K

BT - - SØNDAG - Sa­rah Skarum skr@ ber­ling­s­ke. dk

læ­der ska­ber folk, si­ger man. Og på Fre­de­riks­borg Slots nye ud­stil­ling ’ Hen­des Ma­jestæt Dron­nin­gen 75 år. En dragt­ka­val­ka­de’ bli­ver det ret ty­de­ligt, at så­dan er det. Klæ­der ska­ber folk, men kun hvis den, der bæ­rer dem, gør det be­ga­vet og be­vidst. For ud­stil­lin­gen, der i slot­tets rid­der­sal vi­ser over 40 af Dron­nin­gens drag­ter, vi­ser, hvor­dan Dron­nin­gen gan­ske ty­de­ligt og gen­nem et langt liv, først som prin­ses­se, der­eft er som tron­føl­ger og nu i me­re end 43 år som dron­ning, har skabt no­get, man næ­sten kun­ne kal­de en uni­form, og hvor­dan hun i sam­ar­bej­de med de dyg­tig­ste dan­ske skræd­de­re har brugt sin på­klæd­ning som et red­skab.

Her er et bredt ud­valg af Dron­nin­gens tøj. Fra hen­des dåbs­kjo­le, som hun blot er en af man­ge kon­ge­li­ge, der er ble­vet døbt i. Kjo­len er fra 1870, den se­ne­re Chri­sti­an X blev døbt i den, og se­ne­st blev den bå­ret, da kron­prins Fre­de­riks søn, prins Vin­cent, blev døbt.

Her er bør­ne­tøj, en ba­de­kå­be udsmyk­ket med en and, kjo­ler og en nut­tet lil­le pels, alt sam­men om­hyg­ge­ligt gemt på Ama­li­en­borg i æsker af dron­ning In­grid.

Her er en kap­pe fra Cam­brid­ge, hvor den da­væ­ren­de tron­føl­ger Mar­gret­he stu­de­re­de som led i for­be­re­del­ser­ne til at bli­ve dron­ning, og her er en anorak, hun bar, da hun dyr­ke­de sin sto­re og livslan­ge in­ter­es­se for ar­kæ­o­lo­gi.

Kvin­de, hu­stru, mor og dron­ning

Pi­gen, der bli­ver kvin­de, hu­stru, mor, far­mor. Prin­ses­sen, der bli­ver dron­ning. Det er den sam­me per­son, men det er og­så to rol­ler, hvil­ket ud­stil­lin­gen vi­ser ved at præ­sen­te­re de to om­rå­der af Dron­nin­gens liv.

Her er det, man vel nær­mest kan kal­de ar­bejds­u­ni­for­men for en dron­ning. Drag­ter­ne til of­fi ci­el­le be­søg og åb­nin­ger. Ger­ne i kla­re far­ver som den rø­de dragt fra 1995, sy­et af Jør­gen Ben­der, med til­hø­ren­de bred­skyg­get hat, bå­ret på Kø­ben­havns Rå­d­hus før prins Jo­a­chims før­ste bryl­lup i 1995, el­ler en swag­ger ( en løs frak­ke) i ko­boltblå kas­h­mir, de­sig­net af Lars Hil­lings­øe i sid­ste halv­del af 1970er­ne og blandt an­det brugt un­der et be­søg i Grøn­land i 1983. Me­get pas­sen­de, for­di swag­ge­ren er udsmyk­ket med en ræk­ke grøn­land­ske per­le­bro­de­ri­er, som dron­ning In­grid fi k i 1960er­ne og brug­te på som­mer­kjo­ler. Da kjo­ler­ne ik­ke kun­ne læn­ge­re, blev bro­de­ri­er­ne fl yt­tet.

Frak­ke af voks­dug

El­ler den sær­de­les liv­li­ge regn­frak­ke, sy­et af et styk­ke møn­stret voks­dug, som Dron­nin­gen har købt i Eng­land og af Jør­gen Ben­der har få­et sy­et en regn­frak­ke med gult re­vers og gu­le lom­mer ud af. En frak­ke, der ik­ke fi ndes lig­nen­de no­get sted i ver­den, og som Dron­nin­gen har valgt – for­tæl­ler mu­se­ums­in­spek­tør på Fre­de­riks­borg Slot Mette Skou­gaard – for­di hun øn­sker at ly­se op på si­ne be­søg rundt i lan­det. På en regn­vej­rs­dag skal man kun­ne få øje på Dron­nin­gen.

Og det har man kun­net, går det op for besku­e­ren, når man ser kjo­ler­ne.

Den gu­le sil­kekjo­le, og­så en Ben­der, som hun bar til Kron­prin­sens 18 års fød­sels­dag, er plud­se­lig og­så hans be­tut­te­de an­sigts­ud­tryk på bal­ko­nen, li­ge­som den sor­te sør­gekjo­le brin­ger bil­le­det af den un­ge, fat­te­de dron­ning på Chri­sti­ans­borgs Slot frem på den in­dre net­hin­de. Selv­om det fak­tisk ik­ke er den kjo­le, hun bar ved sin ud­rå­bel­se, for her bar hun iføl­ge Mette Skou­gaard et to­delt sæt, hvor kun over­de­len ek­si­ste­rer i dag, og den ser med mu­se­ums­di­rek­tø­rens ord ik­ke så im­po­ne­ren­de ud ale­ne.

Der­for er over­gan­gen til li­vet som dron­ning re­præ­sen­te­ret af Jør­gen Ben­ders sor­te kjo­le, sy­et på to da­ge, til at mod­ta­ge gæ­ster eft er be­gra­vel­sen.

Be­gi­ven­he­der­ne med hen­de i cen­trum bli­ver til kna­ger i den fæl­les hukom­mel­se, som vi hæn­ger vo­res eg­ne min­der op på. Hen­des min­der bli­ver vo­res min­der. Som de sto­re fe- ster i kon­ge­hu­set, som al­le dan­ske­re har væ­ret til­sku­e­re til.

Fra bryl­lup­skjo­len – hvis skøn­hed ale­ne er en rej­se værd til Hil­le­rød og Fre­de­riks­borg Slot. Den er en ge­ni­streg – og bryl­lup­pet i Hol­mens Kir­ke, til fester­ne i an­led­ning af de run­de fød­sels­da­ge. Fra Ben­ders rø­de kjo­le i sil­ke­fl øjl og taft , de­sig­net i sam­ar­bej­de med Dron­nin­gen i 1990, og det sær­li­ge er den run­de hals­ud­skæ­ring, der bu­er opad, nøj­ag­tigt som på Hol­be­ins ma­le­ri­er, og vi­de­re til Ti­vo­likjo­len, skabt til Dron­nin­gens fød­sels­dag i 1990, i sil­ke­chiff on med ind­væ­ve­de me­tal­t­rå­de.

Her er kjo­len fra kron­prin­s­par­rets bryl­lup med si­ne mun­tre kla­ser af sy­re­ner – og en kjo­le sy­et af stoff et fra frak­ken til bryl­lup­pet.

Det to­del­te liv

Selv i de overdå­di­ge gal­lakjo­ler ser man det to­del­te liv. De pri­va­te kjo­ler er i let­te­re stof­fer, mun­tre­re far­ver. Tag sølv­bryl­lup­skjo­len, sy­et af Ben­der i 1992: 60 me­ter tyl er der gå­et til kjo­len, som har et stort skørt i asym­me­tri­ske eta­ger, og hen over bry­stet snor en ran­ke af kun­sti­ge blom­ster i lil­la og sølv sig og af­slø­rer ud­over Dron­nin­gens glæ­de ved udsmyk­ning, in­tet less is mo­re her, og­så, at det er en kjo­le til en ( for­holds­vis) pri­vat be­gi­ven­hed. For kjo­ler­ne til de me­re of­fi ci­el­le ar­ran­ge­men­ter, som Bir­git­te Thaulows dybblå sil­ke­ve­lourkjo­le fra re­ge­rings­ju­bilæ­et i 2012, er de­sig­net, så or­denskæ­der, or­dens­stjer­ner og kronj­u­vel­er­ne kan bæ­res. Bry­stet er glat, mens dra­pe­rin­ger­ne på bry­stet in­dram­mer sym­bo­ler­ne på, hvad Dron­nin­gen er. Hen­des krop bli­ver helt bog­sta­ve­ligt ram­men om dem.

Og på den må­de vi­ser ud­stil­lin­gen så fi nt, at den lil­le pi­ge i ba­de­kå­ben blev til Dron­nin­gen, in­sti­tu­tio­nen, mo­nar­ki­et, lan­det. Hun blev en del af vo­res fæl­les be­vidst­hed – af det, vi hu­sker. Men sam­ti­dig er hun et men­ne­ske, en krop, en skik­kel­se, som ud­stil­lin­gen til­la­der os at kom­me ual­min­de­lig tæt på.

Fo­to: Scan­pix og Fre­de­riks­borg Slot

Dron­ning In­grid gem­te om­hyg­ge­ligt prin­ses­ser­nes tøj. På ud­stil­lin­gen kom­mer man helt tæt på bar­net Mar­gret­he.

En ung prin­ses­se på sit før­ste be­søg i Grøn­land. Iført prak­tisk anorak af ty­pen, hun og­så brug­te på ar­kæ­o­lo­gisk fel­t­ar­bej­de med sin mor­far.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.