AN­NET­TE HEICK Dron­nin­gen af det grå guld AN­NET­TES UGE PÅ In­s­ta­gram

An­net­te Heick er 43 år. Tv- vær­tin­de, san­ge­r­in­de og for­fat­ter. Hun er gift med kok­ken Jesper Vol­l­mer og har to dren­ge

BT - - SØNDAG -

år – and still go­ing strong! Jeg sy­nes, vi har en vi­dun­der­lig dron­ning, som er et le­ven­de be­vis på, at man sag­tens kan væ­re for­bi pen­sions­al­de­ren og al­li­ge­vel bru­ge sin go­de be­ga­vel­se til at in­spi­re­re og vej­le­de an­dre men­ne­sker og i øv­rigt pas­se et job. FOLK, DER MOD­SAT Dron­nin­gen har haft et fy­sisk neds­li­den­de ar­bej­de, vil ha­ve knap så go­de mu­lig­he­der for at for­bli­ve på ar­bejds­mar­ke­det, når de er æl­dre. Men der er in­gen tvivl om, at der sam­ti­dig er fl ere og fl ere, der bå­de kan og vil bli­ve ved at ar­bej­de. Jeg har tid­li­ge­re på den­ne si­de skre­vet, at jeg har svært ved at se mig selv gå på pen­sion. Jeg fø­ler på nu­væ­ren­de tids­punkt, at mit ar­bej­de er så stor en del af min iden­ti­tet, at jeg vil­le bræn­de ud, hvis ik­ke jeg blev ved at va­re­ta­ge op­ga­ver re­sten af mit liv. Jeg har in­gen drøm om fri­hed til at pas­se min ko­lo­ni­ha­ve el­ler fred til at la­ve in­gen­ting. Jeg sy­nes, det ly­der ræd­somt. Men må­ske bli­ver jeg klo­ge­re. MAN­GE HAR SPÅ­ET om Dron­nin­gens af­gang: Vil­le hun ab­di­ce­re og gi­ve plads til den un­ge ge­ne­ra­tion? Vis­se har sagt, at det vil­le vi­se hen­de som en mo­der­ne tæn­ken­de mo­nark. Jeg er helt ue­nig. Jeg sy­nes, det vil­le sen­de et for­kert sig­nal. Et sig­nal om, at når man er 75, så skal man gi­ve plads til de un­ge for en­hver pris. Som om man ik­ke læn­ge­re kan bi­dra­ge. Hvad er det for no­get slud­der? Vo­res dron­ning er gud­ske­lov hver­ken dum el­ler de­ment, så hvor­for skul­le hen­des sto­re vi­dens­bank og er­fa­ring ik­ke væ­re li­ge så me­get værd som ’ un­ge kræft er’? DER HAR GEN­NEM de se­ne­ste 25 år væ­ret en sy­ge­lig ten­dens til at fa­vo­ri­se­re ung­dom. Der er in­gen tvivl om, at nye va­ner og ten­den­ser samt mo­de for en stor dels ved­kom­men­de stam­mer fra de un­ge, som er me­re om­stil­lings­dyg­ti­ge. Men det er jo ik­ke det sam­me som at si­ge, at der kun skal væ­re plads til det ung­dom­me­li­ge. I min egen tid på tv- sta­tio­ner­ne stod det som hug­get i gra­nit: Det skul­le væ­re ungt. Jeg hu­sker, da man fi k den ’ ge­ni­a­le’ idé at ung­dom­me­lig­gø­re ’ Lyk­ke­hju­let’. Det tog knap en sæ­son at skræm­me al­le de gam­le se­e­re væk, som hav­de fulgt pro­gram­met loy­alt og gjort det til en suc­ces gen­nem 13 år. SI­DEN­HEN GJOR­DE MAN det sam­me ved ’ Go’mor­gen Dan­mark’, ind­til man op­da­ge­de, at de nok ik­ke var helt så un­ge, dem der kig­ge­de med om mor­ge­nen. Og så fi k vi en me­re vok­sen fl ade til­ba­ge. Tak! FOR NY­LIG HAR man så få­et en til­sva­ren­de idé om at gø­re Char­lie ung­dom­me­lig ( held og lyk­ke med det), og på DRs ra­di­o­ka­na­ler har man en fast for­ank­ret tro på, at P3- lyt­ter­ne ( det er så me­sten­dels så­dan nog­le som mig og min ge­ne­ra­tion) ik­ke kan tå­le at hø­re ever­gre­ens el­ler mu­sik af me­re blan­det her­komst, hvor­for ja­zz og klas­sisk el­ler ba­re gam­mel mu­sik er stort set et ’ no go’. Hvis jeg sam­men­lig­ner med det land, jeg bor i, Sve­ri­ge, så er der helt an­dre bol­ler på sup­pen. Her spil­ler selv den mest ung­dom­me­li­ge og po­pu­læ­re ka­nal ’ Din Ga­ta’ me­re af­veks­len­de mu­sik, hvil­ket er med til at op­dra­ge og dan­ne de yng­ste lyt­te­re. F. eks. tog jeg min søn på 10 i at goog­le Be­eGe­es den an­den dag. GLORIFICERINGEN AF UNG­DOM­MEN er en syg­dom. Det har jeg al­le da­ge ment. Det me­ner man og­så i er­hvervs­li­vet, hvor­for der al­drig har væ­ret fl ere men­ne­sker på 55+ i ar­bej­de ( kil­de: Dan­marks Sta­ti­stik). Men det kræ­ver jo, at de reg­ler, der bli­ver la­vet, un­der­byg­ger til­li­den til det grå guld. En Claus Laurit­sen på 57 år har skre­vet til mig: ’ HVOR MAN­GE VED, at er man le­dig, kan man ik­ke sø­ge se­ni­o­rjob? Man skal først ha­ve brugt sin le­dig­heds­pe­ri­o­de samt ar­bejds­mar­ked­sy­del­se. Hvor man­ge ved, at når folk kom­mer i jo­bro­ta­tion el­ler i skå­nejob, så ek­si­ste­rer de ik­ke som le­di­ge. Det vil si­ge, man kan ved sta­ti­stik vi­se, at nu går det fremad!’ CLAUS LAURIT­SEN HAR en po­in­te. Vi skal gø­re det nem­me­re for det grå guld at bi­dra­ge. De skal plea­ses, for­di det til sy­ven­de og sidst er dem, der har bå­de pen­ge­ne og er­fa­rin­gen. OG DRON­NIN­GENS FØD­SELS­DAG er en god an­led­ning til at dis­ku­te­re net­op dét.

SØN­DAG 12. APRIL 2015

Upas­sen­de?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.