Ce­ci­lie ska­ber sin egen Sal­ly

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

GENFORTOLKNING

I Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters nye ver­sion af ’ Ca­ba­ret’ ( pre­mi­e­re 16. april) de­ler ’ Badehotellet’- sku­e­spil­le­ren Ce­ci­lie Sten­spil ho­ved­rol­len som Sal­ly Bow­les med sin kol­le­ga Mil­le Le­h­feldt. Og de to ve­nin­der har ab­so­lut in­gen pla­ner om at gen­ta­ge Liza Min­nel­lis fi lmver­sion fra 1972.

» Det er svært at tæn­ke på ’ Ca­ba­ret’ uden og­så at tæn­ke på Liza Min­nel­li. Hun er jo på man­ge må­der iko­net Sal­ly. Der­for har det og­så væ­ret rig­tig vig­tigt at slip­pe hen­de, for det vil­le væ­re umu­ligt at le­ve op til hen­de. Det er en arv eft er så stor en kunst­ner, der kræ­ver, at man fi nder sin egen Sal­ly. Det vil­le væ­re uin­ter­es­sant, hvis vi al­le ba­re prø­ve­de at ko­pi­e­re fi lmen. Og der­for går vi i sam­råd med in­struk­tø­ren ind og la­ver Sal­ly an­no 2015. «

Så­dan si­ger Ce­ci­lie Sten­spil til BT. Og den dyg­ti­ge sku­e­spil­ler er ik­ke ban­ge for at in­drøm­me, at den­ne rol­le er stor.

En tid­løs hi­sto­rie

» Chan­cen med ’ Ca­ba­ret’ er ab­so­lut en drøm, der går i op­fyl­del­se, og jeg glæ­der mig så me­get til igen at stå på den gam­le sce­ne i Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, « si­ger Sten­spil om rol­len som den un­ge nat­klubsan­ge­r­in­de Sal­ly, som vi mø­der i mel­lem­krig­sti­dens Tys­kland, 1931 – li­ge før Adolf Hit­ler over­ta­ger mag­ten.

Og selv­om bå­de hand­ling og den ori­gi­na­le fi lmver­sion beg­ge har ad­skil­li­ge år på ba­gen, så er Ce­ci­lie Sten­spil ik­ke i tvivl om ak­tu­a­li­te­ten:

» For mig er hi­sto­ri­en i ’ Ca­ba­ret’ al­tid ak­tu­el, for­di den hand­ler om et men­ne­ske, der er vi­dun­der­ligt, men og­så så sel­v­op­ta­get, at hun ik­ke æn­ser, hvad der sker i ver­den om­kring hen­de. For hen­de hand­ler det ik­ke om at ha­ve en be­stemt po­li­tisk over­be­vis­ning el­ler at del­ta­ge i de­bat­ten. Hun er ube­vidst. Og for os an­dre er det al­tid godt at bli­ve min­det om, at den at­ti­tu­de ik­ke hol­der i et de­mo­kra­ti, hvor det fak­tisk er vo­res pligt at ta­ge stil­ling. «

I den nye dan­ske te­a­ter­ver­sion fo­re­går al di­a­log på dansk. Men san­ge­ne frem­fø­res på ori­gi­nalspro­get, en­gelsk. Det er Lars Kaa­lund, der har in­stru­e­ret. Koreo­gra­fi en står Sig­ne Fa­bri­ci­us for. Og al­le par­ter lover en helt ny og an­der­le­des ver­sion af ’ Ca­ba­ret’.

Al­tid Sal­ly

Men i cen­trum står sta­dig Sal­ly Bow­les, som Ce­ci­lie Sten­spil be­skri­ver så­le­des:

» Sal­ly Bow­les er et dybt kær­lig­heds­hungren­de men­ne­ske med et kæm­pe kunst­ne­risk ta­lent, der al­drig helt bli­ver for­løst, for­di hun spæn­der ben for sig selv i sin hi­gen eft er an­dres an­der­ken­del­se. «

Den nye dan­ske ver­sion af ’ Ca­ba­ret’ har pre­mi­e­re 16. april. Sid­ste fo­re­stil­ling er plan­lagt til 29. maj.

Ce­ci­lie Sten­spil som nat­klubsan­ge­r­in­den Sal­ly Bow­les i Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters ny- op­sæt­ning af ’ Ca­ba­ret’. Fo­to: Sig­ne Vil­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.