’’

BT - - SØNDAG -

» Som barn si­ger man ba­re ’ nåh ja’, når man skal gå i sko­le med en prin­ses­se. Men jeg hu­sker, hvor­dan vi sad i den sto­re sal og hør­te i ra­dio­en, at prin­ses­sen skul­le væ­re dron­ning. Hun var der ik­ke selv den dag, for­di hun var på Chri­sti­ans­borg med sin far. Vi tænk­te ik­ke nær­me­re over be­tyd­nin­gen den­gang, men vi glem­mer det al­drig, « si­ger Camilla Ca­stenski­old om den dag i 1953, hvor tron­føl­ge­loven blev la­vet om, og grund­loven blev æn­dret.

Ve­nin­der­ne var dus med prin­ses­sen. Og er det sta­dig med Dron­nin­gen, når ik­ke de er til of­fi ci­el­le ar­ran­ge­men­ter, hvor de og­så ne­jer li­ge­som al­le an­dre.

» Vi hav­de me­get sam­men den­gang. Nog­le af os bo­e­de hos hin­an­den i pe­ri­o­der, mens Dron­nin­gen kun var på be­søg, og vi kend­te hin­an­dens for­æl­dre. Vi tal­te al­drig om, at hun var prin­ses­se. Det var så­dan, det var. Når hun var hjem­me ved os an­dre, blev hun hen­tet af en nur­se. Vi an­dre tog selv hjem. Det var den sto­re for­skel, « si­ger barn­doms­ve­nin­den.

Klas­sisk stil

Man fø­ler sig og­så næ­sten i roy­a­le ram­mer, når man træ­der ind i Ca­stenski­olds hjem. Hu­set em­mer af ro med en klas­sisk stil. Det sto­re, grøn­ne tæp­pe i hal­len og de sir­ligt pla­ce­re­de sto­le med et smukt ma­le­ri i mid­ten. Så­dan bli­ver man mødt, når man træ­der ind ad dø­ren. Og kig­ger man ud gen­nem et af hu­sets man­ge vin­du­er, går der fa­sa­ner rundt på græs­set i ha­ven, og der er mar­ker, så langt øjet ræk­ker. På glas­bor­det for­an os lig­ger vel­pla­ce­re­de bø­ger sam­men med en au­stralsk avis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.