Dan­sker­ne tror på Uni­ted imod Ci­ty

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er dømt der­by­dag i Man­che­ster i eft er­mid­dag. Uni­ted ta­ger imod Ci­ty , og selv om først­nævn­te er på hjem­me­ba­ne og alt­så pas­se­re­de Ci­ty i ta­bel­len, så er kam­pen al­li­ge­vel vur­de­ret ret li­ge.

Spør­ger man der­i­mod de dan­ske Od­dset- spil­le­re, så er bil­le­det et helt an­det. Næ­sten 70 pro­cent af al­le pen­ge­ne er ind­til vi­de­re spil­let på sejr til Uni­ted, hvil­ket er gan­ske usæd­van­ligt, da spil­let nor­malt fal­der no­get me­re li­ge­ligt.

» Od­dset- spil­ler­ne er vil­de med at spil­le på Uni­ted- sejr i lo­ka­l­op­gø­ret. Selv­føl­ge­lig er Uni­ted pt. i bedst form af de to klub­ber, men Ci­ty s trup in­de­hol­der omvendt så me­get kva­li­tet, at vi for­ven­ter et me­get li­ge op­gør, si­ger Con­tent Ma­na­ger Hans- Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Kun en fem­te­del af pen­ge­ne er fal­det på sejr til Man­che­ster Ci­ty .

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.