MA­JESTÆTEN DE­LER SIT FOLK OP ’’

I an­led­ning af Dron­nin­gens 75 års fød­sels­dag har hun gi­vet et op­sigtsvæk­ken­de in­ter­view

BT - - DEBAT -

Iin­ter­viewet med Ber­ling­s­ke søn­dag bli­ver dron­ning Mar­gret­he II me­re po­li­tisk end tid­li­ge­re. Hun de­ler sim­pelt­hen - be­vidst el­ler ube­vidst - sit folk op i får og buk­ke. DRON­NIN­GEN MÅ IK­KE væ­re po­li­tisk, men har al­tid væ­ret det. Og vi el­sker hen­de for det. Ik­ke mindst be­mærk­nin­gen om dan­sker­nes ’ dums­mar­te be­mærk­nin­ger’ fra 1984 har vakt be­gej­string og be­un­dring - selv­om Dron­nin­gen nu alt­så selv læg­ger af­stand til ci­ta­tet. Hun nu­an­ce­rer nem­lig ud­ta­lel­sen med den­ne til­fø­jel­se: » Ja, vi skal ta­ge imod, men vi skal og­så for­tæl­le, hvad vi for­ven­ter. For det er vo­res sam­fund, de kom­mer til. « Ma­jestæten har ty­de­lig­vis fl yt­tet sig i ud­læn­din­ge­de­bat­ten over tid. Det har de fl este dan­ske­re, og hun er så­dan set sta­dig fi nt i trit med fl er­tal­let i be­folk­nin­gen, når hun si­ger, at man ik­ke må ud­for­dre ’ det sto­re møn­ster i det dan­ske sam­fund’. DRON­NIN­GEN KA­STER SIG ud i et smukt og fuldt­o­net for­svar for de dan­ske jø­de­rs tryg­hed og sik­ker­hed. Mest be­mær­kel­ses­vær­digt er det fak­tisk, at ma­jestæten ta­ger ét min­dre­tals re­li­gion ind un­der sin stær­ke vin­ge, mens hun ba­sker til et an­det min­dre­tals re­li­gion. Dron­nin­gen ta­ler nem­lig igen­nem in­ter­viewet om ’ os’ og ’ dem’. I føl­gen­de ci­tat bli­ver det klar, hvem ’ de’ er: ’ De skal kun­ne gå i moské, når de ger­ne vil – det skul­le ba­re mang­le! – men når de be­gyn­der at gø­re ting, som ik­ke stem­mer overens med det sto­re møn­ster i det dan­ske sam­fund, må de ind­se, at den går ik­ke.’ Det er alt­så mus­lim­ske fl ygt­nin­ge - må­ske og­så ind­van­dre­re - som Dron­nin­gen ta­ler om.

Nu skal man na­tur­lig­vis ik­ke for­k­lej­ne, at Dron­nin­gen er over­ho­ve­det for et land med en fol­kekir­ke, at hen­des valg­s­prog ind­le­des med ’ Guds hjælp’ og at hun er i trit med fl er­tal­let i be­folk­nin­gen, når det hand­ler om, hvil­ke re­li­gio­ner man har til­lid og mi­stil­lid til. Fol­kets kær­lig­hed til ma­jestæten må­les da og­så i et fl er­tal, men man skal hu­ske, at respek­ten for hen­de bl. a. er grund­lagt på net­op be­skyt­tel­sen af min­dre­tal­let. SOM OVER­HO­VED FOR en fa­mi­lie, der i in­tet min­dre end år­hund­re­der har ev­net at in­te­gre­re med­lem­mer, der kom fra me­get an­der­le­des kul­tu­rer end den dan­ske, kun­ne man må­ske for­ven­te, at Dron­nin­gen i hø­je­re grad vi­ste vej­en til at åb­ne sit hjer­te og bi­drog med at in­te­gre­re ny­til- kom­ne. Men den sto­re for­skel lig­ger må­ske i, at al­le, der har gift et sig ind i den kon­ge­li­ge fa­mi­lie, har kon­ver­te­ret. Det er nok for me­get at for­lan­ge af al­le fl ygt­nin­ge, der kom­mer til Dan­mark.

Dron­nin­gen har ty­de­lig­vis og­så et tids­sva­ren­de og be­læst blik på in­ter­na­tio­na­le for­hold. F. eks. for­hol­der hun sig til et skift i magt­ba­lan­cen fra Ve­sten mod Asi­en. Hun kun­ne og­så ha­ve valgt den til­gang, at hun hav­de talt om sta­dig me­re kom­pli­ce­re­de kon­fl ik­ter i ver­den, hvis rin­ge i van­det og­så ram­mer - og ud­for­drer - vo­re bred­degra­der. ET FAK­TUM ER det, at Dron­nin­gen valg­te at de­le sit folk op i får og buk­ke, mus­li­mer og ik­ke- mus­li­mer, dem, der kan og vil, og dem, der ud­for­drer ’ ho­ved­møn­ste­ret’. Det vil de fl este i de kom­men­de da­ge løft e øjen­bry­net over, men hur­tigt kon­klu­de­re, at det var li­ge in­den for stre­gen af, hvad ma­jestæten kan til­la­de sig. Til­ba­ge står et mus­lim­sk min­dre­tal, som i for­vej­en bli­ver tram­pet løs på fra Chri­sti­ans­borg på dag­lig ba­sis. Den grim­me æl­ling blev ik­ke budt på ly un­der ma­jestætens stær­ke vin­ge. Det er en skam, for go­de sam­fund ken­des på, hvor godt de stær­ke ta­ger sig af de sva­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.