FØR­STE OSCAR TIL DANSK FILM

BT - - TV / RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 27 år si­den 1988:

LØVEN 22.07 - 22.08 Du har rent fak­tisk al den op­bak­ning fra stjer­ner­ne, som du har brug for til at frem­me di­ne mål. Det hand­ler nu om din egen vil­je. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Det er en ud­mær­ket idé, at du føl­ger di­ne eg­ne for­nem­mel­ser og dit hjer­te i for­hold til de ud­for­drin­ger, som da­gen vil brin­ge dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Vær ven­ligst var­som med at da­gen ik­ke ba­re vil væ­re en dag, hvor der ta­les og ta­les, men in­gen hand­ling er bag. Da­gen er nem­lig til hand­lin­ger! Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du er kæ­len, li­den­ska­be­lig og klar til at ind­ta­ge den ro­man­ti­ske are­na. Hvis du ik­ke er i et for­hold, så kan da­gen brin­ge dig et mu­ligt em­ne. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:* SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du er i fyr og fl am­me over no­get, som er gå­et op for dig. Du glæ­der dig over de mu­lig­he­der, som du kan se for­an dig, især i dit ar­bejds­liv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Det er vig­tigt, at du er ek­stra op­mærk­som på alt, som har med aft aler, kon­trak­ter, un­der­skrift er mv., da du kan kom­me til at gø­re no­get dumt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag, hvor da­gens op­ga­ver og gø­re­mål vil for­lø­be i et jævnt tem­po. I aft en­ti­mer­ne slap­per du dej­ligt af. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Du har en stør­re lyst, end du har haft i me­get lang tid, til at igang­sæt­te et nyt pro­jekt el­ler en idé, som du har gå­et og tum­let med. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**

164). ( Svær 77). ( Mid­del 37). ( Nem

For før­ste gang no­gen­sin­de får en dansk film en Oscar. Det er Ga­bri­el Axels film ’ Ba­bet­tes Gæ­ste­bud’, der får en Oscar for bed­ste uden­land­ske film ved pris­ud­de­lin­gen i Hol­lywood. Fil­min­struk­tør Ga­bri­el Axel med sin Oscar for ’ Ba­bet­tes Gæ­ste­bud’. Th. ses tid­li­ge­re kul­tur­mi­ni­ster H. P. Clau­sen.

Ar­kiv­fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.