3. fe­bru­ar 2002

BT - - SØNDAG -

’ Jeg fø­ler mig kas­se­ret,’ stod der med de fe­de­ste ty­per på BTs forside den søn­dag, hvor ik­ke ba­re Dron­nin­gen, men he­le kon­ge­hu­set blev ry­stet i grund­vol­de­ne – in­de i dét, al­le tro­e­de, var et sik­kert og sta­bilt fun­da­ment. For or­de­ne var prins Hen­riks. Dron­nin­gens mand gen­nem næ­sten 35 år. Og nu hav­de han få­et nok.

I et eks­klu­sivt in­ter­view med BTs Bo­dil Cath lag­de han kor­te­ne på bor­det for he­le Dan­mark. Hæng­te så at si­ge de snav­se­de lag­ner til off ent­ligt skue. » I man­ge år har jeg væ­ret num­mer to i Dan­mark. Det er en rol­le, jeg er til­freds med, men jeg vil ik­ke plud­se­lig eft er så man­ge år i Dan­mark se mig de­gra­de­ret til num­mer tre, som en slags li­ge­gyl­digt ved­hæng. « De før­ste rystel­ser i Mar­gret­hes grund­vold var be­gyndt da­gen før, da hun sam­men med hof­marskal­len hav­de læst in­ter­viewet igen­nem, in­den det gik i tryk­ken. Og hun bad så min­de­ligt sin mand om at stop­pe in­ter­viewet. Træk­ke i land. Men Prin­sen vil­le ik­ke hø­re ta­le om det. Han men­te hvert et ord, han hav­de sagt. Det var nytårs­ku­ren, der blev den be­røm­te drå­be, der fi k prins­ge­ma­lens bæ­ger til i den grad at fl yde over. Dron­nin­gen hav­de måt­tet mel­de afb ud. Og i ste­det for at hen­des mand over­tog rol­len som vært for det tra­di­tions­ri­ge ar­ran­ge­ment, blev Kron­prin­sen hen­tet ind.

» Jeg skal væ­re num­mer to! « un­der­stre­ge­de Hen­rik i in­ter­viewet. Dén hav­de Dron­nin­gen ik­ke set kom­me. Og måt­te – i bag­klog­ska­bens alt for kla­re lys – se i øj­ne­ne, at hun må­ske hav­de ta­get sin op­ga­ve lidt for al­vor­ligt.

At hun hav­de ar­bej­det for hårdt på at be­vi­se, at hen­des fars til­lid til hen­de ik­ke hav­de væ­ret ube­ret­ti­get. At hun på sin vej må­ske hav­de haft blik­ket ret­tet for stift fremad. Hav­de glemt at se om­kring sig. » Det har i pe­ri­o­der væ­ret van­ske­li­ge­re for min mand, end jeg var op­mærk­som på. Og jeg har ik­ke hjul­pet ham nok, « ly­der én af Mar­gret­hes re­fl ek­sio­ner over den dy­be kri­se i kon­ge­fa­mi­li­en i fe­bru­ar 2002, som man udadtil i hvert fald valg­te at ta­ck­le med ud­g­lat­ten­de smil på et stort pres­se­mø­de på slot­tet i Cayx. Stormen ble­vet re­det af.

» Der er in­gen kri­se me­re. Når man har væ­ret gift i man­ge år, skul­le man ger­ne kun­ne kla­re så­dan et lil­le styk­ke sø­gang. « Men én me­re var på vej. Blot to et halvt se­ne­re tik­ke­de en of­fi - ci­el pres­se­med­del­el­se ind med kon­ge­hu­set som af­sen­der.

» Eft er man­ge og svæ­re over­vej­el­ser har vi i gen­si­dig for­stå­el­se be­slut­tet at la­de os se­pa­re­re med hen­blik på at sø­ge skils­mis­se. Der er enig­hed mel­lem os om vil­kå­re­ne for se­pa­ra­tio­nen, og vi vil i fæl­les­skab va­re­ta­ge for­æl­dre­myn­dig­he­den over vo­re børn, « lød or­de­ne fra prins Joachim og prin­ses­se Ale­xan­dra. Plud­se­lig blev dét mo­nar­ki – som i sto­re de­le af ver­den blev set på med even­tyrøj­ne – truk­ket helt ned på jor­den.

At skils­mis­sen kom som et chok, har dron­ning Mar­gret­he ved fl ere lej­lig­he­der ik­ke lagt skjul på.

» Først tæn­ker man: Du go­de­ste gud! Men hvis det skal væ­re så­dan, må vi ta­ck­le det og­så, « som hun har sagt. Og til­fø­jet, at det set med hen­des øj­ne fo­re­gik for­bil­led­ligt. Og at an­dre må­ske der­med til­med kan læ­re af hen­des søn og tid­li­ge­re svi­ger­dat­ter.

» Så har det i alt fald ik­ke væ­ret helt om­sonst. « Char­lot­te Nielsen, cnie@ bt. dk, har bi­dra­get med research til den­ne og de fo­re­gå­en­de ar­tik­ler. Kil­der: Jour­na­list og for­fat­ter An­ne­li­se Bi­strup, ’ Mar­gret­he II’, ar­kæ­o­log Jesper Laur­sen, ’ Dron­ning Mar­gret­he og ar­kæ­o­lo­gen’, Stép­ha­nie Sur­ru­gue, ’ Ene­gæn­ger’, jour­na­list og for­fat­ter Jens Andersen, ’ M – 40 år på tro­nen’, Kri­ste­ligt Dag­blad, ’ Dron­ning i Guds vold’

Det har i pe­ri­o­der væ­ret van­ske­li­ge­re for min mand, end jeg var op­mærk­som på. Og jeg har ik­ke hjul­pet ham nok

’ Jeg fø­ler mig kas­se­ret.’ Dron­ning Mar­gret­he bad så min­de­ligt sin mand om at stop­pe in­ter­viewet, der skul­le brin­ges i BT. Men det vil­le Prin­sen ik­ke hø­re ta­le om. Udadtil blev stormen re­det af med et ud­g­lat­ten­de pres­se­mø­de på slot­tet i Cayx. Fo­to: Jør­gen Jes­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.