Fat­ti­ge får børn med små hjer­ner

BT - - NYHEDER -

Jo fat­ti­ge­re for­æl­dre er, des min­dre bli­ver de­res børns hjer­ner, for­tæl­ler ame­ri­kan­ske for­ske­re fra bl. a. Co­lum­bia Uni­ver­si­ty i et nyt stu­die. » Vo­res stu­die vi­ser, at der er en klar sam­men­hæng mel­lem so­cioø­ko­no­misk sta­tus og hjer­ne­struk­tu­ren hos børn – uan­set et­nisk bag­grund, « si­ger le­de­ren af stu­di­et, lek­tor Kim­ber­ly Nob­le fra Co­lum­bia Uni­ver­si­ty.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.