Ter­mit- bak­te­rie fun­det i men­ne­ske

BT - - NYHEDER - Ter­mit­ter. Fo­to: Scan­pix/ Iris

En ny bak­te­ri­e­rart, der blev fun­det i en mand med blod­for­gift ning, har si­ne nær­me­ste slægt­nin­ge i tar­me­ne på afri­kan­ske ter­mit­ter, for­tæl­ler for­ske­re fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet. » Det er me­get mær­ke­ligt at fi nde den­ne bak­te­rie, som er be­skre­vet helt an­dre ste­der, og plud­se­lig duk­ker den op hos en pa­tient i Oden­se. Det er lidt li­ge­som at stø­de på Loch Ness- uhy­ret, « for­tæl­ler lek­tor Ul­rik Stenz Ju­ste­sen fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet. Den nye bak­te­rie le­ver for­ment­lig i ma­ven på men­ne­sker.

Den psy­ke­de­li­ske drik ay­a­hu­a­sca har iføl­ge et nyt pi­lot­stu­die en op­løft en­de virk­ning på de­pres­si­ve pa­tien­ters hu­mør, for­tæl­ler bra­si­li­an­ske for­ske­re. Virk­nin­gen va­re­de i he­le tre uger.

Du kan spa­re lidt på kr­ud­tet og træ­ne mo­de­rat, hvis du vil le­ve læn­ge­re, for­tæl­ler au­stral­ske for­ske­re i et nyt stu­die. 150 mi­nut­ter ugent­lig mo­tion er pas­sen­de, me­ner for­sker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.