18. juli 1994

BT - - SØNDAG -

Dø­den er ik­ke no­get, hun fryg­ter. Selv­om hun har prø­vet at mi­ste alt for tid­ligt, har Dron­nin­gen i år­ti­er for­li­get sig med den som en uund­gå­e­lig del af den pak­ke, som li­vet er. » Det kan vi ro­ligt over­la­de til Gud, « har hun sagt.

Men den som­mer­dag i 1994 kom den al­li­ge­vel tæt på. Tæt­te­re end hun kun­ne øn­ske sig. » 1994 bli­ver et skæb­ne­år « for­ud­så astro­log Paul Ma­h­ler Dam al­le­re­de ni år tid­li­ge­re i et livs­hor­oskop for kon­ge­fa­mi­li­en. Det var især Mar­gret­he, der vil­le bli­ve ramt. Af hvad, rø­be­de han ik­ke. » Det var for barsk en be­sked at skri­ve i en avis, « som han si­den ud­tal­te. I me­re end 20 år hav­de Mar­gret­he sid­det på tro­nen. Væ­ret en fi n og vær­dig re­gent for sit land og sit folk. Og bort­set fra en­kel­te små­s­ka­van­ker med knæ­et kør­te det på li­vets sto­re roy­a­le klin­ge i bund og grund godt.

Hen­des søn­ner var voks­ne og fl øjet fra re­den. Den yng­ste hav­de til­med li­ge mødt sit livs kær­lig­hed. Nu var hen­des egen frem­tid plud­se­lig om ik­ke usik­ker så i hvert fald sendt til en slags tæl­ling. Nedtælling. » Dron­ning Mar­gret­he er i dag ble­vet ope­re­ret for kræft i un­der­li­vet. Ved en ope­ra­tion på Aar­hus Kom­mu­ne­ho­spi­tal fi k hun fj er­net liv­mo­der, æg­ge­le­de­re og æg­ge­stok­ke, og prog­no­sen an­ses iføl­ge Hof­marskal­la­tet for sær­de­les god. Det for­ven­tes, at Dron­nin­gen vil kun­ne ud­skri­ves til Mar­se­lis­borg Slot i lø­bet af nog­le få da­ge, « hed det i den pres­se­med­del­el­se, som hoff et ud­send­te man­dag 18. juli. I en al­der af 54 år var Dron­nin­gen for før­ste gang for al­vor ble­vet kon­fron­te­ret med sin egen dø­de­lig­hed.

» Det er i den si­tu­a­tion, at ens kær­lig­heds­for­hold, parforhold el­ler ven­skab vir­ke­lig skal vi­se sig at stå sin prø­ve, « som ve­nin­den Sus­se Wold ud­tal­te. Og hen­des sto­re kær­lig­hed prins Hen­rik veg da hel­ler ik­ke fra hen­des si­de. Han var på ho­spi­ta­let un­der og eft er ope­ra­tio­nen. Og kun­ne let­tet for­tæl­le pres­sen, at » Dron­nin­gen har det godt. « Selv­om der var ta­le om en go­dar­tet svulst, var og er kræft den syg­dom, vi al­le fryg­ter al­ler­mest.

Og da Dron­nin­gen fre­dag 22. juli blev ud­skre­vet og for­lod ho­spi­ta­let via bag­dø­ren for at ven­de til­ba­ge til li­vet på Mar­se­lis­borg Slot, var hen­des sind fyldt af de sam­me ban­ge anel­ser, som fyl­der en­hver, der har væ­ret der. Er der me­re? Er jeg rask? Selv­om hun ik­ke fryg­te­de dø­den, fryg­te­de hun pro­ces­sen.

» Der vil­le jeg væ­re over­or­dent­lig ban­ge og skræmt. Død­sens ræd, « som Dron­nin­gen har ud­talt om ang­sten for at bli­ve ramt af al­vor­lig syg­dom el­ler hav­ne i far­li­ge si­tu­a­tio­ner, der kun­ne ha­ve den en­de­sta­tion. Så da hun midt un­der den som­mers he­debøl­ge en­de­lig fi k det svar, hun hav­de ven­tet på, var let­tel­sen over­or­dent­lig stor.

» Da jeg fi k at vi­de, at der ik­ke var me­re, at det var i or­den, gik jeg op til ro­ser­ne på Mar­se­lis­borg, og jeg tænk­te: ’ Det er ik­ke mu­ligt, at der kan væ­re no­get så dej­ligt som ro­ser­ne!’ Plud­se­lig fi k ro­sen en gan­ske sær­lig og vold­som be­tyd­ning for mig. «

Dron­ning Mar­gret­he er i dag ble­vet ope­re­ret for kræft i un­der­li­vet. Ved en ope­ra­tion på Aar­hus Kom­mu­ne­ho­spi­tal fi k hun fj er­net liv­mo­der, æg­ge­le­de­re og æg­ge­stok­ke

I en al­der af 54 år blev Dron­nin­gen for før­ste gang for al­vor kon­fron­te­ret med sin egen dø­de­lig­hed. I den for­bin­del­se fik ro­sen­ha­ven på Mar­se­lis­borg Slot en helt sær­lig be­tyd­ning for hen­de. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.