Hver fjer­de vil på bil­fe­rie

BT - - REJSER - Lars Johansen ljz@ bt. dk

FE­RI­E­PLA­NER

Med Ry­a­nairs sto­re sats­ning på at fly­ve tu­sinds­vis af dan­ske­re på fe­rie i ud­lan­det fra Kø­ben­havns Luft­havn, er der nu fle­re bil­li­ge fly­bil­let­ter at få end no­gen­sin­de. Men det får os nu ik­ke til i stør­re stil at drop­pe selv at ta­ge tu­ren syd­på i egen bil.

I år plan­læg­ger nem­lig næ­sten hver fjer­de dan­sker at ta­ge bi­len på fe­rie.

Det frem­går af den så­kald­te » Bil­fe­ri­e­rap­por­ten 2015 « , der er en rap­port om dan­sker­nes bil­fe­ri­e­va­ner, ud­ar­bej­det af re­de­ri­et Ste­na Li­ne, der har man­ge af de kør- selv- fe­ri­e­ren­de som kun­der.

Bil­fe­ri­e­rap­por­ten, der byg­ger på en un­der­sø­gel­se, hvor 1.000 per­so­ner har sva­ret på spørgs­mål om at hol­de bil­fe­rie, vi­ser, at 24 pct. reg­ner med at ta­ge på bil­fe­rie her i 2015, hed­der det i en pres­se­med­del­el­se fra Ste­na Li­ne.

Un­der­sø­gel­sen vi­ser og­så, at Tys­kland er det land, som de al­ler­f­le­ste dan­ske­re – ca. 60 pct – plan­læg­ger at be­sø­ge. Deref- ter føl­ger Ita­li­en og Østrig. Og­så Sve­ri­ge og Frank­rig er po­pu­læ­re lan­de og med i top­pen af li­sten.

Og når det kom­mer til, hvor­for man fo­re­træk­ker bil­fe­rie frem for an­dre rej­se­for­mer, sva­rer 80 pct, at bil­fe­rie gi­ver dem stør­re fri­hed og flek­si­bi­li­tet. 67 pct. sy­nes des­u­den, at no­get af det bed­ste ved bil­fe­rie er mu­lig­he­den for at få spon­ta­ne op­le­vel­ser på vej­en samt mu­lig­he­den for at kø­be ting med hjem. Tøj, lo­ka­le de­li­ka­tes­ser og so­u­ve­ni­rer er det, som sva­res hyppigst på spørgs­må­let om, hvad man ger­ne kø­ber med hjem fra bil­fe­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.