Kul­tur Ver­dens læng­ste

Iføl­ge den ame­ri­kan­ske pres­se har Liza Min­nel­li væ­ret ved at dø li­ge si­den ’ Ca­ba­ret’ i 1972

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

PO­RTRÆT

Eft er pre­mi­e­ren på ’ Ca­ba­ret’ i 1972 blev Liza Min­nel­li som ved et tryl­leslag ver­dens stør­ste fi lm­stjer­ne – et ikon. Li­ge si­den den­gang har jour­na­li­ster stå­et på nak­ken af hin­an­den for at for­ud­si­ge Min­nel­lis en­de­ligt. Men den 69- åri­ge san­ge­r­in­de er slet ik­ke så død, som pres­sen ger­ne vil gø­re hen­de til.

Li­ge si­den be­gyn­del­sen af 70’ er­ne har Liza Min­nel­li så­le­des væ­ret på gra­vens rand – i hvert fald hvis man skal tro på mil­li­ons­æl­gen­de bla­de som The Glo­be og Na­tio­nal Enqui­rer.

Så sent som i den­ne uge ryd­de­de bla­det Clo­ser for­si­den med over­skrift en ’ Liza Min­nel­li: Life or De­ath Batt­le’. Og den­ne se­ne­ste ud­mel­ding ( øn­ske­tænk­ning?) læg­ger sig i na­tur­lig for­læn­gel­se af an­dre over­skrift er som ’ Liza Min­nel­li – Clo­se to De­ath’ og ’ Who Will Die Ne­xt’ med et stort fo­to af Liza ved si­den af Ni­ck Nol­te.

Før­ste mis­bru­ger- stjer­ne

Sandheden er selv­føl­ge­lig, at Liza Min­nel­li gan­ske rig­tigt var den før­ste stjer­ne i Hol­lywood, der ba­det i blitz- lys tal­te åbent om at la­de sig ind­læg­ge til af­væn­ning for bå­de pil­le- og al­ko­hol­mis­brug.

Al­le­re­de i 1969, eft er at mo­de­ren Ju­dy Gar­land dø­de af en pil­le­over­do­sis, ud­skrev fa­mi­li­ens ufor­svar­li­ge læ­ge en re­cept på Va­li­um til den den­gang ba­re 22 år gam­le Liza Min­nel­li. Og si­den da har Min­nel­li an­gi­ve­ligt væ­ret ind­lagt til af­væn­ning over 15 gan­ge.

Men trods de evi­ge ryg­ter om fi asko, al­vor­lig syg­dom og snar­lig død, har den kom­mer- ci­el­le Liza Min­nel­li fak­tisk kla­ret sig for­bav­sen­de godt.

Suc­ces trods alt

Så­le­des var tv- showet ’ Liza With a ’ Z’’ fra 1973 et af show­biz- hi­sto­ri­ens mest suc­ces­ful­de og pris­be­løn­ne­de.

Film som ’ Art­hur’ fra 1981 og ’ New York, New York’ fra 1977 var beg­ge kas­sesuc­ce­ser. I sidst­nævn­te var det i øv­rigt Liza Min­nel­li, der

Her er Liza Min­nel­li ble­vet gift og skilt ik­ke fær­re end fi re gan­ge. To af gan­ge­ne var æg­te­man­den an­gi­ve­ligt ho­mo­seksu­el.

Og Min­nel­lis se­ne­ste bryl­lup ( 2002) med pro­mo­ter og ma­na­ger David Gest var iføl­ge avi­sen New York Daily News et af år­tiets mest ab­sur­de show­biz- op­trin.

Ik­ke ale­ne er Gest den ene­ste mand i ame­ri­kansk show-

I åre­vis har den ame­ri­kan­ske show­biz- pres­se haft travlt med at for­ud­si­ge Liza Min­nel­lis død. Col­la­ge af ame­ri­kan­ske blad­for­si­der. Her an­kom­mer Liza Min­nel­li ti Oscar­fe­sten i 2014. Hun er her end­nu. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.