Sort­list sort ener­gi

BT - - DEBAT - PEN­SIONS­KAS­SER Ge­ne­ral­se­kre­tær WWF Ver­dens­na­tur­fon­den

Git­te Se­e­berg

Når du sæt­ter pen­ge i din pen­sions­kas­se, bli­ver de brugt til at støt­te nog­le af ver­dens stør­ste kli­ma­syn­de­re. Det er bå­de uansvar­ligt over for frem­ti­dens kli­ma og over for dit øko­no­mi­ske afk ast.

Til­sam­men har de 16 stør­ste dan­ske pen­sions­sel­ska­ber ak­tie­in­ve­ste­rin­ger for godt 7,3 mil­li­ar­der kro­ner i olie­sel­ska­ber med høj­ri­si­kab­le ud­vin­dings­pro­jek­ter. Det sva­rer po­ten­ti­elt til en CO2- ud­led­ning, der er me­re end 4,6 gan­ge stør­re end he­le Dan­marks år­li­ge ud­led­ning.

In­gen af de 16 pen­sions­kas­ser har ud­ar­bej­det kla­re mål­sæt­nin­ger og in­ve­ste­rings­stra­te­gi­er, der ta­ger hen­syn til kli­mapro­ble­met. Det af­slø­rer WWF- rap­por­ten ’ An­svar for frem­ti­den?’.

Når den glo­ba­le klimaindsats styr­kes, og der sæt­tes re­strik­tio­ner på fos­si­le brænds­ler, kan pen­sions­sel­ska­ber­nes ak­tier i sort ener­gi vi­se sig at væ­re li­ge så me­get værd som ma­ta­dor­pen­ge. Pen­sions­sel­ska­ber­ne har ak­tu­elt tabt fl ere hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner på ak­tier i olie­sel­ska­ber på grund af fal­det i olie­pri­sen.

Der er alt­så al mu­lig grund til, at pen­sions­kas­ser sort­lis­ter sort ener­gi. PKA og Nor­dea vil drop­pe nog­le af de­res in­ve­ste­rin­ger i kul­sel­ska­ber. Det er da en be­gyn­del­se, men hvad med al­le de øv­ri­ge pen­sions­sel­ska­ber?

I april afh ol­der en ræk­ke aka­de­mi­ske pen­sions­kas­ser ge­ne­ral­for­sam­ling. Or­ga­ni­sa­tio­nen An­svar­lig Frem­tid og et utal af pen­sions­kas­se­med­lem­mer fo­re­slår, at pen­sions­kas­ser­ne af­vik­ler in­ve­ste­rin­ger i de 100 stør­ste kul­sel­ska­ber in­den 2018. Sam­ti­dig skal der ind­gås en do­ku­men­te­ret di­a­log med olie- og gas­sel­ska­ber om at af­vik­le de­res in­ve­ste­rin­ger i høj­ri­si­kab­le ud­vin­dings­pro­jek­ter.

Dét for­slag er sund for­nuft .

Pen­sions­sel­ska­ber har mil­li­ar­der in­ve­ste­ret i olie­sel­ska­ber.

Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.