Et hel­te­kvad

BT - - SUPERLIGA -

TAG SPIDS OG øg der­fra, « ly­der et godt råd, som de gam­le olym­pi­ske hel­te blev ind­pi­sket. Det råd sy­nes FC Mid­jyl­land at ha­ve hørt og fulgt. In­den for­års­sæ­so­nen be­gynd­te, hav­de FCM ot­te po­int ned til FCK på an­den­plad­sen og ni po­int til Ran­ders på tred­je­plad­sen.

» Fik hol­det gum­mi­ben – igen? « blev der gis­net og pro­vo­ke­ret.

Det var trods alt kun tre kam­pe, hvor FCK skul­le vin­de, mens FCM ik­ke vandt, og de skul­le jo og­så mø­des en gang ind­byr­des.

Van­ske­ligt javist, men langt­fra hver­ken utæn­ke­ligt el­ler umu­ligt for FCK, der oven i kø­bet vi­ste skræm­men­de styr­ke i si­ne før­ste for­årskam­pe.

Ran­ders lig­ne­de og­så et hold, der vil­le me­re end ba­re ’ le­ge med’ eft er at ha­ve spil­let FC Nord­s­jæl­land ud af egen kunst­ba­ne i før­ste kamp. sæ­so­nen, hvor FCK og RFC i alt har sco­ret hen­holds­vis 26 og 25 mål i alt!

» Und­gå at la­ve unød­ven­di­ge fris­park på den sid­ste tred­je­del, « vil­le man som træ­ner si­ge for at dæm­me op for FC Midtjyl­lands død­bold­styr­ke.

I den mest suc­ces­ri­ge ud­gang på den­ne del­tak­tik, vil­le lidt un­der halv­de­len af må­le­ne på den må­de kun­ne eli­mi­ne­res, men FCM vil­le selv helt uden si­ne død­bold­mål sco­re me­re end de næst­mest scoren­de hold i li­ga­en ...

Så vil­le den vel­for­be­red­te træ­ner end­vi­de­re dik­te­re ’ små pro­fes­sio­nel­le fris­park’ langt fra eget mål for ik­ke at skul­le lø­be om kap med de eks­plo­si­ve og di­rek­te spil­len­de FCM- spil­le­re.

Men sta­ti­stik­ker­ne vi­ser, at ud af må­le­ne sco­ret i åbent spil er 20 af de re­ste­ren­de 28 mål sco­ret eft er po­s­ses­sion- ba­se­re­de an­greb ...

FCK som nær­me­ste for­føl­ger scorer til sam­men­lig­ning lidt over et mål i snit pr kamp. UD OVER DE kol­lek­ti­ve off en­si­ve fær­dig­he­der rå­der FCM og­så over liga­ens top­sco­rer, der de­mon­stre­rer, at han end ik­ke er for fi n til at sco­re hat­tri­ck mod si­ne gam­le ven­ner. Så hvor man tid­li­ge­re i sit stil­le træ­ner­sind kun­ne hå­be, at Dun­can var ude med en af si­ne man­ge ska­der, er den fl an­ke nu og­så luk­ket ned.

FCM har tre af de fem mest scoren­de spil­le­re på sit hold. Pu­sic, Dun­can og Syl­ve­ster Ig­bo­un har sco­ret hhv 15, Den­gang. For et par sæ­so­ner si­den. 9 og 8 mål.

Det var og­så den­gang, FCM af en De­fen­sivt er tal­le­ne ik­ke helt så for mig ukendt år­sag sat­te sig for, at skræm­men­de, idet kun FCN er dår­li­det ene­ste sa­lig­gø­ren­de var at spil­le ge­re end FCM til at be­skyt­te eget mål po­s­ses­sion- fod­bold. af de øver­ste seks hold, men eft er ind

Det var ik­ke det, spil­ler­ne var bedst kø­bet at Jo­han Da­hlin er der gå­et un­til, men de var til gen­gæld uover­truf­der et mål i snit ind mod FCM. ne i ag­gres­sivt for­svars­spil og lyn­hurDet un­der­gås kun af FCK, der blot MEN STA­TUS EF­TER seks kam­pe i forNÅR JEG PÅ tak­tik­mø­der har for­søgt tigt, af­slut­nings­sø­gen­de an­grebs­spil. har tre scor­in­ger imod i de før­ste seks års­sæ­so­nen er, at FCM har øget fø­rin­gat gø­re mig lidt un­der­hol­den­de på Det indså le­del­sen da og­så selv med for­årskam­pe, men som alt­så ik­ke en til FCK på an­den­plad­sen med tre FCMs be­kost­ning, be­to­ne­de jeg som­ti­den. mag­ter at scorer til­nær­mel­ses­vis nok po­int og med ni po­int(!) til tred­je­plad­me­ti­der, at der oft ere var ta­le om ’ vildDe se­ne­ste to suc­ces­ful­de sæ­so­ner til at true FCMs fø­rer­po­si­tion i ta­bel­sen, hvor len.Ran­ders – sin me­get ma­gre skud end af­slut­nin­ger’, li­ge­som jeg har den til­pas­set sti­len spil­ler­ma­te­ri­for­års­høst til trods – sta­dig be­fi nder do­ce­re­de, at der var ’ me­re røg end ild’, alet og ik­ke omvendt. I dag får FCM afHvad skal man så som mod­stan­sig. når FCM spil­le­de. slut­tet cir­ka hver tred­je an­greb, scorer der­træ­ner stil­le op. Man kan jo ik­ke

I for­å­rets før­ste seks kam­pe har » Hek­tik, « be­teg­ne­de jeg af og til de­over to mål pr. kamp i gen­nem­snit og ba­re stræk­ke vå­ben. FCM sco­ret næ­sten tre gan­ge så man­res spil­lestil. får over to po­int ud af an­stren­gel­ser­ne Man må gø­re sit bed­ste. Det er ba­re ge mål som FCK ( 20 mod syv), sco­ret Til mit for­svar må jeg frem­fø­re, at i snit. sjæl­dent, det er godt nok mod he­dens he­le 21 mål ale­ne eft er død­bol­de i he­le der fak­tisk var no­get om snak­ken. Det er gan­ske en­kelt im­po­ne­ren­de! hel­te.

FC Midtjyl­lands of­fen­siv er nu an­det og me­re end Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen ( th.) ef­ter til­gan­gen af Martin Pu­sic. Og­så de­fen­sivt er Erik Svi­at­chen­ko ( tv.) og co. skar­pe. Der­for er FCMs fø­rer­po­si­tion fuldt fortjent, me­ner Pe­ter Sø­ren­sen. I dag mø­der Ul­ve­ne på ude­ba­ne AaB. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.