Bær­ba­re drev er Me­dion HDDri­ve- N- Go Tal­le­ne

BT - - FORBRUG - Car­sten Sø­ren­sen Alt om Da­ta

KONLUSION

Sy­nes du, at po­rtab­le drev er en levn fra en fj ern for­tid, hvor da­ta ik­ke al­tid var til­gæn­ge­li­ge on­li­ne, uan­set hvor og hvor­når du måt­te be­fi nde dig, så fred med det.

Det er en ær­lig sag ik­ke at ha­ve vilj­en, el­ler nok sna­re­re be­ho­vet for at eje et po­rta­belt drev. For al­le an­dre gæl­der det om at fi nde ud af, hvad man for­lan­ger at sit po­rtab­le drev.

Ha­stig­hed er de fl este af os vel be­gej­stre­de for, hvem kan væ­re ked af, at op­ga­ven går hur­tigt. Ha­stig­he­den kan så va­ri­e­re alt eft er, hvad man ko­pi­e­rer til el­ler fra dre­vet, samt hvor­le­des ind­hol­det er for­delt på det po­rtab­le drev.

Læg mær­ke til skri­ve og læ­se­o­pe­ra­tio­ner­ne for ran­dom ope­ra­tio­ner, hvor da­ta ik­ke skri­ves el­ler læ­ses fra om­rå­der på hard­di­sken, der lig­ger i umid­del­bart for­læn­gel­se af hin­an­den.

Dis­se ha­stig­he­der er al­tid en hel del lang­som­me­re end de se­kven­ti­el­le ha­stig­he­der, hvor dre­vet så at si­ge er op­pe i fuldt trav.

Hvor­le­des ha­stig­he­den op­le­ves fra drev til drev af­hæn­ger af så man­ge fak­to­rer, at det kan vo­re syn­te­ti­ske bench mark ik­ke fuld­stæn­digt fan­ge. Men det kan gi­ve go­de le­de­t­rå­de.

Testvin­der

For at kom­me til re­sul­ta­tet af te­sten så bli­ver Western Di­gi­tal My Pas­sport Me­tal Edi­tion Testvin­der, den ren­der og­så med præ­di­ka­tet Bed­ste Køb.

Det er et bund so­lidt og ele­gant drev, der kan tå­le at bli­ve brugt, ha­stig­he­den er god især i ran­dom bench- mar­ke­ne.

Den er fyldt til ran­den med bru­ger­ven­lig soft wa­re, kom­mer med 3 års ga­ran­ti og er sam­ti­dig te­stens næst­bil­lig­ste drev pr. TB.

Fre­ecom Tough Dri­ve 3.0 er uhyg­ge­ligt tæt på at væ­re i stand til at ren­de med det he­le, der­for får den en an­be­fa­ler.

Det er et hur­tigt drev, i se­kven­ti­el­le ope­ra­tio­ner klart den næst hur­tig­ste.

Den er yder­li­ge­re ut­ro­ligt so­lidt kon­stru­e­ret og be­ha­ge­lig at hånd­te­re. Sam­ti­dig med det kom­mer den med soft - wa­re til så­vel pc og Mac.

Knap så hur­tig

Buff alo Mi­niSta­tion Sa­fe er en vir­ke­lig vel­byg­get og ro­bust po­rta­bel hard­disk, hvor der og­så føl­ger en hel del soft - wa­re med. Den er ik­ke helt så hur­tig som kon­kur­ren­ter­ne og en anel­se dy­re­re. Et godt drev, der dog ik­ke får en An­be­fa­ler.

Ver­batim Sto­re ’ n’ Go Co­lours er et slankt drev, hvil­ket har si­ne fordele. Det er og­så for­holds­vis kvikt, men den yder ik­ke rig­tig be­skyt­tel­se mod stød. Den er og­så lidt dyr pr. TB.

Den sid­ste del­ta­ger er Me­dions HDDri­ve- N- Go. Vel egent­lig et ek­ster­nt drev til skri­ve­bor­det, men brug­bar som po­rta­belt drev. Det er te­stens hur­tig­ste, men trods det, og en vir­ke­lig god pris og et godt bud­get køb, så straff er det fak­tum, at der over­ho­ve­det ik­ke føl­ger soft wa­re med. Me­dion HDDri­ve- N- Go er lidt af et sær­til­fæl­de her i te­sten, vi hav­de gan­ske vist in­vi­te­ret til at så­vel 2,5 « og 3,5 « po­rtab­le hard­di­ske kun­ne del­ta­ge, men stør­rel­sen over­ra­ske­de os al­li­ge­vel. Dre­vet in­di­ke­rer via nav­net, at den er til at ta­ge med på far­ten. Det kan selv­føl­ge­lig og­så la­de sig gø­re, men den er no­get om­fangs­rig at ta­ge med sig. Til gen­gæld har den te­stens stør­ste ka­pa­ci­tet med 3 TB, det er sam­ti­dig te­stens bil­lig­ste po­rtab­le hard­disk.

Dre­vet kan be­teg­nes som væ­ren­de lidt af et græn­se­til­fæl­de i lim­bo, mel­lem at væ­re en po­rta­bel hard­disk og en ek­stern hard­disk til brug på skri­ve­bor­det.

Nu­vel den er, hvad man gør den til. Har man en sta­tio­nær com­pu­ter fra Me­dion gi­ver det he­le lidt me­re me­ning. Det er nem­lig en hard­disk af den­ne ty­pe, der pas­ser til USB 3.0 hard­disk dol­ken, der er ind­byg­get i top­pen af al­le Me­dions sta­tio­næ­re com­pu­te­re.

Det smar­te her er, at man kan til­slut­te hard­di­sken uden brug af kab­ler. Helt så hel­dig er man ik­ke, hvis hard­di­sken an­ven­des sam­men med en an­den com­pu­ter, her er en ek­stern strø­ma­dap­ter på­kræ­vet som ene­ste del­ta­ger i te­sten.

Me­dion HDDri­ve- N- Go har et sort blankt pla­stik­ka­bi­net med in­te­gre­re­de kø­leri­b­ber. Den er ud­sty­ret med et stan­dard USB 3.0- in­ter­face ty­pe B, der med­føl­ger et USB 3.0- ka­bel ty­pe A til B. Der næv­nes ik­ke no­get om stød­dæmp­ning.

På et punkt er det­te drev helt sin egen, der føl­ger nem­lig slet ik­ke no­get soft wa­re med. Det er aty­pisk, men for­kla­rer del­vist pri­sen.

Som kom­pen­sa­tion for stør­rel­sen og den mang­len­de soft wa­re, får man til gen­gæld te­stens hur­tig­ste drev, det er uomt­vi­ste­ligt.

SØN­DAG 12. APRIL 2015 For­ma­te­ring: FAT32 Di­men­sio­ner: 185 mm x 118 mm x 38 mm Vægt: 900 gram Ka­pa­ci­tet: 3 TB Pris: 879 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.