Tre grun­de til FCV- nedryk­ning

BT - - SUPERLIGA - Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

AD­VARS­LER:

PE­BET UD

Ran­ders FC løb ind i en ny Su­per­liga- skuff el­se, da de på hjem­me­ba­ne måt­te nø­jes med 1- 1 mod FC Vestsjæl­lands nedryk­nings­a­spiran­ter.

» Før for­å­ret gik i gang, men­te man­ge, at vi var sten­sik­re me­dal­je­vin­de­re. Men drop nu al den snak. Og og­så den om, at vi i eft er­å­ret skal re­præ­sen­te­re dansk fod­bold i Eu­ro­pa, « lød Ran­ders- ba­ck­en Ale­xan­der Fi­s­chers mar­kan­te mel­ding eft er kam­pen.

Og var han alt an­det end til­freds med det spil, som Ran­ders- hol­det di­ske­de op med.

» Det, vi præ­ste­re­de mod FC Vestsjæl­land, var vo­res klart dår­lig­ste i det­te for­år. Skal vi vin­de me­dal­jer, skal vi spil­le me­get bed­re, end til­fæl­det var mod FC Vestsjæl­land, « sag­de Ale­xan­der Fischer.

Hold­kam­me­ra­ten Jo­hn­ny Thomsen kun­ne godt for­stå, at pu­bli­kum igang­s­at­te en pi­be­kon­cert, da dom­mer Mi­cha­el Tyk­gaard fl øjte­de kam­pen af.

» Vi spil­le­de skidt og skab­te for få må­l­chan­cer, « sag­de Jo­hn­ny Thomsen, der an­gav ska­der og ka­ran­tæ­ner som en væ­sent­lig år­sag til, at Ran­ders- hol­det i det­te for­års før­ste seks kam­pe kun har for­må­et at be­sej­re FC Nord­s­jæl­land.

» Den kon­ti­nu­i­tet, vi hav­de i eft er­å­ret, har vi mang­let i for­å­ret. Ek­sem­pel­vis kun­ne vi mod FC Vest­sæl­land godt ha­ve brugt Chri­sti­an Kel­ler ( ska­det, red.) til at vin­de an­den­bol­de­ne på midt­ba­nen, « sag­de Jo­hn­ny Thomsen.

Alt kan ske

Han me­ner dog, at det er for tid­ligt at af­skri­ve Ran­ders FC som kom­men­de bron­ze­vin­der.

» Hel­dig­vis har for­føl­ger­ne og­så sat en del po­int til på det se­ne­ste. Som jeg ser det, kan vi li­ge så godt vin­de bron­ze som bli­ve num­mer syv, « sag­de Jo­hn­ny Thomsen.

Hos FC Vestsjæl­land glæ­de­de Ras­mus Fester­sen sig over sin scor­ing til 1- 0. Han lig­ger nu num­mer tre på Superligaens top­sco­rer­li­ste med 10 fuld­træff ere.

» Her­med har jeg ind­fri­et det mål, jeg sat­te mig, før sæ­so­nen gik i gang. Men jeg har da ik­ke tænkt, at det skal stop­pe her, « sag­de Ras­mus Fester­sen med et smil.

Han har kon­trakt med FC Vestsjæl­land frem til som­me­ren 2016.

» Uan­set om vi bli­ver el­ler ryk­ker ned, har jeg i sin­de at fuld­fø­re aft alen, « sag­de Ras­mus Fester­sen.

FC Vestsjæl­lands træ­ner, Mi­cha­el Han­sen, glæ­de­de sig over, at hans trop­per i de se­ne­ste to kam­pe har ero­bret fi re po­int.

» Men vi er alt­så sta­dig nedryk­nings­fa­vo­rit. Det po­si­ti­ve om­kring vo­res si­tu­a­tion er, at vi har få­et sta­bi­li­se­ret vo­res præ­sta­tio­ner, « sag­de han.

1.

I sæ­so­nens før­ste 24 kam­pe har man blot ero­bret 19 po­int. Det er for lidt i for­hold til nær­me­ste kon­kur­rent over nedryk­nings­stre­gen, OB, der for en kamp fær­re har 25 po­int.

Man har dis­po­ne­ret for­kert ved at sat­se på spil­le­re i for dår­lig kamp­form. Mi­cha­el Lumb og Apo­sto­los Vel­li­os er go­de ek­sem­per. Her­til kom­mer at Anders Ku­re, der i fj or var med til at spil­le AGF ned fra Su­per­liga­en, ik­ke har ramt sit top­ni­veau.

Man skift ede før sæ­so­nen Ove Pe­der­sen ud med Mi­cha­el Han­sen på træ­ner­po­sten. Pla­nen om at det­te vil­le gø­re hol­det me­re spilsty ren­de og mål­sø­gen­de er slå­et fejl.

2.

3.

Jonas Borring ( 4) ind for Jo­el Al­lans­son ( 64.), Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen ( 4) ind for Vik­tor Lund­berg ( 64.), Mikkel Kal­le­søe ind for Kasper Fi­sker ( 85.)

In­gen Ran­ders FCs Mads Fen­ger kæm­pe­de med FC Vestsjæl­lands Apo­sto­los Vel­li­os un­der­vejs i gårs­da­gens Su­per­liga­kamp, men Ran­ders måt­te nø­jes med uaf­gjort 1- 1. Fo­to: Ri­chard Syl­ve­ster­sen

Oli­ver Lund ( 02) ind for Mi­cha­el Lumb ( 61.), Jan Kri­sti­an­sen ( 4) ind for Pe­ter Ny­mann ( 61.), Den­nis Sø­ren­sen ind for Osama Ak­har­raz ( 82.)

Apo­sto­los Vel­li­os ( 89.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.