’’

BT - - FORÅRSKLASSIKERNE -

Han har al­tid væ­ret lidt af en knok­kel at se på. Men det er kun en for­del, når han skal kø­re i den slags ter­ræn, for­års­klas­si­ker­ne bli­ver kørt i

An­dré Ste­en­sen, tid­li­ge­re hold­kam­me­rat med Kri­stoff

» En del af suc­ce­sen for Kri­stoff kan til­skri­ves Ste­i­nar Ørn. Han hav­de me­get styr på tin­ge­ne og var helt sik­kert en dyg­tig træ­ner al­le­re­de den­gang. Han hav­de me­get ind­sigt i, hvor­dan vo­res fy­sik ud­vik­le­de sig i de svæ­re år, hvor man går over fra ju­ni­or til se­ni­or. For man­ge kan den over­gang kom­me som lidt af et chok, men han for­tal­te os om, hvor­dan vo­res te­stoste­ron­ni­veau na­tur­ligt vil­le fal­de på grund af stør­re træ­nings­mæng­de og løb, så det skul­le vi ik­ke gå i pa­nik over, « for­tæl­ler An­dré Ste­en­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.