Hvad er der galt med For­mel 1?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: AFP

VER­DENS DY­RE­STE SPORT er ble­vet for dyr. Halv­de­len af fel­tet kø­rer på kanten af kon­kurs, og to team ( Marus­sia og Ca­ter­ham) har væ­ret i be­ta­lings­stands­ning gen­nem vin­te­r­en. Tre an­dre team – Sau­ber, Lo­tus og For­ce In­dia – har og­så enor­me un­der­skud, og det lig­ner kun et spørgs­mål om tid, in­den mindst end­nu et team buk­ker un­der.

Sam­ti­dig har fl ere og fl ere ba­ner svært ved at fyl­de tri­bu­ner­ne. Til­sku­er­ne bli­ver væk, for­di det oft e er bil­li­ge­re at ta­ge en uge til Mall­orca end en we­e­kend til For­mel 1.

Et af VM- se­ri­ens klas­si­ske løb, Tys­klands Grand Prix, er ble­vet afl yst i år, og Korea, In­di­en og Tyr­ki­et har for længst op­gi­vet at få For­mel 1- regn­ska­bet til at ba­lan­ce­re, og er drop­pet ud af For­mel 1- ka­len­de­ren. DER ER MAN­GE bud på, hvor­for om­kost­nin­ger­ne er kørt fra ind­tæg­ter­ne. Den stør­ste post på de fl este team- bud­get­ter er de nye tur­bo­mo­to­rer, der blev ind­ført i 2014. Den nye tek­no­lo­gi fi k mo­tor­reg­nin­ger­ne fra Mer­ce­des, Re­nault og Fer­ra­ri til at ac­ce­le­re­re med om­kring 50 pro­cent, og i dag ko­ster en mo­tor- aft ale om­kring 150 mil­li­o­ner kro­ner om året.

Bil­let­pri­ser­ne er skudt i vej­ret, for­di den af­gift , ar­ran­gø­rer­ne i de en­kel­te lan­de be­ta­ler til For­mu­la One Ma­na­ge­ment ( FOM) for det år­li­ge be­søg af For­mel 1- cir­kus­set, er ste­get eks­plo­sivt.

Det er i prin­cip­pet re­la­tivt sim­pelt at ar­ran­ge­re et For­mel 1- grand­prix:

Man be­ta­ler en af­gift til FOM, der så stil­ler op med et kom­plet felt. Som et led i aft alen over­ta­ger FOM al­le ind­tæg­ter fra tv- ret­tig­he­der, ban­de­re­k­la­mer og VIPlo­ger. Ar­ran­gø­rens ene­ste ind­tægt kom­mer fra salg af bil­let­ter, og for­ret­nin­gen gi­ver kun over­skud – der og­så skal bru­ges til at ved­li­ge­hol­de ba­nen – hvis en­tréind­tæg­ten over­sti­ger løbs­af­gift en.

Nye lan­de med stats­støt­te­de ba­ner har øget kon­kur­ren­cen om de cir­ka 20 plad­ser i For­mel 1- ka­len­de­ren, og det har gjort det mu­ligt for FOM at skrue løbs­af­gift en op. Grand­prix- ar­ran­gø­rer­ne har for­søgt at ska­be ba­lan­ce i regn­ska­bet ved at øge bil­let­pri­ser­ne, men som man har er­fa­ret i Tys­kland, er der en græn­se for, hvor me­get man kan kræ­ve for bil­let­ter­ne.

Når man i lan­det med fl est For­mel 1- kørere og kon­struk­tør­ver­dens­meste­ren ik­ke kan fyl­de tri­bu­ner­ne på Ho­ck­en­heim el­ler Nür­bur­gring, er der me­get, der ty­der på, at bil­let­ter­ne er for dy­re. MEN HVER­KEN MO­TOR- REG­NIN­GER el­ler løbs­ge­by­rer be­hø­ver at væ­re et pro­blem. For­mel 1 ska­ber nem­lig pen­ge nok til at al­le - team, grand­prix- ar­ran­gø­rer og FOM - kan få et ri­ge­ligt stort styk­ke af den øko­no­mi­ske ka­ge.

Pro­ble­met er, at ak­tie­ma­jo­ri­te­ten i FOM i dag ejes af CVC. Ka­pi­tal­fon­den, der tid­li­ge­re har ejet Post Dan­mark og i dag har in­ter­es­ser i blandt an­det Legoland, mal­ker år­ligt For­mel 1 for enor­me sum­mer. Præ­ci­se be­løb er na­tur­lig­vis hem­me­li­ge, men der ta­les om, at om­kring halv­de­len af spor­tens ind­tæg­ter hvert ene­ste år for­svin­der ned i CVC- in­ve­sto­rer­nes grå­di­ge lom­mer.

Hvis de pen­ge, For­mel 1 ska­ber, blev for­delt blandt dem, der er in- vol­ve­ret i spor­ten, vil­le der ik­ke væ­re no­gen pro­ble­mer. Al­le team kun­ne over­le­ve ( og nye kom­me til), og grand­prixa r r a ngø­rer ne kun­ne sæt­te bil­let­pri­ser, så der igen vil­le væ­re ful­de hu­se. MEN DET SKER først, når CVC bli­ver træt af sin For­mel 1- in­ve­ste­ring. Og dét bli­ver den åben­bart først, når den har kørt spor­ten øko­no­misk i knæ.

Den er al­le­re­de godt i gang.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Det er ik­ke kun reg­nin­gen for de nye tur­bo­mo­to­rer, der pres­ser fle­re For­mel 1- team. Og­så klas­si­ske løb uden stats­støt­te har pro­ble­mer, for­di ka­pi­tal­fon­den CVC mal­ker spor­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.