’’

BT - - KULTUR -

Trods ryg­ter om fi asko, al­vor­lig syg­dom og snar­lig død, har den kom­merci­el­le Liza Min­nel­li kla­ret sig for­bav­sen­de godt

in­tro­du­ce­re­de san­gen ’ New York, New York’, som Frank Si­na­tra si­den ’ stjal’. I 1989 hit­te­de Liza Min­nel­li igen med det Pet Shop Boys- pro­du­ce­re­de al­bum ’ Re­sults’. Tre år se­ne­re op­t­rå­d­te Min­nel­li sam­men med Qu­e­en, hvor hun til Fred­die Mercurys min­de­kon­cert på Wem­bley Sta­dion sang ’ We are the Cham­pions’. Si­den den­gang har Liza des­u­den ud­sendt tre stu­di­e­al­bum og ét li­ve­al­bum. Hun har med­vir­ket i tv- se­ri­en ’ Law & Or­der’ og i fi lmen ’ Sex and the Ci­ty’ ( 2010). I 2006 var Min­nel­li med på go­th- grup­pen My Che­mi­cal Ro­man­ces ver­den­s­oms­pæn­den­de hi­tal­bum ’ The Bla­ck Pa­ra­de’. Og frem til 2013 hav­de hun en fast rol­le i kult­se­ri­en ’ Ar­re­sted De­ve­l­op­ment’.

Pri­vat rod

Den­ne fort­sat­te suc­ces le­ver må­ske ik­ke op til de for­vent­nin­ger, som bå­de Min­nel­li og re­sten af ver­den hav­de eft er gen­nem­brud­det med ’ Ca­ba­ret’. Men sam­men­lig­net med an­dre 70’ er- stjer­ner har Min­nel­li kla­ret sig im­po­ne­ren­de godt. Den vir­ke­li­ge ned­t­ur skal fi ndes i pri­va­ten. biz, der ty­de­lig­vis har få­et fl ere pla­sti­ske ope­ra­tio­ner end Liza Min­nel­li selv.

Fe­sten i New York Ci­ty tal­te og­så et hav af pla­sti­ko­pe­re­re­de ken­dis­ser som Mi­cha­el Ja­ck­son, Paul Anka, Bar­ry Ma­ni­low, Jo­an Ri­vers og Eliza­beth Tay­l­or. Og da David Gest eft er vi­el­sen ( uden at ta­ge sol­bril­ler­ne af) vil­le kys­se sin brud, lig­ne­de det iføl­ge avi­sen mest af alt ’ en blind mand, der for­sø­ger at spi­se en vand­me­lon’. Li­ge­som kys­set gik æg­te­ska­bet da og­så hur­tigt i op­løs­ning. Og snart sagsøg­te Gest sin sten­ri­ge eks­ko­ne for ik­ke min­dre end 60 mil­li­o­ner kro­ner.

» Hun gav mig her­pes, « for­tal­te han gla­de­ligt til al­le, der gad lyt­te. Si­den den­gang har Liza for­nuft igt sagt nej til kær­lig­hed.

I pri­va­ten bli­ver leg­en­den an­gi­ve­ligt sta­dig en­som. Hun kæm­per iføl­ge bla­det Pe­op­le sta­dig med sin trang til al­ko­hol. Hun har få­et to nye hoft er og et nyt knæ. Men når so­len står op over Man­hat­tan, kan Liza sta­dig ho­ve­re med Mark Twains be­røm­te ord: ’ Ryg­ter­ne om min død er stærkt over­drev­ne’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.