ELVEDE

BT - - PARIS- ROUBAIX -

SØN­DAG 12. APRIL 2015

AL­TING HAR EN be­gyn­del­se. Hvad li­den­ska­ben for cy­kel­sport an­går, blev min egen vakt i 1982, da jeg hav­de fu­sket mig til en ind­fl ydel­ses­rig tjans i fi lm­ud­val­get på Her­ning Højsko­le og straks fulg­te min ego­cen­tre­re­de nys­ger­rig­hed til dørs ved at be­stil­le ’ En for­års­dag i Hel­ve­de’ om cy­kel­lø­bet Pa­ris- Rou­baix hjem på en vel­vok­sen rul­le fra Sta­tens Film­cen­tral.

Det var læn­ge før, al­ting kun­ne fi ndes med et snup­tag og et mu­se­klik på Youtu­be. Og hvis der er no­get godt at si­ge om den tids ana­lo­ge sneg­le­fart, skul­le det da li­ge væ­re, at le­ven­de bil­le­der må­ske var me­re magi­ske, for­di de ik­ke blev smæk­ket i sy­net på én kon­stant og he­le ti­den i det of­fent­li­ge rum.

Den dag i dag er Jør­gen Let­hs dokumentar om den sag­noms­pund­ne for­års­klas­si­ker be­røm­met for sin stil og for at ind­fan­ge den unik­ke fa­sci­na­tions­kraft i Pa­ris- Rou­baix. DE SE­NE­STE ÅR er det, som om det fran­ske løbs­monu­ment er ste­get yder­li­ge­re i ag­tel­se. Det er ik­ke læn­ge­re et fre­aks­how for hård­hu­de­de spe­ci­a­li­ster, men en be­gi­ven­hed som me­re end no­get an­det og­så for­tæl­ler om cy­kel­spor­tens ker­ne­vær­di­er. Tra­di­tio­nen, de vold­som­me kraft - ud­lad­nin­ger, opof­rel­sen, smer­ten og skøn­he­den midt i al den ar­mod i en lud­fat­tig og mart­ret re­gion, der ud fra en æstestisk be­tragt­ning har no­get us­selt og trø­stes­løst neds­lidt over sig.

Det er for­stå­e­ligt, at den bri­ti­ske Tour- vin­der Brad­ley Wig­gins har valgt Pa­ris- Rou­baix som sit kar­ri­e­re­mæs­si­ge af­dans­nings­bal. Det var et af de løb, han på dren­ge­væ­rel­set lå og fan­ta­se­re­de om at kø­re. Og den ova­le ve­lodrom i Nord­frank­rig in­dram­mer en lang og gl­or­vær­dig kar­ri­e­re for den snart 35- åri­ge eng­læn­der. ET AN­DET ASPEKT er selv­føl­ge­lig, som Wig­gins og­så har væ­ret in­de på, at Pa­ris- Rou­baix li­ge­som de an­dre af de sto­re klas­si­ke­re ik­ke er fed­tet ind i de me­re el­ler min­dre vel­fun­de­re­de do­ping­hi­sto­ri­er, Tour de Fran­ce tra­di­tio­nen tro be­la­stes af med en ver­dens be­vå­gen­hed i nak­ken og de so­ci­a­le me­di­er som en kuld­slå­et kon­spira­tions­cen­tral.

Når man som Lan­ce Arm­strong har ta­get bå­de drøm­me­re og can­cer­pa­tien­ter i ed, når man har ho­ve­ret over skep­ti­ker­ne fra top­pen af sej­r­spo­di­et på Champs- Elysées eft er at ha­ve vun­det Tour de Fran­ce syv gan­ge, bli­ver fal­det og skam­men så me­get de­sto stør­re. Og Tour de Fran­ce li­der sta­dig un­der de løg­ne, al­le fra Arm­strong til Mi­cha­el Ras­mus­sen snød i ho­ve­d­et på bå­de pu­bli­kum og mas­se­me­di­er.

Pa­ris- Rou­baix er selvsagt ik­ke hæ­vet over cy­kel­spor­tens sor­te­ste epo­ke. Men do­ping­pro­ble­ma­tik­ken får ik­ke lov at stjæ­le bil­le­det. Her hol­des even­ty­ret i hævd. Ro­man­tik og tra­di­tion går i hånd. Vi min­der hin­an­den om, hvor og hvor­dan fa­sci­na­tio­nen be­gynd­te at spi­re. End­nu en gang. HVEM DER VIN­DER i år?

Det er svæ­re­re end el­lers at for­ud­si­ge, selv i et oft e ufor­ud­si­ge­ligt løb, hvor vil­kår­lig­he­den kan stik­ke ak­tø­rer­ne et djæ­velsk grin.

Det bel­gi­ske stor­hold Qu­i­ck­Step by­der som sæd­van­lig ind med mindst tre ryt­te­re, der al­le kan kom­me på po­di­et, med den for­sva­ren­de vin­der Niki Ter­p­stra, Zde­nek Sty­bar og Mat­teo Tren­tin.

Team Sky vil sæt­te al­le sejl for Brad­ley Wig­gins, men kan spil­le stær­ke trum­fer som Ge­raint Thomas og Ian Stan­nard ud un­der­vejs.

Det er og­så me­get sand­syn­ligt, at Lars Baks Lotto- Sou­dal- mand­skab kan få ru­ti­ne, råstyr­ke og ung­dom­me­lig vi­ri­li­tet sat stærkt i sce­ne med ty­per som An­dré Greipel, Jür­gen Ro­elandt, Tiesj Benoot og må­ske den lan­ge dan­sker selv.

På kri­se­ram­te Asta­na skar Lars Boom en fl ot fi gur i Flan­dern Rundt for­ri­ge we­e­kend og fi k over­ra­sken­de fi n op­bak­ning af en stri­be upå­ag­te­de team- kol­le­ger. Den sto­re hol­læn­der har læn­ge stå­et på spring til at vi­se fl aget i ’ Hel­ve­det i nord’ og er en ry­gen­de varm out­si­der, hvis ik­ke en stør­re grup­pe når til mål.

En­de­lig må det væ­re usi­ge­ligt svært for nord­mæn­de­ne at be­va­re pe­s­si­mis­men, for med Ale­xan­der Kri­stoff har fj eld­lan­det få­et en funk­len­de su­per­mand, der vin­der sej­re på sam­lebånd og til­sy­ne­la­den­de ik­ke kan stop­pes.

Lars Mi­cha­el­sen ( tv.) i sel­skab med Tom Boo­nen, den fir­dob­bel­te vin­der af Pa­ris- Rou­baix, un­der lø­bet i 2007, da dan­ske­rens fik sin sid­ste ry­ste­tur på de bro­stens­belag­te pa­ve­er i ’ Hel­ve­det i nord’. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.