DEN DAN­SKE OMV

BT - - FORÅRSKLASSIKERNE - Ja­hr­hund­ert­ta­lent

Lars B. Jør­gen­sen Der fi ndes mas­ser af halv­gam­le op­ta­gel­ser med den­ne ver­dens fod­bold­spil­le­re, hvor de la­ver snur­ri­ge ar­ti­ste­ri­er i bedste­for­æl­dre­nes bag­ha­ve el­ler af­drib­ler ot­te jæv­nal­dren­de i en lo­kal mester­skabs­kamp for at ek­se­kve­re en af­gø­ren­de scor­ing med en la­ber de­tal­je.

Nav­ne som Mes­si, Ro­nal­din­ho og Ney­mar er ble­vet fan­get tid­ligt på den kon­to. Og det kræ­ver ik­ke den sto­re for­stå­el­se for spil­let, hvis man først har set bold­dren­ge i dén liga løft e fl igen for et unikt og ly­sen­de ta­lent.

Med cy­kel­ryt­te­re er det en helt an­den hi­sto­rie, og selv langt op i te­e­na­ge­å­re­ne kan det væ­re svært at afk ode spids­kom­pe­ten­cer. Og om der over­ho­ve­det er no­gen.

Ale­xan­der Kri­stoff er et godt ek­sem­pel. Cy­kel­spor­tens var­me­ste navn net­op nu, ryt­te­ren som søn­dag vandt Flan­dern Rundt, og som i dag er en af de stør­ste fa­vo­rit­ter i Pa­ris- Rou­baix, var al­drig no­get

i stil med Jan Ul­l­rich. El­ler ba­re i nær­he­den af at mat­che den fal­men­de lands­mand Ed­vald Boas­son Ha­gens po­ten­ti­a­le.

Den nu 27- åri­ge klas­si­ker­haj tog tu­ren fra Sta­van­ger til Hor­sens i 2006 for at prø­ve sig af hos ta­len­tru­ge­kas­sen Glud & Mar­strand, som hav­de en sam­ar­bejds­aft ale med Kri­stoff s nor­ske klub. For­nuf­tig be­slut­ning eft er­som æg­te­par­ret Mi­cha­el og Chris­ta Skel­de har en lang og stærk tra­di­tion for at få det bed­ste frem i folk og mod­ne dem til en prof- kar­ri­e­re.

Let­te­re sinds­syg

Ale­xan­der Kri­stoff nå­e­de dog al­drig at skin­ne igen­nem som en kom­men­de su­per­stjer­ne, for­tæl­ler An­dré Ste­en­sen, der i den år­gang selv var be­ty­de­ligt læn­ge­re frem­me i cy­kel­sko­e­ne som top i ju­ni­o­rer­nes ver­den­se­li­te.

» Jeg så mest Ale­xan­der som en mas­sesprin­ter. Slet ik­ke som en mand, der skul­le vin­de en stor for­års­klas­si­ker på bro­sten. Han hav­de ev­ner til at skrue ho­ve­d­et af og var let­te­re sinds­syg al­le­re­de den­gang. Han var ik­ke ban­ge for no­get som helst og i øv­rigt et ut­ro­lig sym­pa­tisk men­ne­ske, « hu­sker Ste­en­sen, som i dag er sport­s­di­rek­tør på Team Cult.

Ale­xan­der Kri­stoff er langt fra im­mun over for den skep­sis, han er ble­vet mødt med gen­nem åre­ne.

» Man­ge har tviv­let på os gen­nem åre­ne, « kon­sta­te­re­de Ale­xan­der Kri­stoff selv over for avi­sen VG ef­ter at ha­ve vun­det løbs­monu­men­tet Flan­dern Rundt sid­ste uge.

Norsk Ørn

Når Ale­xan­der Kri­stoff ta­ler om ’ os’ er det sted­far og træ­ner Ste­i­nar Ørn, han tæn­ker på. Den læ­geud­dan­ne­de men­tor har, si­den Ale­xan­der Kri­stoff var ni år gam­mel, væ­ret nært til­knyt­tet hans cy­kel­mæs­si­ge ud­vik­ling. Ste­i­nar Ørn var selv en dyg­tig ba­ne­ryt­ter i 1980er­ne, og med sin fag­ligt fun­de­re­de in­ter­es­se for hu­man fy­si­o­lo­gi har han væ­ret med til at ud­stik­ke kur­sen for Ale­xan­der Kri­stoff .

» Det var hårdt for mig i ung­domsår­e­ne, og jeg hav­de svært ved at vin­de. Det ene­ste, jeg kun­ne, var at træ­ne og træ­ne se­ri­øst med mas­ser af in­ter­val­ler og vægt­træ­ning om vin­te­r­en. Jeg kun­ne se en ud­vik­ling år for år, men det var små skridt, « lød det ær­ligt fra Kri­stoff selv, da han til avi­sen VG kig­ge­de til­ba­ge på sin vildt im­po­ne­ren­de ud­vik­lings­hi­sto­rie.

Bred­må­set

I vok­senå­re­ne har Ale­xan­der Kri­stoff og hans træ­nings­mæs­si­ge bag­land haft fo­kus ret­tet mod at øge den na­tur­li­ge fedt­for­bræn­ding, så rug­brøds­mo­to­ren så sent som mu­ligt slår over på gluco­se­de­po­ter­nes ’ jet­ben­zin’. Det har an­gi­ve­ligt væ­ret en med­vir­ken­de år­sag til at gø­re Ale­xan­der Kri­stoff me­re ud­hol­den­de, men og­så i stand til at le­ve­re si­ne me­get lan­ge sig­na­tur­s­pur­ter over 3- 400 me­ter.

Et an­det af Kri­stoff s ka­rak­te­ri­sti­ka er en lidt bred­må­set fi gur fj er­nt fra en­hver form for ele­gan­ce. Omvendt oser den suc­ces­ri­ge nord­mand af Bruta­lis- råstyr­ke, når han mo­ser cyk­len frem i over­gear og en kvæ­ler­ka­den­ce, man skal vog­te sig for at eft er­lig­ne.

Iso­le­ret

An­dré Ste­en­sen gen­ken­der bil­le­det.

» Han har al­tid væ­ret lidt af en knok­kel at se på. Men det er kun en for­del, når han skal kø­re i den slags ter­ræn, for­års­klas­si­ker­ne bli­ver kørt i. Jeg er dog ik­ke sik­ker på, at han vin­der Pa­ris- Rou­baix. Al­le kon­kur­ren­ter­ne vil ha­ve fo­kus ret­tet mod ham, og sam­ti­dig kan han ri­si­ke­re at bli­ve iso­le­ret i fi na­len af lø­bet. Omvendt er han så su­per­godt kø­ren­de, og hans form fra Flan­dern Rundt er der jo sta­dig, « po­in­te­r­er An­dré Ste­en­sen.

Hi­sto­risk har Ale­xan­der Kri­stoff al­drig væ­ret ven med de helt spe­ci­el­le ud­for­drin­ger i Pa­ris- Rou­baix. Tre gan­ge er han ud­gå­et, en gang er han ble­vet num­mer 57, og i 2013 le­ve­re­de han sit bed­ste re­sul­tat med en ni­en­de­plads.

På den an­den si­de har den sto­re nord­mand kørt som en mand fra en frem­med pla­net. Selv om tu­ren mod ver­den­stop­pen un­der­vejs alt­så slog et slag for­bi Hor­sens.

SØN­DAG 12. APRIL 2015

lbj@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.