er og­så mo­de­rat. I mod­sæt­ning til al­le an­dre po­rtab­le hard­di­ske her i te­sten, skal man hel­ler ik­ke fi nde UBS- ka­bel frem, når dre­vet skal til­slut­tes.

I fron­ten af Tough Dri­ve 3.0 er USB- kab­let nem­lig in­te­gre­ret i en lyst blå­ligt si­li­ko­ne­be­klædt led­ning i sam­me ma­te­ri­a­le og ud­se­en­de som går he­le dre­vet rundt. Til­slut­nin­gen er der­med en del af den stød­dæm­pen­de eff ekt.

Man skal ik­ke le­de eft er kab­let, stik­ket skal blot træk­kes ud, rig­tig smart, i hvert fald til bær­ba­re. På sta­tio­næ­re com­pu­te­re kom­mer dre­vet let til at hæn­ge og ding­le i frit fald.

Dre­vet er for­ma­te­ret med FAT32, så man kan ik­ke ko­pi­e­re fi ler over 4 GB over på dre­vet, før at det er for­ma­te­ret om.

Dre­vet kom­mer hel­dig­vis med et bredt ud­valg af soft wa­re, der øger vær­di­en en del. Det er Nero Ba­ck­ItUp, pas­sword­be­skyt­tel­se med 256- bit AES, for­ma­te­rings- pro­gram, sik­ker slet­ning og ener­gis­pa­re- soft wa­re.

Dre­vet er og­så te­stens klart an­den hur­tig­ste, når det kom­mer til se­kven­ti­el­le over­førs­ler. Det ser an­der­le­des ud, når det er ran­dom til­gang over he­le dre­vet. Spe­ci­elt for skri­ve­ha­stig­he­den. Ydel­se: Funk­tio­na­li­tet: 5,5

af 6

Pris: Sam­let:

5 af 6

5 af 6

***** *

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.