EN VE­NIN­DE MAN N D

BT - - SØNDAG - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk

er er kun ot­te da­ge mel­lem de to. Hun er den æld­ste – født da­gen før ty­sker­ne 9. april 1940 be­sat­te Dan­mark. I 65 år har de fulg­tes ad. De har talt, dis­ku­te­ret og af og til luk­ket op for det helt pri­va­te. Tu­se Næs Vej snor sig gen­nem dan­ske, grøn­ne mar­ker. Vin­ter er ble­vet til for­år. En ti­mes kør­sel fra Kø­ben­havn duk­ker det op, Hør­by­gaard Gods, nord for Hol­bæk Fjord. Si­den 1748 har Ca­stenski­old resi­de­ret her.

» I skal ind her, « ly­der det slag­fær­digt fra en an­den dør. En spin­kel kvin­de med fi ne træk og le­ven­de øj­ne in­vi­te­rer in­den­for. Camilla Ca­stenski­old gi­ver hånd og vi­ser vej ind i det renove­re­de for­pag­ter­hus, der nu dan­ner ram­men om hen­des og man­den Claus’ hjem. I dag er det søn­nen Chri­sti­an, der ejer ho­ved­byg­nin­ger­ne.

At få lov til at hø­re Camilla Ca­stenski­old for­tæl­le, sker ik­ke hver dag. For i kon­ge­hu­set er diskre­tion er en æres­sag.

» Det har ik­ke væ­ret pas­sen­de, at jeg ud­tal­te mig, da jeg var hof­da­me, for­di det var mit ar­bej­de. Men nu er der en an­led­ning til at se til­ba­ge. Jeg tror, mo­nar­ki­et fort­sat vil ha­ve en be­tyd­ning, for­di Dan­mark er en del af en stør­re uni­on. Til­hørs­for­hol­det kan væ­re split­tet, men kon­ge­døm­met kan ud­gø­re et sym­bol og væ­re no­get, dan­sker­ne kan hol­de fast i, « for­tæl­ler hun.

Den 8. april blev hun selv 75 år, og Dron­nin­gen fyl­der 75 på tors­dag.

Camilla Ca­stenski­old er en af de få per­so­ner, der har kendt lan­dets re­gent helt pri­vat gen­nem syv år­ti­er. De gik i sko­le sam­men. De­res æg­te­fæl­ler ken­der hin­an­den, de­res børn er ven­ner, de kend­te hin­an­dens for­æl­dre. De har le­vet pa­ral­lel­le liv. Og an­der­le­des tæt på Dron­nin­gen kom Camilla Ca­stenski­old, da hun var hof­da­me i 10 år. Dron­nin­gens per­son­li­ge ledsa­ger­ske. Si­den er hun ble­vet æret med tit­len kam­mer­da­me, som kun ot­te an­dre kvin­der bæ­rer.

Et stenkast fra Ama­li­en­borg

Som barn bo­e­de hun med si­ne for­æl­dre i en her­skabs­lej­lig­hed på Skt. An­næ Plads i in­dre Kø­ben­havn. Blot et stenkast fra Ama­li­en­borg. Det sid­der end­nu i hen­de, hvor­dan mo­de­ren blev nervøs, når hun hør­te fl yve­ma­ski­ner­ne med den dum­pe lyd. Camilla Ca­stenski­old var net­op ble­vet født, da ty­sker­ne be­sat­te Dan­mark, og hen­des før­ste mø­de med li­vet var luft alar­men og en tur ned i kæl­de­ren.

Bør­ne­ne tra­ske­de gen­nem Kon­gens Ha­ve for at kom­me i sko­le. De skul­le gå. Det gjor­de dron­ning Mar­gret­he og­så – den­gang som prin­ses­se – men al­tid fulgt af sin bar­nepi­ge.

Spor­vog­nen var el­lers det øn­ske­de trans­port­mid­del for de un­ge pi­ger, og bi­ler var der ik­ke man­ge til­ba­ge af eft er kri­gen. Camilla Ca­stenski­old hu­sker, hvor­dan fa­de­rens bil var den ene­ste, der var par­ke­ret på Skt. An­næ Plads.

» Kong Fre­de­rik og dron­ning In­grid var ut­ro­ligt sø­de ved os. Vi børn syn­tes, han var sjov – han kun­ne for­tæl­le hi­sto­ri­er som in­gen an­den. Og det har Dron­nin­gen ar­vet, « si­ger den tid­li­ge­re hof­da­me og fort­sæt­ter:

» Jeg kan hu­ske, når vi var der til frokost. Den må­de, kon­gen kun­ne gen­for­tæl­le, hvad der var sket til di­ver­se ar­ran­ge­men­ter. Han kun­ne mi­me - og hav­de han set en brand­mand gø­re et el­ler an­det, kun­ne han gø­re det helt ma­gen til. Til ti­der fan­ge­de han li­ge en si­tu­a­tion, det var så sjovt for os børn, og selv dron­ning In­grid kun­ne ik­ke la­de væ­re med at le, « si­ger Camilla Ca­stenski­old og sæt­ter de bru­ne da­mesko i gul­vet, mens hun slår en lat­ter op og min­des, hvor­dan ve­nin­der­ne blev in­vi­te­ret med op på Fre­dens­borg for at bo og kom­me med til den mu­sikin­ter­es­se­re­de kon­ges kon­cer­ter.

Den­gang var der en an­den af­stand til an­dres for­æl­dre. Selv­om Camilla Ca­stenski­old ik­ke selv føl­te det som en af­stand, har hun med al­de­ren ind­set, at der var en form for af­stand. Hun så kong Fre­de­rik som en kær­lig og sjov far, men den­gang krav­le­de bør­ne­ne ik­ke rundt på al­le, der var sø­de ved dem, som man kan se dem gø­re i dag.

Prin­cip­per og tra­di­tio­ner

» Der er et klart brud med den tid, for­di vi var sid­ste år­gang in­den ung­doms­op­rø­ret. Tæn­ke­må­den og væ­re­må­den var en an­den. Vi kom fra kær­li­ge hjem og føl­te ik­ke en vold­som au­to­ri­tet – og vi hav­de ik­ke trang til at væl­te de au­to­ri­te­ter, der var. Vi er nok den sid­ste ge­ne­ra­tion, som har ta­get va­re på nog­le an­dre prin­cip­per og tra­di­tio­ner, « for­tæl­ler hun.

Camilla Ca­stenski­old har kendt Dron­nin­gen, si­den hun be­gynd­te i tred­je klas­se på N. Za­h­les Sko­le i Kø­ben­havn, og de er sta­dig fem ve­nin­der fra klas­sen, der hol­der sam­men.

Kun fi re år eft er ung­doms­op­rø­ret dø­de kong Fre­de­rik, og dron­ning Mar­gret­he blev Dan­marks nye re­gent. Et halvt år tid­li­ge­re dø­de Camilla Ca­stenski­olds far – end­nu en er­fa­ring fra den pe­ri­o­de, ve­nin­der­ne har til fæl­les.

Men barn­doms­ve­nin­den me­ner ik­ke, Dron­nin­gen skab­te en ny tid med det sam­me, men at hun sna­re­re for­søg­te at be­va­re tra­di­tio­ner­ne, mens hun for­tol­ke­de dem mo­der­ne.

I 1997 gjor­de Dron­nin­gen det mu­ligt for kvin­der at bli­ve kam­mer­da­me. Før var de kam­mer­her­re­in­der – gift med en kam­mer­her­re, men Dron­nin­gen men­te, at kvin­der kun­ne selv. Li­ge­som hun har la­det kvin­de­li­ge god­se­je­re bli­ve hofj æger­me­stre.

» Hun har æn­dret tin­ge­ne på sin egen må­de. Jeg tror, hun har tænkt over, hvor­dan man føl­ger med ti­den og sta­dig hol­der på in­sti­tu­tio­nen. Der er man­ge kvin­der, der er kom­met på ar­bejds­mar­ke­det, og Dan­mark har – un­der en kvin­de­lig re­gent – be­væ­get sig i en ny ret­ning, « si­ger Camilla Ca­stenski­old.

Ve­nin­der­ne skil­tes i 15 års al­de­ren, da Dron­nin­gen tog til Eng­land, og Camilla Ca­stenski­old be­gynd­te på Roskil­de Ka­ted­ralsko­le, for­di for­æl­dre­ne fl yt­te­de. Lang­somt blev ve­nin­de­grup­pen gift og blev me­re spredt. Men de tæt­te bånd fra barn­dom­men og de fæl­les re­fe­ren­cer gav et livslangt og stærkt ven­skab. Og Dron­nin­gen og prins­ge­ma­len har og­så væ­ret på be­søg i Qu­e­ensland i Au­stra­li­en, hvor Ca­stenski­old- fa­mi­li­en gen­nem 27 år eje­de en farm.

Det lan­ge, tæt­te sko­le­ven­skab er en kon­trast til Camilla Ca­stenski­olds tre år yn­gre sø­ster, der og­så gik på N. Za­h­les Sko­le. Hun har in­gen ven­ner til­ba­ge fra ti­den på sko­len ved Nør­re­vold.

En god ve­nin­de

» Mit ven­skab til Dron­nin­gen har be­ty­det en per­son­lig glæ­de, for­di hun er et dej­ligt, sjovt, in­ter­es­sant og in­ter­es­se­ret men­ne­ske at væ­re tæt på. Og som hof­da­me så jeg tin­ge­ne på en helt an­den må­de. Jeg har væ­ret hel­dig at ha­ve en god ve­nin­de, men til­fæl­dig­he­den for­svandt, da hun spurg­te, om jeg vil­le væ­re hof­da­me, « si­ger hun og vir­ker nær­mest im­po­ne­ret af Dron­nin­gens ener­gi:

» Vi hav­de væ­ret til be­gra­vel­se i Eng­land, til frokost på Buck­ing­ham Pa­la­ce og hav­de haft en rig­tig lang dag. Jeg glæ­de­de mig eft er­hån­den til at kom­me hjem, slå be­ne­ne op og læ­se avi­sen. Og så hør­te jeg plud­se­lig ved si­den af mig: ’ Ved du hvad, Camilla, hvis vi li­ge styr­ter ud i bi­len, kø­rer som lyn og tor­den til Fre­dens­borg, klæ­der hur­tigt om, så kan vi nå at væ­re i Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter kl. 20’, « for­tæl­ler barn­doms­ve­nin­den med et smil og næ­sten sved på pan­den, mens hun slår fi nge­ren mod sit ur.

Vi­dun­der­li­ge stun­der i Trend

I 2011 stop­pe­de hun som hof­da­me eft er 10 år - en tid, der gav man­ge go­de op­le­vel­ser og rej­ser med ma­jestæten. I dag bli­ver det til min­dre, men in­di­mel­lem er ve­nin­der­ne hel­di­ge at få lov til at mø­des med Dron­nin­gen på jag­te­jen­dom­men i Trend i Nord­jyl­land. » Det er da­ge, hvor vi går og småsnak­ker. Det er så trygt, og vi gam­le ve­nin­der har det så dej­ligt, « si­ger hun.

Selv­om Camilla Ca­stenski­old har haft sin gang i de roy­a­le kred­se, er det en hjem­lig hyg­ge, man bli­ver mødt med som gæst i hjem­met i Hol­bæk.

» Far­vel, « får vi ele­gant med på vej­en, da vi for­la­der den hvi­de for­pag­ter­bo­lig.

SØN­DAG 12. APRIL 2015

Camilla Ca­stenski­old, tid­li­ge­re hof­da­me og nu kam­mer­da­me. Men mest af alt har hun væ­ret Dron­nin­gens næ­re ve­nin­de.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.