Guds ga­ve til kvin­der

BT - - TV -

KOMEDIE

Ri­ck ( Owen Wil­son) er et prag­t­ek­sem­plar af den ty pi­ske ame­ri­kan­ske for­stads­mand med en gar­dero­be be­stå­en­de af for­nuft ige skjor­ter, en over­pro­por­tio­ne­ret sta­tioncar i car­por­ten og en smuk ko­ne. Imid­ler­tid har han svært ved at hol­de øj­ne­ne for sig selv, når en læk­ker kvin­de pas­se­rer for­bi, og sam­men med kam­me­ra­ten Fred ( Ja­son Su­deikis) får den ik­ke for lidt med lum­re kom­men­ta­rer og se­xsnak. Det he­le kul­mi­ne­rer en dag, hvor Ri­ck og Fred un­der et be­søg hos nog­le ven­ner ud­ta­ler sig i sjo­fl e ven­din­ger om de kvin­de­li­ge gæ­sters ud­se­en­de – ud­ta­lel­ser, der på mest tåkrum­men­de vis bli­ver fi lmet på et over­våg­nings­ka­me­ra, som de øv­ri­ge gæ­ster ser. Det er dybt pin­ligt, og det får Ri­cks ko­ne Mag­gie ( Jen­na Fischer) og Freds ko­ne Gra­ce ( Chri­sti­na Ap­pel­ga­te) til at skri­de til yder­lig­he­der. De har få­et nok og be­slut­ter sig i des­pe­ra­tion for at gi­ve de­res

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.