Er det godt, at Dron­nin­gen blan­der sig i de­bat­ten om ind­van­dre­re?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 08.49 GEN­SI­DIG RESPEKT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.01 LUK KON­GE­HU­SET På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 22.51 TAK­NEM­ME­LIG­HED På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 23.57

Nej,

hun skal blan­de sig uden om po­li­tik

Ja,

hun sam­ler be­folk­nin­gen med si­ne klo­ge ord

10.089 stem­mer på bt. dk

IND­SIGTS­FULD OG KLOG

Hel­le Ris­by

Jeg er stolt af, at vi i gam­le Dan­mark har en klog og ind­sigts­fuld dron­ning, som – blandt utal­li­ge an­dre ev­ner – og­så mag­ter at ud­tryk­ke sig så en­kelt og let for­stå­e­ligt. Og det om et em­ne, som må for­ven­tes at bli­ve po­li­tisk spræng­stof i den kom­men­de valg­kamp. Det var der i øv­rigt man­ge be­slut­nings­ta­ge­re, der kun­ne læ­re no­get af.

Dar­min Neškić

Respekt skal væ­re gen­si­dig. Der er så me­get fo­kus på os ud­læn­din­ge, at det gør én træt at læ­se al­le de ånds­sva­ge kom­men­ta­rer. Jeg har man­ge dår­li­ge er­fa­rin­ger, hvor der bli­ver set skævt til mig, når jeg blandt an­det si­ger, at jeg ik­ke spi­ser svi­ne­kød. Jeg respek­te­rer alt og al­le, men folk, som ik­ke respek­te­rer mig for den per­son, jeg er, kan jeg ik­ke ta­ge mig af.

Ole Sch­midt

DK bur­de ind­ret­te sig eft er, at vi le­ver i 2015 og luk­ke kon­ge­hu­set, som er et levn fra ene­væl­dens tid. I dag hed­der det de­mo­kra­ti, og der pas­ser kon­ge­hu­set ik­ke ind.

Mirza Cor­bic

Jeg er 100 pct. enig. Jeg er fra Bos­ni­en, men man må respek­te­re reg­ler og nor­mer og ba­re væ­re tak­nem­me­li­ge for, at Dan­mark over­ho­ve­det vil­le luk­ke os ind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.