2,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Søn­derjy­ske skuff ede se­ne­st mod FCN, og bør gø­re det igen mod Brønd­by. Sa­gen er nem­lig den, at man i midt­u­gen skal spil­le po­kal­se­mi­fi na­le mod FCV, hvil­ket er en hi­sto­risk god chan­ce for at nå fi na­len. Da man stort set in­tet har at spil­le for i Su­per­liga­en kun­ne man snildt fo­re­stil­le sig, at fl ere af re­ser­ver­ne får chan­cen hér, og det bør Brønd­by kun­ne ud­nyt­te. De har godt nok ik­ke væ­ret fan­ta­sti­ske ude, men med Da­ni­el Ag­ger i for­sva­ret er de nær­mest umu­li­ge at sco­re imod, og så bør man kun­ne prik­ke en en­kelt pind ind i den an­den en­de.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.