5lækre stran­de

BT - - REJSER - To­re Grøn­ne rejseliv@ ber­ling­s­ke. dk Lars Johansen

Hvor: Hvad: Hvor: Hvad:

San Fran­ci­sco Hvor: Pa­ci­fi ca Hvad: Hvis du sy­nes, det er en døds­synd at for­la­de Ca­li­for­ni­en uden at ha­ve le­get ind­født ca­li­for­ni­er på et sur­fb ræt i Stil­le­ha­vets bøl­ger, men al­drig tid­li­ge­re har sur­fet, så kør til Pa­ci­fi ca. Den lil­le strand­by lig­ger blot en halv ti­me syd for San Fran­ci­sco og er kendt som et af de bed­ste sur­f­spots i en stat fyldt med sur­f­spots, når det kom­mer til be­gyn­de­re og let­te­re øve­de sur­fe­re. Ud for den halvan­den ki­lo­me­ter lan­ge sand­strand er der gang i bøl­ger­ne, der dog ik­ke når skræm­men­de pro­por­tio­ner som an­dre ste­der langs ky­sten. Du kø­rer al­drig for­gæ­ves, og Linda Mar er der­u­d­over et glim­ren­de sted at fal­de i snak med an­dre sur­fe­re og få en fod in­den­for i Ca­li­for­ni­ens sur­fer­kred­se, hvis det er det, man ger­ne vil. Er det med at sur­fe helt og al­de­les nyt for dig, kan du bru­ge en for­mid­dag på et sur­fer­kur­sus ( sur­fcamp­pa­ci­fi ca. com), hvor du får sty r på de mest ba­sa­le tek­nik­ker. Og har du eft er­føl­gen­de lyst til at se, hvor de vir­ke­lig vil­de sur­fe­re ri­der på bøl­ger­ne, så kør en halv ti­me til Ma­ve­ri­cks. Her hæ­ver bøl­ger­ne sig jævn­ligt op over de syv me­ter og er set så hø­je som 24 me­ter eft er sto­re storme.

Los An­ge­les

GU­I­DE

Gra­fik:

Ma­cKer­ri­cher Sta­te Park, Fort Bragg Ved før­ste øje­kast lig­ner det en helt al­min­de­lig ca­li­for­nisk strand. Sølø­ver sol­ba­der på klip­per, og bøl­ger skyl­ler ind over en lil­le, mørk sten­strand. Går man tæt­te­re på, be­gyn­der stran­den at glim­te i so­len, og knæ­ler man ned og kig­ger nø­je eft er, ser man, at der ik­ke blot er små­sten i san­det. Mil­li­o­ner af små, glats­kur­re­de glas­sty kker i grøn, hvid, rød og blå blan­der sig med ste­ne­ne og ska­ber et sæl­somt syn. Man skal væ­re me­re end ual­min­de­ligt uim­po­ne­ret for ik­ke snart at fi nde sig selv på al­le fi re med fi ngre­ne be­gra­vet i det ka­lej­dosko­pi­ske far­ve­spil af glas­stum­per, der funk­ler som små skat­te fra et skibs­for­lis i en fj ern for­tid. Det vir­ker mærk­vær­digt, at det kun er på den­ne lil­le strand, glas­set skyl­ler i land, men der er en for­kla­ring på fæ­no­me­net. I be­gyn­del­sen af det 20. år­hund­re­de blev klip­per­ne ved stran­den brugt som skral­des­pand for be­bo­er­ne i Fort Bragg, der smed fl asker, køk­ke­nud­sty r og eft er si­gen­de end­da bi­ler i van­det her fra. Det blev se­ne­re for­budt, og der blev ryd­det op på stran­den, men glas­stum­per bli­ver ved med at skyl­le i land, og der er in­gen tegn på, at glas­set er ved at for­svin­de – hel­ler ik­ke selv om de fl este for­la­der stran­den med lom­mer­ne fyldt med små, gli­tren­de skat­te. En halv ti­me nord for San Fran­ci­sco Kryd­ser man over Gol­den Ga­te- broen fra San Fran­ci­sco, kø­rer man snart højt over det glim­ten­de Stil­le­hav på be­røm­te Hig­hway 1, der slyn­ger sig op langs ky­sten. Eft er en god halv ti­me run­der man et hjør­ne, og un­der én åben­ba­rer en lang tan­ge med fi nt, gul­ligt strands­and sig. Bøl­ger­ne rul­ler ryt­misk ind over stran­den, hvor folk har lagt by­en bag sig for en stund og nu da­ser, spil­ler vol­ley­ball og fod­bold, fl yver med drage og ka­ster med fris­bee. Sur­fe­re rul­ler på bøl­ger­ne, og ki­te­sur­fe­re la­ver tri­cks højt over dem. Idyl­lisk, ja. Men hvad man ik­ke ser, er at van­de­ne her er hjem­sted for et stort an­tal ha­jer. Fak­tisk hæn­der det, at man spot­ter dem fra stran­den bå­de her på Stin­son Beach og på Bo­li­nas Beach umid­del­bart mod nord – selv den be­ryg­te­de og fryg­te­de hvi­de haj ja­ger i bøl­ger­ne her. Grund til pa­nik? Egent­lig ik­ke. Folk er ud­mær­ket klar over ri­si­ko­en og le­ger al­li­ge­vel i bøl­ger­ne. Det er da og­så sjæl­dent, der fo­re­kom­mer an­greb, da ha­jer kun an­gri­ber, når de for­veks­ler men­ne­sker med en sæl el­ler lig­nen­de. Tør man så ta­ge en duk­kert? Nok ik­ke, hvis man én gang har set den klas­si­ske, sor­te fi nne kom­me sni­gen­de på van­det 20 me­ter fra stran­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.