Hur­ra for Hil­lary Cl­in­ton

ME­NER

BT - - DEBAT -

Hsi­dent. il­lary Cl­in­ton ka­ster sig nu ind i kam­pen om at bli­ve USAs næ­ste præ- VI KIP­PER MED ’ Stars and Stri­bes’ for Cl­in­tons ind­t­og i valg­kam­pen. Ik­ke for­di hun stil­ler op for De­mo­kra­ter­ne. De sid­der ik­ke nød­ven­dig­vis med de rig­ti­ge løs­nin­ger for ver­dens før­en­de su­per­magt. HEL­LER IK­KE FOR­DI hun er kvin­de og kan bli­ve lan­dets før­ste kvin­de­li­ge præ­si­dent. Eu­ro­pas mest magt­ful­de po­li­ti­ker har i man­ge år hed­det An­gela Mer­kel, så en kvin­de på en ab­so­lut top­post er ik­ke no­get sær­syn læn­ge­re.

Nej, grun­den til den­ne hyl­dest er hen­des al­der. Hil­lary Cl­in­ton er 67 år. Hun går eft er en præ­si­dent­post i en valg­pe­ri­o­de, der lø­ber fra 2017 til 2020 – fra hun er 69, til hun er 73 år. Det er be­fri­en­de og op­løft en­de, at en po­li­ti­ker i den al­der går eft er ver­dens mest magt­ful­de po­si­tion.

Et hur­tigt kig på de dan­ske par­ti­le­de­re vi­ser, at de er hen­holds­vis 31, 43, 48, 38, 50, 43, 47 og 45 år gam­le. Gen­nem­snitsal­de­ren er 43. Lars Løk­ke er med si­ne 50 år al­der­s­præ­si­den­ten. Han var 44, da han blev stats­mi­ni­ster. Par­ti­le­der­ne er re­præ­sen­tan­ter for en ung­dom­skul­tur, hvor liv­ser­fa­ring ik­ke er no­get, der tæl­ler. SÅ­DAN ER DET og­så på ar­bejds­mar­ke­det. En un­der­sø­gel­se fra HK Stat sid­ste år vi­ste, at me­d­ar­bej­de­re over 50 år står for­re­st, når der skal fy­res i sta­ten. En an­den un­der­sø­gel­se fra Æl­dreSa­gen har tid­li­ge­re do­ku­men­te­ret, at hver fj er­de æl­dre over 60 føl­te sig tvun­get til at for­la­de ar­bejds­mar­ke­det på grund af al­der.

Nu­vel, der er langt fra Det Hvi­de Hus i Washington til dan­ske ar­bejds­plad­ser. Men Hil­lary Cl­in­ton er i den­ne sam­men­hæng et for­bil­le­de, der vi­ser, at der ik­ke ba­re skal væ­re plads til æl­dre me­d­ar­bej­de­re. De er vær­di­ful­de og kan med de­res er­fa­ring væ­re dem, der går for­re­st og sæt­ter kur­sen.

ansv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.