For­å­ret 1966

BT - - SØNDAG -

Den aft en blev jeg jo klar over, at jeg var vildt fo­rel­sket i ham

» Jeg hå­ber da, at han fi nder mig. « Så­dan lød det kæk­ke svar fra den 25- åri­ge tron­føl­ger, da hun på et pres­se­mø­de i eft er­å­ret 1965 blev spurgt, om hun ik­ke snart skul­le fi nde sig en mand. Men han hav­de fak­tisk al­le­re­de fun­det hen­de. Hun vid­ste det ba­re ik­ke. Før et år se­ne­re.

Uvi­den­he­den stem­mer nok gan­ske godt overens med, hvem Mar­gret­he var den­gang. Selv­om hun var midt i 20er­ne, hav­de mænd ik­ke den vold­som­me in­ter­es­se. Hun var gan­ske en­kelt ge­nert og blu­fær­dig. Og slet ik­ke ru­stet til no­get så græn­se­over­skri­den­de som at gå ud med en mand: » Det hav­de jeg slet ik­ke mod på at gø­re med no­gen – over­ho­ve­det. « Og egent­lig men­te hun hel­ler ik­ke selv, at mæn­de­ne fandt hen­de spe­ci­elt at­trak­tiv.

» Ser man på fo­to­gra­fi er af mi­ne fl ot­te sven­ske ku­si­ner i de år, så kan man godt se, hvor­for det ik­ke var så vildt in­ter­es­sant at føl­ge i hæ­le­ne på mig, « som hun selv har ud­lagt det.

Al­li­ge­vel pla­ge­de det med mæn­de­ne hen­de. For hun vid­ste, at når først hun blev dron­ning, vil­le det for al­vor bli­ve svært at fi nde en mand. Hvem vil­le bin­de an med så­dan én? Da hun i for­å­ret 1965 mød­te Hen­ri de Mon­pezat før­ste gang, hav­de hun be­stemt ik­ke no­gen an­ten­ner ude. I mod­sæt­ning til tron­føl­ge­ren var han med sin med­fød­te fran­ske char­me og sit stilsik­re ydre en in­te­gre­ret del af den en­gel­ske over­klas­ses­ce­ne i 60er­nes London, hvor han var bo­sat og ar­bej­de i diplo­ma­tiets tje­ne­ste – og i mod­sæt­ning til Mar­gret­he da­te­de han. Hun stu­de­re­de på London School of Eco­no­mi­cs, og beg­ge var in­vi­te­ret til et mid­dags­sel­skab, hvor Hen­ri var hen­des bord- her­re. Og de føl­gen­de uger sås de ved fl ere lej­lig­he­der. Men mens fransk­man­den al­le­re­de hav­de få­et tændt sin in­dre gnist, lag­de Mar­gret­he ik­ke det sto­re i de gen­tag­ne mø­der og rej­ste der­fra uden at se sig til­ba­ge. Sym­bolsk nok skul­le der et bryl­lup til, før gni­sten sprang fra det dun­ken­de fran­ske hjer­te til Mar­gret­hes.

Beg­ge var de in­vi­te­ret til det sam­me bryl­lup. Og selv­om den 26- åri­ge dan­ske prin­ses­se ind­led­nings­vis blot fandt det pud­sigt, at ham Hen­ri og­så stod på gæ­ste­li­sten, fi k fo­rel­skel­sen al­li­ge­vel ben at gå på i det skot­ske højlands stor­slå­e­de na­tur. Og da de få da­ge eft er fulg­tes til­ba­ge til London, og den fran­ske char­mør bød på mid­dag be­stå­en­de af frølår og sneg­le, var tron­føl­ge­ren – som var på sit livs før­ste da­te – solgt.

» Den aft en blev jeg jo klar over, at jeg var vildt fo­rel­sket i ham. «

Da Mar­gret­he i for­å­ret 1965 mød­te Hen­ri de Mon­pezat før­ste gang, hav­de hun be­stemt ik­ke an­ten­ner­ne ude. Men se­ne­re op­stod ro­man­tik­ken og fo­rel­skel­sen mel­lem de to. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.