Brø­let Gi­gan­ter­nes valg­kamp

Hvis su­per­stjer­nen Hil­lary Cl­in­ton vin­der de­mo­kra­ter­nes pri­mær­valg, ven­ter det en­de­li­ge op­gør med Bush- dy­na­sti­et

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk

PRI­MÆR­VALG

Hil­lary Cl­in­ton har kurs mod Det Hvi­de Hus i Washington. Den tid­li­ge­re præ­si­dent­frue er tårn­høj fa­vo­rit til at bli­ve valgt som de­mo­kra­ter­nes spids­kan­di­dat til præ­si­dentval­get i 2016.

Når først hun får kampag­nen til at rul­le, bli­ver hun et eks­pre­stog, der er nær­mest umu­ligt at af­spo­re for de an­dre de­mo­kra­ti­ske kan­di­da­ter i pri­mær­val­get, ly­der ana­ly­sen fra en USA- eks­pert.

» Hun bli­ver vel nær­mest umu­lig at slå. Hil­lary Cl­in­ton er en stærk kan­di­dat med et af de stær­ke­ste po­li­ti­ske brands, sin mand Bill Cl­in­ton, ved sin si­de. Hvis der er no­gen, der vip­per hen­de af pin­den, er det et mo­der­ne mira­kel, « si­ger Mads Fug­le­de, kom­men­ta­tor i ame­ri­kan­ske for­hold.

Po­pu­lær og om­dis­ku­te­ret

I aft es off ent­lig­gjor­de Hil­lary Cl­in­ton – blandt an­det via en vi­deo på de so­ci­a­le me­di­er – at hun stil­ler op til pri­mær­val­get. Be­kræft el­sen kom eft er man­ge må­ne­ders spe­ku­la­tion om end­nu en Hil­lary Cl­in­ton er gift med sam­men med Hil­lary Clin­præ­si­dent­kampag­ne ton.fra HilBill Cl­in­ton, der var en bå­de lary Cl­in­ton, der i 2008 tab­te po­pu­lær og om­dis­ku­te­ret » Det sva­rer til, at et lil­le, pri­mær­val­get til den se­ne­re præ­si­dent i USA ind­til 2001, ukendt ga­ra­ge­band får lov at præ­si­dent Oba­ma. hvor han blev eft er­fulgt af tur­ne­re sam­men med The

» Ame­ri­ka­ner­ne har kæmGe­or­ge W. Bush. Selv om al­le Rol­ling Sto­nes. Der­for kom­pet sig til­ba­ge fra hår­de, øko­reg­ner med, at hun vil trom­le mer vi til at se man­ge po­li­ti­no­mi­ske ti­der, men kor­te­ne al de­mo­kra­tisk mod­stand ke­re an­gri­be hen­de, ba­re for er sta­dig pak­ket til for­del for ned, kom­mer der ik­ke til at at få no­get af hen­des me­di­e­tid dem, der har det bedst i top­mang­le mod­kan­di­da­ter. Det og ram­pe­lys. Jeg kan dog ik­ke pen, « si­ger hun i kampag­ne­er eft er­trag­tet for min­dre se, hvem der skal slå hen­de – vi­deo­en. kend­te po­li­ti­ke­re at bli­ve set selv om man al­drig skal si­ge al­drig i ame­ri­kansk po­li­tik, hvor man vir­ke­lig el­sker en un­der­dog, « si­ger Mads Fug­le­de. Lyk­kes det Hil­lary Cl­in­ton at bli­ve valgt som de­mo­kra­ter­nes præ­si­dent­kan­di­dat i 2016, kan det åb­ne for en valg­kamp af epi­ske di­men­sio­ner. På den an­den si­de er Jeb Bush, lil­le­bror til Ge­or­ge W. Bush ju­ni­or og søn af den før­ste Ge­or­ge Bush, nem­lig blandt de re­pu­bli­kan­ske kan­di­da­ter til pri­mær­val­ge­ne. Ge­or­ge Bush se­ni­or blev ef­ter­fulgt af net­op Bill Cl­in­ton.

Gi­gan­tisk kamp

» Hvis Jeb Bush en­der som re­pu­bli­ka­ner­nes kan­di­dat over for Hil­lary Cl­in­ton, så bli­ver det en gi­gan­tisk kamp mel­lem to po­li­ti­ske dy­na­sti­er, « for­kla­rer Mads Fug­le­de.

Det var bl. a. med den­ne vi­deo på so­ci­a­le me­di­er, at Hil­lary Cl­in­ton i af­tes of­fent­lig­gjor­de, at hun stil­ler op til pri­mær­val­get.

Bli­ver Hil­lary Cl­in­ton valgt som de­mo­kra­ter­nes kan­di­dat i 2016, kan det åb­ne for en valg­kamp af epi­ske di­men­sio­ner. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.