UD­STIL­LIN­GEN

BT - - SØNDAG -

’ Hen­des Ma­jestæt Dron­nin­gen 75 år – en dragt­ka­val­ka­de’

vi­ses i Rid­der­sa­len på Det Na­tio­nal­hi­sto­ri­ske Mu­se­um på Fre­de­riks­borg Slot i Hil­le­rød. Bag ud­stil­lin­gen står mu­se­ums­di­rek­tør Mette Skou­gaard og mu­se­ums­in­spek­tør Thomas Lyng­by.

Drag­ter­ne på ud­stil­lin­gen

er for­trins­vis ud­lånt fra Dron­nin­gens pri­va­te gar­dero­be. Ud­stil­lin­gen på Fre­de­riks­borg Slot er åben al­le da­ge 10- 17 ind­til 30. au­gust.

Drag­ten af Jør­gen Ben­der blev sy­et til prins Jo­a­chims for­lovel­se med Ale­xan­dra Man­ley og blev bå­ret på Kø­ben­havns Rå­d­hus.

Ti­vo­likjo­len er sy­et i an­led­ning af Dron­nin­gens 50 års fød­sels­dag og brugt til en fest i – ja, gæt selv. Den udsmyk­ke­de over­del af­slø­rer, at den skal bru­ges til at fejre en pri­vat be­gi­ven­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.