Født til rej­ser R TESTVINDE Ver­batim Sto­re ’ n’Go We­ster Di­gi­tal My Pas­sport Ul­tra Me­tal Tal­le­ne

BT - - FORBRUG -

SØN­DAG 12. APRIL 2015 Her er dre­vet, hvor det i sid­ste øje­blik glip­pe­de med at få 2 TB- ver­sio­nen. Det er sam­ti­dig te­stens ty nde­ste og let­te­ste po­rtab­le hard­disk. Selv 2 TB- ver­sio­nen vil­le ha­ve væ­ret den ty nde­ste og let­te­ste del­ta­ger, hav­de den væ­ret med. Den 1 TB sto­re Ver­batim hard­disk er ik­ke spe­ci­elt op­sigtsvæk­ken­de. Ka­bi­net­tet er la­vet af sort blank pla­stik, hvor over­si­den går ned over si­der­ne, som en slags kap­pe. Den kan og­så fås i an­dre far­ver, vist mod mer­pris.

LED- in­di­ka­to­ren gem­mer sig i fron­ten af dre­vet, hvor det ly­ser blåt, når dre­vet er til­slut­tet. Ud­over det er der kun USB 3.0 mi­cro ty­pe B in­ter­facet at for­hol­de sig til. Dre­vet er for­ma­te­ret med FAT32, hvil­ket gør, at det kan an­ven­des til pc og Mac li­ge fra fa­brik­ken.

Den me­get be­sked­ne stør­rel­se gør, at man hur­tigt kan klem­me dre­vet ned i ens ta­ske el­ler lig­nen­de. Det er dog ik­ke et po­rta­belt drev, der udadtil ind­g­y­der så me­get til­lid, når det kom­mer til hold­bar­he­den i det til­fæl­de, at man skul­le ta­be dre­vet.

Der næv­nes ik­ke no­get om stød­dæmp­ning af no­gen vi­de­re grad .

Til gen­gæld er Ver­batim et af de drev, hvor der i dre­vets na­tur med­føl­ger soft wa­re til så­vel Win­dows som Mac OS X. Nero Ba­ck- ItUp Es­sen­ti­els er kun til Win­dows.

Men el­lers er der pro­gram­mer til ener­gibe­spa­rel­se, til slet­ning af dre­vet, samt for­ma­te­ring af dre­vet til beg­ge ope­ra­tiv­sy­ste­mer. Der er dog ik­ke in­klu­de­ret soft wa­re til kryp­te­rings­for­mål el­ler til pas­sword­be­skyt­tel­se.

Kig­ger man på ydel­sen er dre­vet en del eft er de to hur­tig­ste, når det kom­mer til de se­kven­ti­el­le må­lin­ger. For­ma­te­ring: FAT32 Di­men­sio­ner: 116,4 mm x 80,7 mm x 13,1 mm Vægt: 150 gram Ka­pa­ci­tet: 1 TB Pris: 549 kr. Et af de mest kom­pak­te drev her i te­sten, grun­det den be­sked­ne læng­de. Det er og­så et me­get vel­byg­get og eks­klu­sivt vir­ken­de drev i pla­stik, hvor over- si­den helt i tråd med navn­giv­nin­gen er ud­ført i me­tal. Net­op fremto­nin­gen er et af de sto­re plus­ser ved det­te drev, den ser gan­ske ele­gant ud so­lid li­ge­så. Dre­vet er ud­sty­ret med en lil­le LED- di­o­de i fron­ten og el­lers blot USB 3.0 mi­cro ty­pe B in­ter­facet.

Det 2 TB sto­re drev er ik­ke blandt de tyn­de­ste her i te­sten, ej hel­ler en af de let­te­ste hard­di­ske, om­end den vel knapt kan kal­des tung. Dre­vet vir­ker ret kom­pakt, så det sy­nes ik­ke så vold­somt al­li­ge­vel. Med 110 mm er det da og­så te­stens kor­te­ste drev.

My Pas­sport Ul­tra kan og­så fås i en ud­ga­ve med et pla­stik- kabinet, hvor man bur­de kun­ne spa­re nog­le kro­ner og sam­ti­dig få no­gen­lun­de sam­me op­le­vel­se.

Dre­vet er te­stens an­det drev, der er for­ma­te­ret med NTFS, så en Mac kan ik­ke fra start skri­ve til dre­vet, men kan godt læ­se fra det. Der er hel­ler in­gen be­græns­nin­ger for fi lstør­rel­ser. Der føl­ger et bredt ud­valg af soft wa­re med til dre­vet bå­de til Mac OS X samt til pc.

Vi har kig­get på soft wa­re til pc, der in­klu­de­rer WD Dri­ve Uti­li­ties, hvor man kan di­ag­no­sti­ce­re dre­vet, slet­te alt ind­hold samt sæt­te en sle­ep ti­mer.

WD Smartwa­re gi­ver ad­gang til ba­ck­up, og­så til sky­en. Der er pro­gram­mer til pas­sword, og dre­vet kan be­skyt­tes med 256- bit kryp­te­ring. Alt i alt mang­ler der ik­ke no­get, og soft wa­ren er me­get over­sku­e­lig og bru­ger­ven­lig. Dre­vet er ik­ke blandt de hur­tig­ste her i te­sten til alt, det er dog slet ik­ke ueff ent. Læg mær­ke til ha­stig­he­der ved ran­dom til­gang, her det te­stens næst­hur­tig­ste, ik­ke helt uvæ­sent­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.