Så­dan gjor­de vi

BT - - MERE NÆSTE SIDE -

SAM­MEN­LIG­NING

Vi har vur­de­ret de del­ta­gen­de po­rtab­le hard­di­ske ud fra en ræk­ke for­skel­li­ge kri­te­ri­er. Vi har her­un­der kørt en ræk­ke ben­ch­marks for at vur­de­re, hvor hur­ti­ge de en­kel­te drev er.

Hard­di­ske­nes ha­stig­hed er før­ste kri­te­ri­um, den si­ger de for­skel­li­ge ben­ch­marks no­get om. De for­skel­li­ge ben­ch­marks er an­vendt med sam­me indstil­lin­ger for al­le drev. Al­le ben­ch­marks er kørt tre gan­ge, hvor­eft er den gen­nem­snit­li­ge vær­di er no­te­ret.

Funk­tio­na­li­te­ten rum­mer man­ge for­skel­li­ge ele­men­ter. Det kan væ­re kon­struk­tio­nen in­klu­si­ve hold­bar­hed, di­men­sio­ner, vægt, stød­dæmp­ning el­ler ej, om der er ek­stern strøm­for­sy­ning, og om kryp­te­ring un­der­støt­tes uden man skal an­skaff e soft wa­re selv. Ga­ran­ti­pe­ri­o­den no­te­res og­så.

Sidst men be­stemt ik­ke mindst mæng­den af soft wa­re der med­føl­ger, hvil­ke for­skel­li­ge mu­lig­he­der soft wa­ren åb­ner op for og en vur­de­ring af soft wa­rens bru­ger­ven­lig­hed, samt bru­ger­ven­lig­he­den for dre­vet som hel­hed.

Pri­sen vur­de­res pr. 1 TB og ud fra dre­vets hel­heds­vur­de­ring.

50 % 30 % 20 %

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.