IR­RI­TE­REN­DE

Martin Pu­sic fra FCM er top­sco­re­ren, der kan væ­re svær at hol­de af, men som får mas­ser af ros for sin for­bil­led­li­ge indstil­ling

BT - - SUPERLIGA - PRO­FIL Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk

Du skal ik­ke ta­le me­re end fem mi­nut­ter med Martin Pu­sic, før du fi nder ud af, at det vig­tig­ste i Su­per­liga­top­sco­re­rens liv er Gud. Så vig­tig er tro­en, at Pu­sic valg­te at trod­se sin tid­li­ge­re klub Branns af­slag om tidlig fe­rie og al­li­ge­vel drage af sted til Ni­ge­ria for at be­sø­ge sit sto­re for­bil­le­de, tv- præ­sten Pa­stor Chris.

Tro­en er et af de sto­re ka­pit­ler i hi­sto­ri­en om en af de mest om­tal­te spil­le­re i Su­per­liga­en li­ge nu. Om­talt, for­di han scorer fl ere mål end al­le an­dre, og for­di hans tid­li­ge­re hold­kam­me­rat, Mi­cha­el Jakob­sen, eft er 3- 3- kam­pen i sid­ste we­e­kend kald­te Martin Pu­sic for ’ en ir­ri­te­ren­de per­son’. be­ty­der mest for Martin Pu­sic, « si­ger Anders Pa­mer med ord, der fuld­stæn­dig in­dram­mer for­tæl­lin­gen om man­den, som er vok­set op i Østrig, men har hjer­tet i Kro­a­tien, hvor for­æl­dre­ne er fra.

Fra Es­b­jerg til FCM

Li­ge nu har Martin Pu­sic hjem­me i Midtjyl­land, hvor han kom til i vin­te­r­ens trans­fer­vin­due, da FCM- sport­s­di­rek­tø­ren Claus Ste­in­le­in ind­lø­ste fri­købs­klau­su­len på 7,5 mil­li­o­ner kro­ner i Es­b­jerg fB og fi k Pu­sic til Superligaens fø­rer­hold i slut­nin­gen af ja­nu­ar.

Da hand­len var gå­et igen­nem eft er et par da­ge med Martin Pu­sic van­dren­de rundt på de sam­me gan­ge og i den sam­me lob­by som FC Midtjyl­land- spil­ler­ne i Portu­gal, mens for­hand­lin­ger­ne stod på, tog Martin Pu­sic or­det. Glen Rid­ders­holm in­tro­du­ce­re­de eft er aft ens­ma­den nyind­kø­bet, og så for­tal­te Pu­sic fra før­ste færd en sand­hed.

» Martin gik op og holdt en rig­tig fi n ta­le. Han sag­de, at han var kom­met til FCM, for­di han ger­ne vil­le væ­re blandt vin­de­re, og vi var vin­de­re. Han vil­le ger­ne væ­re med til at vin­de mester­ska­bet med os, og han lag­de hel­ler ik­ke skjul på, at han ger­ne vil­le vi­de­re. At FC Midtjyl­land var et spring­bræt for ham. Det blev mod­ta­get som en god ting. Det var en mand med am­bi­tio­ner, og det har vi brug for i vo­res trup, « si­ger Erik Svi­at­chen­ko.

Den vil­je til at vin­de og ska­be sin egen kar­ri­e­re blev mod­ta­get godt blandt de nye kammerater, men det var en af de ting, som hold­kam­me­ra­ter­ne i så­vel Brann som Es­b­jerg fi k nok af. I Brann blev han upo­pu­lær blandt hold­kam­me­ra­ter­ne, da han eft er en kamp mod Sand­nes Ulf valg­te at for­tæl­le me­di­er­ne, at hold­kam­me­ra­ter­ne var ban­ge for at ha­ve bol­den, og at han alt­så skul­le bru­ge bol­de at ar­bej­de med, hvis han skul­le sco­re. Det med­før­te op­he­de­de dis­kus­sio­ner. Brann- træ­ner Ru­ne Skars­fj ord.

» Jeg sy­nes, det er en væl­dig god egen­skab at væ­re de­di­ke­ret, så det må væ­re de an­dre spil­le­re, der skal læ­re af ham. Han skal ha­ve lov til at væ­re, som han er, for det er så­dan, man skal væ­re, hvis man skal vin­de fod­bold­kam­pe. Jeg sat­te stor pris på den egen­skab hos Martin. Hvis det er et pro­blem for de an­dre spil­le­re, at han har så stort et vin­der­gen, tror jeg, at pro­ble­met re­elt er hos de spil­le­re. Ik­ke hos Martin, « si­ger Skars­fj ord.

Og Martin Pu­sic ser da hel­ler ik­ke selv pro­ble­met. Han si­ger tin­ge­ne, som han ser dem.

» Du er nødt til at væ­re hård i fod­bold. Folk er nødt til at væ­re ær­li­ge. De skal ik­ke gå bag hin­an­dens ryg. Det er ik­ke så tit, at folk i Dan­mark er som mig. Men hvis du vil spil­le i Eu­ro­pa, skal du væ­re hård. Det gæl­der og­så de un­ge spil­le­re i Dan­mark. De skal væ­re tough, hvis de skal nå no­get, « si­ger Pu­sic.

Vil ba­re frem

For det er de­di­ka­tio­nen, der gør Pu­sic til det var­me­ste navn på Su­per­liga- græs­set, men Martin til et køli­ge­re ak­tiv i om­klæd­nings­rum­met. Han hol­der sig til en lil­le ska­re af men­ne­sker, og han har ri­ge­ligt i dem. Han er li­geg­lad med at ska­be ven­ner for li­vet. Han vil ba­re frem og nå så langt, som han over­ho­ve­det kan nå.

Og så be­ty­der det in­gen­ting, at han ik­ke vin­der pri­sen som ’ Årets Kam­me­rat’ i si­ne klub­ber. For Martin Pu­sic er al­le­re­de på vej vi­de­re.

SØN­DAG 12. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.