VI­DEN­SKAB. DK Ek­stra­be­hand­ling for­hin­drer blod­prop

BT - - NYHEDER -

Men­ne­sker, der bli­ver ope­re­ret med en bal­lon­ud­vi­del­se, bør to da­ge eft er be­hand­lin­gen for den aku­t­te blod­prop bli­ve be­hand­let igen, for­tæl­ler for­ske­re fra bl. a. Rigs­ho­spi­ta­let i et nyt stu­die. » Vi tror, at vi med vo­res un­der­sø­gel­se, og to for­ud­gå­en­de in­den for sam­me felt, har nok vi­den til at æn­dre eu­ro­pæ­i­ske og ame­ri­kan­ske ret­nings­linjer og der­med frem­ti­di­ge be­hand­lin­ger, « si­ger første­for­fat­te­ren Thomas Engstrøm, der er over­læ­ge på Rigs­ho­spi­ta­lets Hjer­te­af­de­ling.

Selv eft er en bal­lon­ud­vi­del­se kan der sta­dig væ­re forsnævrin­ger i blod­kar­re­ne, og der­for kan en ek­stra­be­hand­ling ned­sæt­te ri­si­ko­en for død og nye, be­hand­lings­kræ­ven­de blod­prop­per med 44 pct., for­tæl­ler for­sker­ne.

En bal­lon­ud­vi­del­se be­står i at pu­ste en bal­lon op i den for­stop­pe­de blodå­re og der­eft er ind­sæt­te et me­tal­net i åren, der hol­der ud­vi­del­sen på plads.

Ved ek­stra­be­hand­lin­gen får pa­tien­ten bal­lon­be­hand­let den el­ler de ny­op­da­ge­de forsnævrin­ger i blod­kar­re­ne, der ik­ke er knyt­tet til blod­prop­pen, men som se­ne­re hen kan ud­vik­le sig til blod­prop­per.

Selv ef­ter en bal­lon­ud­vi­del­se kan der sta­dig væ­re forsnævrin­ger i blod­kar­re­ne. Fo­to: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.