V- po­li­ti­ker tru­et i by­en

Det var ik­ke små­ting, Ven­stre- po­li­ti­ke­ren Jakob En­gel- Sch­midt måt­te læg­ge øre til un­der en by­tur fre­dag nat

BT - - NYHEDER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk

TRUS­LER

En hyg­ge­lig fre­dag af­ten med to ven­ner end­te med en min­dre hyg­ge­lig op­le­vel­se for den un­ge Ven­stre- lø­ve Jakob En­gelS­ch­midt. På sin Fa­ce­book­pro­fil for­tæl­ler fol­ke­tings­med­lem­met, hvor­dan han nat­ten til i går blev over­fu­set af en ung mand på McDo­nald’s på Kgs. Nytorv.

» ’ Din lu­der. Jeg knep­per din mor. Skal­de­de idi­ot,’ rå­ber han ag­gres­sivt til mig, ef­ter jeg for an­den gang har bedt ham og hans ven­ner om at stop­pe med at ka­ste mad og pa­pir ef­ter de to an­dre i mit sel­skab og jeg selv,’ skri­ver han på sin Fa­ce­book- pro­fil.

Da bt. dk fan­ger ham lør­dag for­mid­dag, for­tæl­ler han me­re om op­le­vel­sen.

» Jeg tror ik­ke, det var for­di, de kun­ne gen­ken­de mig. Den mest ag­gres­si­ve vir­ke­de men­talt underfrankeret, og jeg tviv­ler på, at det var ’ De­ad­li­ne’- seg­men­tet, vi hav­de med at gø­re. Men jeg skal ik­ke af­vi­se, at de kun­ne gen­ken­de mig, « si­ger Jakob En­gel- Sch­midt til bt. dk.

Det var iføl­ge Ven­stre- po­li­ti­ke­ren og­så tæt på en fy­sisk kon­fron­ta­tion.

’ To gan­ge rej­ser han sig op og går tæt på mig og spør­ger: ’ Vil du no­get?’’ skri­ver han i op­sla­get.

Ind­ven­din­ger­ne fik iføl­ge En­gel- Sch­midt den ene af de un­ge mænd til at ry­ge helt op i det rø­de felt, så vag­ten på McDo­nald’s måt­te gri­be ind og smi­de de tre un­ge mænd ud.

’ På vej ud tru­er han igen. ’ Den ene­ste grund til, jeg ik­ke smadrer dig, er, at der er en kvin­de i sel­ska­bet, skal­de­de bums og ludersvin,’ rå­ber han med over­dre­ven di­a­lekt,’ skri­ver Jakob En­gel- Sch­midt på Fa­ce­book.

For­æl­dre må skam­me sig

Selv­om En­gel- Sch­midt ef­ter eget ud­sagn tog det stil­le og ro­ligt for ik­ke at op­trap­pe si­tu­a­tio­nen, var han al­li­ge­vel op­rørt.

’ Ef­ter­føl­gen­de ko­ger jeg ind­ven­digt. Vi har in­tet gjort og in­tet sagt. Selv­føl­ge­lig fin­der jeg mig ik­ke i, at no­gen ka­ster mad og pa­pir ef­ter os, og selv­føl­ge­lig si­ger jeg fra,’ skri­ver han og fort­sæt­ter med en ver­bal røf­fel til den mest ag­gres­si­ve af de un­ge mænd.

’ Di­ne for­æl­dre må skam­me sig over dig, og du bør skam­me dig over dig selv,’ skri­ver han og fort­sæt­ter.

’ Det nem­me­ste for mig vil­le væ­re at træk­ke in­te­gra­tions­kor­tet. Men det er for be­kvemt – og du slip­per ik­ke så let: Du gen­tog, at ’ jeg var en skal­det lu­der’, og an­ty­de­de min man­gel på hår var år­sag til kri­tik­ken af din pin­li­ge og ag­gres­si­ve op­før­sel. Jeg læg­ger tvær­ti­mod ik­ke din et­ni­ci­tet til grund for din uop­drag­ne, tå­be­li­ge og vol­de­li­ge ad­færd,’ skri­ver han.

Folk skal si­ge fra

Fol­ke­tings­po­li­ti­ke­ren har valgt ik­ke at mel­de episo­den til po­li­ti­et.

» Vag­ten hånd­te­re­de det rig­tig fint, så der ske­te ik­ke me­re. Men jeg kun­ne da godt væ­re be­kym­ret for, hvad der var sket, hvis ik­ke vag­ten hav­de væ­ret der, « si­ger En­gelS­ch­midt til bt. dk.

Grun­den til, at han gri­ber til ta­ster­ne på Fa­ce­book, er, at han hå­ber, at an­dre kan bru­ge hans hi­sto­rie til at si­ge fra over for den slags op­før­sel.

» Der var fle­re men­ne­sker, der var ir­ri­te­ret over det. Jeg var ba­re den ene­ste, der sag­de fra. Så jeg er ban­ge for, at det er no­get, folk op­le­ver med jæv­ne mel­lem­rum. Jeg hå­ber, at min op­le­vel­se kan tje­ne til et ek­sem­pel – at det er vig­tigt at si­ge fra – og at dem, der op­fø­rer sig så­dan, op­le­ver, at det får en kon­se­kvens, « for­tæl­ler han til bt. dk.

Det er ik­ke me­re en godt en må­ned si­den, at hans par­ti­kol­le­ga In­ger Støj­berg sat­te gang i en Fa­ce­book- storm, ef­ter hun for­tal­te om en op­le­vel­se med det hun be­skrev som ’ en flok ind­van­drer­dren­ge’.

SØN­DAG 12. APRIL 2015

Ven­stre- po­li­ti­ke­ren Jakob En­gel- Sch­midt blev tru­et un­der en by­tur fre­dag nat.

Fo­to: Jonas Sko­vb­jerg Fogh

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.